Elektrooptika

Elektrooptika je moderný bakalársky študijný program, ktorý prepája elektroniku s optikou a stavia na moderných trendoch novej doby implementácie svetla do života. Vychádza z poznatkov oblasti optiky, elektroniky a materiálov. Objavením laserov, svetlo emitujúcich diód, detektorov, CCD, optických vlákien a solárnych článkov sa otvorili nové spôsoby využitia svetla. Elektrooptika reaguje na novú dobu a potrebu spoločnosti a priemyslu.
Študijný program pripravuje študenta na bakalársku prax v oblasti optických zdrojov a detektorov žiarenia na báze nových materiálov a princípov od základov až po konkrétne aplikácie. Zameriava sa na nové trendy prenosu a spracovania informácií optickou cestou. Cieľom je vybaviť študentov s najnovšími poznatkami z oblasti optiky a elektroniky ako sú elektroluminiscenčné diódy a lasery, fotodetektory a solárne články, ale aj štandardné optické vlákna. Zároveň je Elektrooptika predchodcom inžinierskeho študijného programu Fotonika, ktorý tieto trendy ďalej rozvíja na úrovni čipu a nanotechnológií.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru elektrooptika nadobudol počas bakalárskeho štúdia základy prírodných a technických vied so zreteľom na oblasť optiky, optolektroniky a elektroniky. Technické zručnosti a vedomosti sú zároveň doplnené o znalosti programovania. Kombinácia odborných vedomostí a zručností vytvára základ pre uplatnenie nielen v oblasti procesovania výroby a kontroly polovodičov a polovodičových technológií, ale absolvent elektrooptiky sa vďaka znalosťami z oblasti opticky a optoelektroniky dokáže zorientovať a uplatniť v procesoch prípravy a výroby LED, LD, Lidar technológiách či ostatných procesoch prípravy optoelektronických systémov. Teoretické aj praktické znalosti absolventov z oblasti aplikovanej optikyVždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR za predpokladu štúdia v českom jazyku) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 (jazykovú prípravu s príslušným dokladom o absolvovaní je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).Doplňujúce informácie

Prihlášky sa podávajú na konkrétny študijný program. V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (http://feit. uniza.sk/ v časti Uchádzači o štúdium) alebo webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index. php. Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a zaslať ju elektronicky do určených termínov. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku. Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

1. životopis,

2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

3. kópie vysvedčení za 1. – 3. ročník strednej školy. Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú, alebo vložia do elektronickej prihlášky, kópie maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 1. Do výberového konania bez prijímacej skúšky budú zaradení uchádzači  na základe poradia dosiahnutých bodov pridelených za štúdium a aktivity na strednej škole v SR alebo ČR ak spĺňajú zákonné podmienky prijatia na bakalárske štúdium (viď  Základná podmienka prijatia) a spĺňajú niektorú z dvoch nasledujúcich možností:

a)        ak dosiahli na základe výsledkov štúdia na strednej škole celkový aritmetický študijný priemer za 1., 2. a 3. ročník (v prípade strednej školy s 5-ročným štúdiom študijný priemer za 2., 3. a 4. ročník a v prípade osemročného gymnázia za 5., 6 a 7. ročník) do hodnoty 2,00. Príslušnému študijnému priemeru sa priradí počet bodov zostupne od hodnoty 200 (pre priemer 1,00) po hodnotu 100 (pre priemer 2,00);

b)        alebo boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi a umiestnili sa na prvých troch miestach na minimálne okresnej úrovni predmetových olympiád v matematike, fyzike alebo informatike, medzinárodných a národných súťaží súvisiacich s obsahom študijného programu, na ktorý sa hlásia, SOČ alebo Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA. V tomto prípade sa uchádzačovi priradí 100 bodov.

Uchádzači môžu získať ďalšie body za nasledujúce aktivity:

-       úspešné absolvovanie maturity z matematiky, informatiky alebo fyziky, aj jej externej časti (získanie 50 bodov za aspoň jeden z uvedených maturitných predmetov);

-       ak aritmetický priemer známok na konci roka z predmetov matematika a fyzika v 1., 2. a 3. ročníku (v prípade strednej školy s 5-ročným štúdiom študijný priemer za 2., 3. a 4. ročník a v prípade osemročného gymnázia za 5., 6 a 7. ročník) do hodnoty 2,00. Príslušnému študijnému priemeru sa priradí počet bodov zostupne od hodnoty 50 (pre priemer 1,00) po hodnotu 10 (pre priemer 2,00);

-       úspešné absolvovanie SCIO testu z matematiky aspoň na 61% (získanie 50 bodov);

-       získanie certifikátu CISCO academy (získanie 30 bodov);

-       úspešné absolvovanie seminárov, kurzov a iných aktivít organizovaných na FEIT UNIZA (získanie 30 bodov);

-       štúdium na partnerskej strednej škole FEIT UNIZA (získanie 20 bodov) - zoznam partnerských stredných škôl je uvedený na webovej stránke FEIT v časti Uchádzači o štúdium (https://feit.uniza.sk/stredne-skoly/)

 1. Ak uchádzači spĺňajú horeuvedené podmienky pre zaradenie do výberového konania bez prijímacej skúšky, výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov o štúdium. Pre zaradenie uchádzačov do výberového konania je však potrebné, aby dodali všetky požadované prílohy k prihláške.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. Tel.: 041/513 20 57 e-mail: mariana.benova@feit.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 1. Prijímacia skúška je realizovaná formou testu z vedomostí zo stredoškolského učiva v slovenskom jazyku. Jednotlivé otázky testu sú z oblastí:
 • všeobecný prehľad a vedomosti získané počas stredoškolského štúdia,
 • stredoškolská matematika.
 1. Uchádzač môže získať za správne odpovede od 0 do 100 bodov. Minimálna úspešnosť absolvovania testu sa vyžaduje aspoň na 61%.
 2. Vzorové testy k prijímacej skúške sú dostupné na webovej stránke fakulty (http://www.feit.uniza.sk/).
 3. Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č. 198  Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
 4. Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti a maturitné vysvedčenie.


Forma prijímacej skúšky

testTesty

http://www.feit.uniza.sk/ • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.06.2024 - 19.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  07.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina banka: Štátna pokladnica IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917 konštantný symbol: 0308 variabilný symbol: 10331 - bakalárske štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet. Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať vložiť do príloh v elektronickej prihláške. Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2023 10:22

Upozorniť na neaktuálne údaje