Environmentálny manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa v ekonomicko–prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment:

Absolvent je štúdiom profilovaný pre možnosť uplatnenia sa (v závislosti od jeho osobnostných a skúsenostných predpokladov) ako environmentálny manažér, t. j. riadiaci a koordinačný pracovník v oblasti starostlivosti o životné prostredie, aj v oblastiach environmentalistiky  a ekonomiky vo vzťahu k životnému prostrediu. Pozná  práva a povinnosti prevádzkovateľov zariadení súvisiacich s ochranou životného prostredia a má základné informácie o novo zavádzaných systémoch environmentálneho manažérstva v subjektoch verejnej aj hospodárskej sféry. Absolvent je profilovaný pre získanie kompetencií pre tvorbu, modifikáciu a aplikáciu environmentálnej politiky na rôznych úrovniach štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora. Pre využívanie získaných poznatkov na zvyšovanie environmentálneho uvedomenia obyvateľov. Do jeho profilu patrí zvládanie pedagogicko-psychologických nástrojov formovania verejnej mienky a zvyšovania angažovanosti obyvateľov smerom k trvalo udržateľnému spôsobu života v rôznych vekových kategóriách obyvateľov v rámci celoživotného vzdelávania.

Rozvíjané sú schopnosti zakladať a manažovať podnikateľské subjekty v rôznych oblastiach ekobiznisu: environmentálne služby, environmentálne poradenstvo, ako aj v priemyselných podnikoch. Široký základ ekonomických a manažérskych disciplín vytvára predpoklady pre uplatnenie sa absolventov nielen v subjektoch ekobiznisu, ale aj v ostatných podnikateľských subjektoch na pozícii ekonóm - manažér s hlbokými vedomosťami v oblasti udržateľného rozvoja subjektov a vysokým stupňom environmentálneho povedomia. Absolvent má disponovať vedomosťami o environmentálnych aspektoch a vplyvoch, pozná princípy racionálneho využívania prírodných zdrojov a legislatívne limity a normy v oblasti životného prostredia. Tieto vedomosti vie aplikovať pri riadení environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií. Rozvíjané sú schopnosti pracovať vo funkciách týkajúcich sa manažovania vplyvov technologických prevádzok výrobných podnikov na životné prostredie. Nájde uplatnenie v procesoch posudzovania vplyvov činností na životné prostredie, v procesoch hodnotenia jeho kvality a všade tam, kde je potrebné analyzovať zložky environmentálnych procesov. Rozvíjané sú schopnosti navrhovať ich implementáciu na rôznych  úrovniach a prijímať efektívne manažérske rozhodnutia vo väzbe na trvalo udržateľný rozvoj. Vo vzťahu k podnikateľským subjektom sú u absolventa rozvíjané vzdelanostné predpoklady pre plnenie úloh spojených s implementáciou systémov environmentálneho manažérstva a ich prevádzkovaním, pre ovládanie systémov riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných  na riešenie environmentálnych problémov. Absolvent je pripravovaný pre možnosti participovať na príprave environmentálnych projektov, hľadať príležitosti pre financovanie environmentálnych projektov, kvantifikovať ekonomické náklady poškodzovania životného prostredia.

Po doplnení 2. stupňa štúdia (magisterského) sa môžu absolventi v prípade aj osobnostných predpokladov a skúseností uplatniť na vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách, ale tiež vo výskume a vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Absolvent odboru environmentálny manažment (2. stupeň) ovláda systém progresívneho  riadenia, rozhodovania, koordinovania a  kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov. Pozná a využíva systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu,  vyplývajúce  z celosvetovo uznávaných  dokumentov. Tvorí a aplikuje vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a dopad  harmonického alebo disharmonického (patologického)  pôsobenia na životné prostredie, pozná metódy identifikácie, diagnostikovania a  riadenia jednotlivcov a cieľových skupín. Koordinuje činnosť zainteresovaných zložiek pri riešení problémov životného prostredia na regionálnej a lokálnej úrovni. Absolvent ovláda systém progresívneho  riadenia, rozhodovania, koordinovania a  kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov, na tvorbu a ochranu životného prostredia v podmienkach formovania sa trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Podporuje rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbánnych a vidieckych systémov, má znalosti o mechanizmoch pôsobenia na verejnú mienku obyvateľov a ovláda nástroje na usmerňovanie rôznych cieľových skupín.

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy získa absolvent akademický titul „RNDr.“ .  

