Environmentálna chémia

Absolventi študijného odboru Environmentálne inžinierstvo, programu Environmentálna chémia, získajú základné teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, analytická, fyzikálna chémia, biochémia, chémia ŽP, makromolekulová chémia, všeobecná toxikológia). Študenti ďalej získajú teoretické poznatky o  špecifikách environmentálnych vzoriek z  priemyselne zaťažených oblastí, základné informácie o odpadoch, informácie o spôsobe  odberu, spracovaní a  analýzy vzoriek rôzneho charakteru, ako aj základné vedomosti o niektorých priemyselných technológiách a spracovaní ich odpadov a poznatky z legislatívy, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získajú vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii a zdokonalia si svoje jazykové znalosti. Štúdium v prvom (Bc) stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom (Ing) stupni.Uplatnenie absolventov

Absolventi budú schopní identifikovať chemické látky, analyzovať stav znečistenia zložiek ŽP a zdroje vstupu rizikových faktorov do ŽP. Nájdu uplatnenie v  oddeleniach životného prostredia ako ekológovia v štátnej správe a  miestnej samospráve, ako pracovníci stredne vyššieho manažmentu v podnikoch, ako analytici v  chemických, farmaceutických a  klinických laboratóriách v  pozícii kvalifikovaného pracovníka schopného samostatne zabezpečovať laboratórne analýzy, viesť agendu, vykonávať čiastkové metodické práce, participovať prakticky aj koncepčne na úseku monitoringu ŽP. Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredoškolské alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2020 10:18

Upozorniť na neaktuálne údaje