Environmentálny manažment

Absolvent 2.stupňa študijného programu Environmentálny manažment ovláda nástroje riadenia, organizácie, rozhodovania a koordinovania činností v orgánoch a organizáciách ochrany životného prostredia na všetkých úrovniach riadenia. Pozná environmentálne právo SR vo väzbe na EÚ. Dokáže aplikovať zásady štátnej a medzinárodnej environmentálnej politiky v zmysle trvalo-udržateľného rozvoja a navrhovať efektívne riešenia environmentálnych problémov, riešenia na šetrné využívanie krajiny, prírodných zdrojov a na ochranu prírody a zložiek životného prostredia. Ovláda a využíva databázy a informačné systémy na získanie informácií o stave životného prostredia. Ovláda environmentálne manažérske systémy a ostatné nástroje a prostriedky na zabezpečenia environmentálne priaznivej orientácie výrobných podnikov a iných organizácií. Je schopný zapojiť sa do vedeckej a výskumnej práce a do práce v mimovládnych organizáciách, vo sfére vzdelávania a osvety.

Absolvent získava riadiace a organizačná zručnosti a vysokú úroveň poznatkov v  inžiniersko-technickej, biologicko-ekologickej aj právno-ekonomickej oblasti riadenia starostlivosti o životné prostredie. Významná časť štúdia sa preto zameriava na nástroje riadenia, najmä integrovaného manažmentu krajiny,  posudzovania vplyvov na životné prostredia, odvetvovým plánovacím a projekčným nástrojom, ale aj spoločensko-vedným aspektom riadenia.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2.stupňa študijného programu Environmentálny manažment je pripravený a kompetentný zastávať miesta riadiacich a organizačných pracovníkov všetkých – aj vyšších – stupňov riadenia v štátnej správe životného prostredia, v inšpekciách životného prostredia a v samospráve, ale aj v organizáciách zameraných na ochranu životného prostredia, v mimovládnom sektore, ako aj v projekčnej a výrobnej sfére. Absolvent je pripravený na  riešenie environmentálnych problémov, na šetrné využívanie krajiny, prírodných zdrojov a ochranu zložiek životného prostredia v zmysle zásad trvalo-udržateľného rozvoja. Ovláda a využíva environmentálne zákony, manažérske systémy a iné nástroje a prostriedky na zabezpečenie priaznivého stavu životného prostredia.  Je schopný odbornej komunikácie s verejnosťou, poskytuje informácie účastníkom starostlivosti o životné prostredie,  usmerňuje napĺňanie cieľov environmentálnej politiky.

Absolvent disponuje vysokou úrovňou poznatkov a zručností v celej šírke problematiky riadenia starostlivosti o životné prostredie, teda z oblasti prírodných, technických aj spoločenských vied , preto je schopný zapojiť sa aj do vedeckej a výskumnej práce.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v zmysle § 56, odst.2, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšou podmienkou v zmysle § 57, ods.1, Zákona č.131/2002 Z.z. je ukončenie štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (zoznam príbuzných študijných programov je zverejnený na www.tuzvo.sk).

Termín podania prihlášky : do 30. júna 2020

 Akceptované študijné programy v odboroch:

1. totožný študijný odbor: 4.3.3 Environmentálny manažment

2. príbuzné študijné odbory:

                         4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

                        4.3.2 Environmentálne inžinierstvo

                         4.3.4. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

.                       4.1.35. Geografia

                        5.1.2. Priestorové plánovanie

                        6.1.11. Krajinárstvo

                        6.2.1. Lesníctvo

                        3.3.20. Odvetvové ekonomiky a manažment

                        1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov ( geografia)

                        + rovnako zamerané príbuzné študijné odbory, resp. študijné programy v zahraničí

 Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od zahraničných študentov z krajín mimo EÚ. Pre študentov zo Slovenska a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas bakalárskeho štúdia, a to:

1. vážený študijný priemer v Bc. stupni (max. 30 bodov),

2. priemer výsledkov štátnej záverečnej skúšky (max. 30 bodov).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Administratívny poplatok 40 € je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy, sa administratívny poplatok platí za každý ďalší študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade podania elektronickej prihlášky je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači na Ing. štúdium poštovou poukážkou a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2019 - 30.06.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    20.07.2020 - 24.07.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    24.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 15.10.2019 13:32

Upozorniť na neaktuálne údaje