Environmentálne manažérstvo

Doktorandský študijný program Environmentálne manažérstvo je akreditovaný v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment a jeho cieľom je vychovávať samostatných tvorivých vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov so širokým environmentálno – manažérskym rozhľadom, podloženým kvalitnou znalosťou súvisiacich technicko – ekonomických disciplín, s dôrazom na ochranu a tvorbu životného prostredia v kontexte udržateľného rozvoja. Štúdium poskytuje teoreticko – metodický základ, rozšírený o praktické skúsenosti a poznatky pri interdisciplinárnom pohľade na riešenie environmentálnych problémov a projektov, pre tvorbu a implementáciu environmentálnej politiky a jej nástrojov v podnikovej sfére, v systéme verejnej správy a v súkromnom sektore. Pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov – environmentálnych manažérov, projektantov, audítorov, technických a environmentálnych expertov pre riešenie konkrétnych úloh v závislosti od potrieb spoločenskej praxe a vedy, v súlade s koncepciou udržateľného rozvoja. Študijný program profiluje absolventa ako multidisciplinárneho odborníka v oblasti environmentálneho manažérstva, environmentálneho auditu a environmentálnej politiky na všetkých regionálnych úrovniach v súlade s koncepciou udržateľného rozvoja, ktorý pozná metódy identifikácie, diagnostikovania a riešenia environmentálnych problémov, ale aj metódy progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly jednotlivcov a cieľových skupín. Študijný program priamo nadväzuje na magisterský študijný program Environmentálne manažérstvo realizovaný na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Prijatí môžu byť absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rovnakom alebo v príbuznom študijnom programe.Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja environmentálneho manažmentu s orientáciou na nové metodiky projektovania a implementovania environmentálneho manažérstva v životnom prostredí. Absolvent vedecky báda a tvorí vlastné riešenia v oblasti riadenia environmentálnych aspektov a vplyvov, ovláda metodológiu tvorby informačných systémov, vytvára integrované modely pre environmentálne systémy. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a aplikácie holistického fungovania a prienikov prírodných a humánnych systémov s orientáciou na národné a medzinárodné vedecké spoločnosti, na komunikáciu medzi vedami a systémové zmeny v riadení spoločností. Podieľa sa na realizácii a koncepcii štátnej resp. regionálnej environmentálnej politiky a predkladá návrhy na implementáciu environmentálnych aspektov do rôznych úrovní života spoločnosti. Súčasne je schopný analyzovať a modelovať procesy environmentálnych vplyvov na rôznych úrovniach a navrhovať integrované riešenie pre elimináciu negatívnych environmentálnych vplyvov, je schopný tvorivo aplikovať sofistikované programové nástroje a využívať simulačné modely pre analýzu trendov a rizík. Absolvent nájde uplatnenie ako riadiaci pracovník v organizáciách a inštitúciách, ktoré realizujú environmentálnu politiku a v právnych subjektoch podnikania, kde je pripravený na prácu na rôznych úrovniach manažérstva v oblasti výroby a marketingu v rovine environmentálnej a ekonomickej, ale aj v organizáciách zabezpečujúcich konzultačné a informačné služby a pod. Získané znalosti bude môcť uplatniť tiež v riadiacich funkciách administratívneho aparátu štátnej a verejnej správy a samosprávy, medzinárodných inštitúciách pôsobiacich na Slovensku, ako aj v zahraničí, vo vzdelávacích zariadeniach, a v organizáciách zabezpečujúcich technickú infraštruktúru.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa

Úspešné absolvovanie prijímacích skúšok

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 • otestovanie znalosti cudzieho jazyka
 • odborné vedomosti

Prijímacia skúška sa hodnotí v rozpätí max.100 bodov v následovnej štruktúre:

 • znalosť cudzieho jazyka (max. 30 bodov)
 • odborné vedomosti (max. 70 bodov)

Prijímací pohovor z odbornej časti

Každý uchádzač pripraví písomnú prácu (max. 15 strán) s textom problematiky svojej vybranej témy dizertačnej práce. Tú predstaví prislušnej komisii ako súčasť pohovoru. V druhej časti prijímacich pohovorov z odbornej časti bude uchádzač odpovedať na dva okruhy problémov, ktoré majú súvislosť s témou dizertačnej práce. Výsledkom hodnotenia skúšobnej komisie je návrh na prijatie alebo návrh na neprijatie uchádzača na vybranú tému, ak sa na tému prihlási iba jeden uchádzač. V prípade viacerých uchádzačov prihlásených na rovnakú vypísanú tému dizertačnej práce vytvorí komisia poradie úspešnosti podľa výsledku prijímacej skúšky. V prípade návrhu komisie prijať viac uchádzačov na jednu vypísanú tému, komisia v zápise upresní témy dizertačných prác.Doplňujúce informácie

Adresa na podanie prihlášok:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Kráľovská 386/11

909 01 SkalicaPodmienky pre zahraničných študentov

Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium v študijných programoch uskutočňovaných v slovenskom jazyku s podmienkou, že povinne vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa nevzťahuje na občanov Českej republiky, a tých cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike.

Cudzinci študujú na vysokej škole ako:

·     študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,

·     na základe vyhlásených medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,

·     na základe dohôd o spolupráci uzatváraných v zmysle ust. § 6 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách, najmä v rámci medzinárodných programov, programov EÚ pre akademickú mobilitu, ako i dohôd medzi vysokými školami.  Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

  nie  Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  K prihláške je uchádzač povinný priložiť:

  • úradne overenú kópiu rodného listu,
  • úradne overenú kópiu sobášneho listu, ak došlo k zmene priezviska v dôsledku uzavretia manželstva,
  • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu,
  • úradne overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške,
  • úradne overený dodatok k diplomu,
  • ak bol uchádzačovi priznaný akademický titul „magister“ dodatočne, úradne overenú kópiu osvedčenia o priznaní akademického titulu,
  • ak uchádzač absolvoval štúdium v zahraničí, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní, doloží k prihláške potvrdenie o rovnocenosti, resp. rozhodnutie o uznaní absolvovanej vysokej školy v zahraničí,
  • prehľad činnosti uchádzača v odbore, zoznam publikovaných výsledkov (prác) alebo výsledkov (prác) prijatých na uverejnenie, ak uchádzač také má,
  • výpis predmetov a známok absolvovaného vysokoškolského štúdia potvrdený študijným oddelením absolvovanej vysokej školy,
  • overená kópia dokladu o vykonanej štátnej skúšky z cudzieho jazyka, príp. o absolvovaných
  • testoch,
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce.


  • Podanie prihlášky na štúdium

   15.10.2014 - 31.05.2015

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  4


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €

  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 100 €
  elektronická prihláška: 100 €

  Fakturačné údaje

  Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typy „U“ alebo vkladom, resp. prevodom na jeden z nasledovných účtov:

  ČSOB, a.s.: 4008981104/7500

  Prima banka Slovensko, a.s.: 2724575001/5600

  variabilný symbol: rodné číslo uchádzača, konštantný symbol: 0558

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Stredoeurópska vysoká škola v Skalici na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  037 / 641 48 81
  0911 154 882
  0911 154 214

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Ing. Michaela Feriková Kremlová – m.ferikova@sevs.sk
  Posledná aktualizácia: 08.10.2014 12:04

  Upozorniť na neaktuálne údaje