Environmentálne inžinierstvo

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti environmentálneho inžinierstva a teórie navrhovania konštrukcií stavieb s environmentálnym určením (stavby  určené na odstraňovanie znečisťujúcich látok a zneškodňovanie odpadov: skládky, odkaliská, spaľovne,  čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, stavby na ukladanie nebezpečného odpadu a  pod.) a ich  základných  objektov a systémov, Absolvent je schopný na základe získaného prehľadu o súčasnom stave poznatkov v oblasti riešenej problematiky u nás i v zahraničí jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti environmentálneho inžinierstva s  orientáciou na vývoj a aplikáciu progresívnych  technológií pre ochranu zložiek životného prostredia a ekologických systémov, technológií nakladania s odpadmi a materiálového zhodnotenia odpadov v stavebníctve,

posudzovanie a riešenie problémov interakčných vzťahov stavieb a prostredia, hodnotenie  environmentálnych rizík, analytických a monitorovacích techník znečistenia prostredia a ochrany pred vplyvmi znečistenia.a riešiť vybraný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce.

Súčasťou riešenia environmentálneho problému je vedecký experiment v laboratóriu aj in situ a pre ich vyhodnotenie je schopný využiť adekvátne metódy. Absolvent je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj študijného odboru a pre prax v oblasti ochrany životného prostredia a stavebníctvo.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu je spôsobilý vykonávať profesiu vedeckého alebo výskumného pracovníka vo vedeckých a výskumných inštitúciách a pedagóga vo vzdelávacích inštitúciách pri riešení environmentálnych problémov súvisiacich s navrhovaním, realizáciou, prevádzkou a rekonštrukciou stavieb s environmentálnym určením a pri posudzovaní vplyvu stavieb ako aj priemyselných činností na životné prostredie. Je schopný analyzovať, navrhovať a realizovať riešenia environmentálnych problémov v stavebníctve, čo ho predurčuje zastávať funkciu vedúceho pracovníka v projekčných a  výrobných organizáciách, v orgánoch štátnej správy. Absolvent nájde uplatnenie na domácom i na medzinárodnom trhu práce, tak v súkromnom ako i vo verejnom sektore.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom stupni štúdia na základe posúdenia absolvovaných predmetov nosných oblastí poznania študijného programu počas prijímacieho pohovoru.Doplňujúce informácie

www.svf.stuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.stuke.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2020 - 12.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.07.2020 - 03.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 11:19

Upozorniť na neaktuálne údaje