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

A) Podmienky prijatia na štúdium v 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium)

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania vrátane maturitnej skúšky.
 • Úplne vypísaná prihláška na štúdium doložená prílohami a zaslaná do stanoveného termínu jedným z nasledovných spôsobov  a) alebo b):

a) Riadne a úplné vypísanie elektronickej prihlášky na štúdium a jej zaslanie prostredníctvom internetu (prihláška je dostupná v systéme MAIS www.unipo.sk) do 16.09.2020 (preferujeme). Prílohy k prihláške je možné zaslať na adresu fakulty najneskôr spolu s maturitným vysvedčením:

-    štruktúrovaný životopis,
-    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
-    úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške.

b) Zaslanie úplne vypísanej a vlastnoručne podpísanej prihlášky na tlačive Ševt-u na adresu fakulty s prílohami:

-    štruktúrovaný životopis,
-    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
-    úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške.

 • V prípade, že uchádzač nedoručí všetky vyššie uvedené dokumenty súvisiace s pritajím na štúdium, bude vyradený z prijímacieho konania.
 • Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške.
 • Uchádzači, ktorí maturitnú skúšku vykonajú v šk. r. 2019/2020, zašlú úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia bezodkladne po maturitnej skúške na adresu Fakulty manažmentu PU v Prešove.
 • Ďalšie informácie, týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium budú zverejnené na internetovej stránke www.unipo.sk/fakulta-manazmentu, ktorú odporúčame permanentne sledovať.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.Doplňujúce informácie

Uchádzač môže na fakultu podať viac prihlášok na štúdium, t. j. na viacero študijných programov, príp. na obe formy štúdia (dennú i externú). Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška v printovej podobe musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná. PREFERUJEME PODANIE ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku a pre uchádzačov o štúdium v anglickom  jazyku (v prípade, ak predošlé vzdelanie neabsolvovali v Slovenskej republike alebo Českej republike):

Podmienkou prijatia na štúdium je predloženie dokladu - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia).

Za zahraničného uchádzača o bakalárske štúdium je považovaný uchádzač, ktorý absolvoval stredoškolské štúdium mimo územia Slovenskej republiky.

Pre zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium v slovenskom jazyku platia nasledujúce podmienky:

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na Fakultu manažmentu PU v Prešove je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na bakalárske štúdium je uvedený v bode A) a je rovnaký pre všetkých uchádzačov o bakalárske štúdium. V zmysle uvedeného sú konkrétne podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium nasledovné:

1.Pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia je posledným dňom na podávanie prihlášok pre štúdium v akademickom roku 2020/2021 na Fakulte manažmentu PU v Prešove 16.09.2020.

2. Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú (preferujeme elektronickú prihlášku) vrátane príloh.

 • úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • stanovisko k ekvivalencii stredoškolského štúdia vydané Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR – t. j. prevod známok maturitnej skúšky do slovenského hodnotiaceho systému (ukrajinskí uchádzači ekvivalenciu nedokladujú),
 • rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia) vydaná príslušným Okresným školským úradom (v SR), informácie odboru školstva týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní sú dostupné na: https://www.minv.sk/?uznavanie-dokladov-o-vzdelani-1,
 • životopis a motivačný list (v slovenskom jazyku pre štúdium v slovenčine),
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

3. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan  fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

4. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

5. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana, nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

Koordinátor pre uchádzačov zo zahraničia:

Mgr. Vladimír Čema, PhD.
(e-mail: vladimir.cema@unipo.sk
)

 

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

viď Prijímacie konanie - spôsob realizácieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

hádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

PhDr. Tatiana Lorincová, PhD.
(e-mail: tatiana.lorincova@unipo.sk)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie – spôsob realizácie je rovnaký pre každý z bakalárskych študijných programov na Fakulte manažmentu PU v Prešove (v slovenskom jazyku):

Spôsob realizácie prijímacieho konania na bakalárske štúdium:

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní v prijímacom konaní  bez vykonávania prijímacej skúšky.

Uchádzači o štúdium môžu v prípade záujmu vykonať NEPOVINNÝ test SCIO (viac na www.scio.cz).

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárskeho), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane)  -  ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z maturitnej skúšky, pri dodržaní podmienky predloženia svojho platného maturitného vysvedčenia.  Títo uchádzači budú prijatí bez vyhodnocovania algoritmom, avšak podmienkou ich zápisu na štúdium bude doloženie maturitného vysvedčenia.

