Elektrotechnické systémy

Uplatnenie absolventov

Doktorandské štúdium v študijnom odbore Silnoprúdová elektrotechnika je určené pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia inklinujúcich k riešeniu inžinierskeho – vedeckých problémov v oblastiach Silnoprúdovej elektrotechniky, Výkonovej elektroniky a elektrických strojov a prístrojov. Na riešenie týchto úloh doktorand využíva najnovšie poznatky z moderných analytických a numerických metód, metód matematického modelovania, informatiky, automatického a diskrétneho riadenia až do úrovne umelej inteligencie vrátane realizácie riadenia zodpovedajúcimi procesormi, ako aj poznatky z mikroelektroniky, elektroenergetiky a ďalších. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať a realizovať pri riešení technických problémov. Doktorand sa naučí správne charakterizovať a chápať fyzikálne javy a experimentálne poznatky o týchto javoch, hľadať ich adekvátne modely a realizovať nové aplikácie v už uvedených špecifických disciplínách, vo vede, výskume a praxi. Doktorandské štúdium umožní doktorandovi získať ucelené  teoretické vedomosti, experimentálnu zručnosť a praktické skúsenosti ako aj zvládnuť metodiku vedeckej práce a pripraví ho na samostatnú vedeckú prácu. Uplatnenie absolventov je hlavne vo výskumných ústavoch, v projekčných inštitúciách, na vysokých školách a v priemysle pri riešení zložitých technologických úloh.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku  2015/2016 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia patrí počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium. Externá forma doktorandského štúdia v tomto študijnom programe v štandardnej dĺžke (5 rokov) je platené štúdium (900 Eur / rok).

Témy dizertačných prác budú zverejnené na web stránke FEI do konca marca 2015.

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/prijimacky/prihlasky-a-rozhodnutiaPodmienky pre zahraničných študentov

Znalosť anglického jazyka (English language)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lubomir.bena@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti.

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku. • Deň otvorených dverí

  07.11.2016

 • Podanie prihlášky na štúdium

  02.06.2015

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.06.2015

 • Zaslanie vysvedčenia do

  18.06.2015

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • Výpis výsledkov štúdia I. a II. stupňa (papierová forma)
 • Doklad o úhrade poplatku spojeného s prijímacím konaním (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu v tvare IBAN: SK8281800000007000151433  – Štátna pokladnica

Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 062015

Konštantný symbol: 0308

SWIFT:  SPSRSKBAXXX         

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške

Poplatok: 35,00 € - papierová prihláška alebo 30,00 € - elektronická prihláška

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. – lubomir.bena@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.02.2016 17:20

Upozorniť na neaktuálne údaje