Environmentálne inžinierstvo

Absolventi 1. stupňa študijného programu Environmentálne inžinierstvo získavajú podstatné fakty o vlastnostiach a štruktúre chemických látok znečisťujúcich prostredie, rizikových vlastnostiach látok a ich nepriaznivých účinkoch, ovládajú analytické metódy stanovenia škodlivých látok dôležitých na hodnotenie stavu životného prostredia, ovládajú fyzikálne, termodynamické a chemické zákonitosti biologických a biochemických procesov prebiehajúcich v prírode a primerane ovládajú základnú inžiniersku teóriu, potrebnú na navrhovanie technologických zariadení pre ochranu prostredia a vypracovanie komplexných projektov ochrany životného prostredia a sú schopní pracovať s platnou legislatívou a normami zameranými na ochranu životného prostredia. Sú pripravení kvalifikovane hodnotiť riziko z pohľadu štruktúry a vlastností chemických látok a rôznych druhov žiarenia emitovaných do prostredia, využívať predpísané metodiky a postupy pri analýze stavu životného prostredia, prevádzkovať technologické postupy a chemicko-inžinierske procesy pri kontrole stavu znečisťovania prostredia, spracovávať podklady pre komplexný projekt ochrany prostredia, prezentovať poslucháčom rôzneho profesijného zamerania inžiniersko-technické problémy ochrany životného prostredia. Fakulta má v tomto študijnom odbore akreditované aj študijné programy v 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia.Uplatnenie absolventov

Absolventi 1. stupňa študijného programu Environmentálne inžinierstvo sa uplatňujú v rôznych odvetviach výrobného a spracovateľského priemyslu vo verejnom i súkromnom sektore. Sú spôsobilí zabezpečovať každodennú starostlivosť o environmentálne vhodné prevádzkovanie zdrojov znečisťovania životného prostredia a vyhodnocovať bilancie vzniku odpadov rôzneho skupenstva pre inšpekčné a štátne orgány. Dokážu implementovať nové technické riešenia do prevádzkovaných technológií, zavádzať nové legislatívne predpisy a normy do celého cyklu ochrany životného prostredia. Vedia sa uplatniť aj na miestach manažérov, vývojárov a technológov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.

Termín podania prihlášky: do 31.marca 2020.Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Osobitné podmienky nie sú. Na štúdium sú prijímaní uchádzači s najlepším prospechom zo strednej školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 15.6.2020:

- originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 40 (elektronická prihláška 35 €) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači na Bc. štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2019 - 15.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2020 - 19.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2020 - 15.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 22.09.2020 13:22

Upozorniť na neaktuálne údaje