Prijatí budú všetci tí uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárske), ktorí sa umiestnia v poradí od najlepšieho výsledku do stanoveného počtu uchádzačov podľa kapacít fakulty.

Poradie uchádzačov pre prijatie na bakalárske štúdium sa vytvorí výlučne na základe uznania výsledkov zo strednej školy s možnosťou započítania bonusov. Poradie vytvára algoritmus zverejnený na web stránke fakulty https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu. V prvom kroku algoritmu sa poradie vytvára na základe aritmetických priemerov známok z maturitného vysvedčenia so zohľadnením typu strednej školy.

Pre prijatie na bakalárske štúdium budú posudzované výsledky maturitných skúšok všetkých typov, zo všetkých typov škôl

 v kategóriách:

-   absolventi gymnázia,
-   absolventi inej strednej odbornej školy.

Každý uchádzač  sa umiestni v poradí pre prijatie na štúdium - aj keď nematuroval z matematiky a z cudzích jazykov.

Uchádzač musí predložiť v stanovenom termíne maturitné vysvedčenie o absolvovanej platnej maturitnej skúške, v prípade zahraničného uchádzača aj nostrifikáciu (uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami).

Na poradie najlepších uchádzačov pre prijatie na štúdium 1. stupňa (bakalárske) budú vplývať najväčšou váhou tieto faktory:

 1. Súčin aritmetického priemeru známok z maturitnej skúšky a koeficientu za typ absolvovanej strednej školy (povinná časť)
 2. Systém bonusov, o ktoré sa príslušný koeficient znižuje (nepovinná časť):

a) bonus za test SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady), bližšie v dokumente Algoritmus vytvárania poradia pre bakalárske štúdium,

b) známky na maturitnom vysvedčení z profilujúcich predmetov, a to z matematiky a z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky), ktoré budú systémovo zohľadnené bonifikáciou,

c) bonus za umiestnenie v Ekonomickej olympiáde.

V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých uchádzačov v poradí pre prijatie na základe dosiaľ uplatnených hodnotení rozhodujú o poradí lepšie výsledky z koncoročného vysvedčenia za posledný ročník, ktoré si Fakulta manažmentu PU v Prešove dodatočne vyžiada.

Pre všetky tri bakalárske študijné programy sa takto vytvorí 6 samostatných rôznych poradí pre prijatie najlepších uchádzačov:

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo,

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Environmentálny manažment,

- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Environmentálny manažment,  

Všetkým uchádzačom o štúdium odporúčame permanentne sledovať web stránku fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), kde budú priebežne publikované všetky schválené upresnenia pre akademický rok 2020/2021.

V rámci štúdia manažmentu študenti absolvujú predovšetkým predmety vytvárajúce profil absolventa – konkrétne študijné plány sú dostupné k nahliadnutiu na webovom sídle fakulty https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu -  Štúdium - Akreditované študijné programy. 

Po prijatí na bakalárske štúdium v študijnom programe Manažment si na zápise študent vyberá jeden z piatich povinne voliteľných blokov predmetov prehlbujúcich učivo v jednej z uvedených oblastí, ktoré študenta vnútorne zameriavajú dominantne na jednu z nasledujúcich oblastí: (vyučovanie bloku je podmienené dostatočným počtom záujemcov):

- digitálny marketing,
- manažérska informatika,
- manažment ľudských zdrojov
,
- manažment turizmu a hotelierstva,
- obchod, marketing a psychológia obchodu.

Absolventi bakalárskeho štúdia ktoréhokoľvek z 3 študijných programov na Fakulte manažmentu PU v Prešove (Manažment; Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo; Environmentálny manažment), budú môcť po splnení kritérií prijímacieho konania pokračovať na Fakulte manažmentu, v akreditovanom magisterskom študijnom programe Manažment, so zapísaním si jednej z uvedených  špecializácií – blokov povinne voliteľných predmetov: (vyučovanie bloku je podmienené dostatočným počtom záujemcov):

- manažérska informatika,
-
manažment ľudských zdrojov,
- manažment turizmu a hotelierstva,
- obchod, marketing a psychológia obchodu;

alebo bude môcť po splnení kritérií prijímacieho konania pokračovať v akreditovanom magisterskom študijnom programe Environmentálny manažment.  Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Deň otvorených dverí

  12.02.2020

 • Deň otvorených dverí

  04.03.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  16.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • motivačný list, ktorý dokladuje iba uchádzač zo zahraničia ) (elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 590 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 03.09.2020 21:06

Upozorniť na neaktuálne údaje