Environmentálne inžinierstvo

Absolvent 2. stupňa v študijnom programe Environmentálne inžinierstvo získa komplexné znalosti pre potreby aplikovaného a základného výskumu, návrhu (projektu) pre posúdenie technologických vplyvov na kvalitu životného prostredia, modelovania a simulovania procesov znečisťovania prostredia (vplyvov ionizujúceho žiarenia, ochrany kvality vody, ovzdušia, pôdy, nakladania s odpadmi), používania environmentálnych biotechnológií, environmentálneho monitoringu, počítačového spracovania informačných dát a ich hodnotenie.  Tieto znalosti dosiahne spájaním základných znalostí z chémie, biochémie, fyziky, biológie a mikrobiológie s poznatkami o  separačných procesoch a zariadeniach, výrobných a environmentálnych technológiách, legislatívnych a normovaných limitoch konania, so zreteľom na ekonomické zhodnocovanie výrobných procesov. Absolvent dokáže implementovať environmentálne princípy do inžinierskeho návrhu a usmerňovať inžinierov špecialistov tak, aby tieto princípy boli splnené a viedli k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti, je schopný tvorivo využívať získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi v oblasti environmentálneho inžinierstva.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa v študijnom programe Environmentálne inžinierstvo je schopný samostatne vedecko-výskumne pracovať v oblasti environmentálneho, chemického, biochemického inžinierstva. Má potrebné vedomosti a zručnosti pre uplatnenie sa v akreditovaných laboratóriách a meracích skupinách a projekčných organizáciách. Uplatňuje schopnosti analyzovať fyzikálne deje a interpretovať zákonitosti, ktorými sa riadia procesy aplikované v rôznych priemyselných odvetviach. Je schopný zostaviť fyzikálne a matematické modely jednotkových operácií spojených s  transportom látky, hybnosti a tepla, modelovať procesy prebiehajúce v jednoduchých a zložených systémoch.

Absolvent je pripravený kvalifikovane zastávať výkonné a riadiace funkcie v systéme ochrany životného prostredia vo verejnom, súkromnom a treťom sektore.  Zavádza a používa moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov znečisťovania prostredia. Aplikuje výsledky matematického modelovania pre určenie podmienok racionálneho a efektívneho riadenia  procesov. Dokáže implementovať environmentálne princípy do inžinierskeho návrhu a usmerňovať inžinierov špecialistov tak, aby tieto princípy boli splnené a viedli k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Je pripravený zastupovať subjekty v konaní s orgánmi životného prostredia vo veciach odpadov, vody, ovzdušia, EIA, IPKZ a zložkových povoľovaní príslušných úradov životného prostredia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v zmysle § 56, odst.2, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšou podmienkou v zmysle § 57, ods.1, Zákona č.131/2002 Z.z. je ukončenie štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore (zoznam príbuzných študijných programov je zverejnený na www.tuzvo.sk).

Termín podania prihlášky : do 30. júna 2020.

Akceptované študijné programy v odboroch:

  1. totožný študijný odbor: 4.3.2. Environmentálne inžinierstvo
  2. príbuzné študijné odbory:

                        4.1.1. Fyzika

                        4.1.14 Chémia

                        4.1.23. Geológia

                        4.3.3 Environmentálny manažment

                        5.1.4. Pozemné stavby

                        5.1.5. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

                        5.1.6. Vodné stavby

                        5.1.7. Aplikovaná mechanika

                        Celá podskupina študijných odborov 5.2 Konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie

                        6.1.13 spracovanie poľnohospodárskych produktov

                        6.4.1 Vodné hospodárstvo

                        + rovnako zamerané príbuzné študijné odbory, resp. študijné programy v zahraničí.

Uchádzač o študijný program environmentálne inžinierstvo musí mať v Bc. stupni štúdia skúškou ukončený  min. jeden predmet z oblasti chémie, fyziky a matematiky. 

 

 Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

Deň otvorených dverí bude 6. decembra 2019.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od zahraničných študentov z krajín mimo EÚ. Pre študentov zo Slovenska a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania bez prijímacích skúšok. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky dosiahnuté počas bakalárskeho štúdia, a to:

1. vážený študijný priemer v Bc. stupni (max. 30 bodov),

2. priemer výsledkov štátnej záverečnej skúšky (max. 30 bodov).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Ing. Dana Štímeľová, tel. číslo: 045/5206 521

dana.stimelova@tuzvo.sk

miestnosť: E 220Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Administratívny poplatok 40 € je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy, sa administratívny poplatok platí za každý ďalší študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade podania elektronickej prihlášky je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači na Ing. štúdium poštovou poukážkou a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2020 - 30.06.2021

  • Zaslanie vysvedčenia do

    26.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 22.09.2020 14:22

Upozorniť na neaktuálne údaje