Elektronické zbraňové systémy

Inžiniersky študijný program Elektronické zbraňové systémy nadväzuje na bakalárske študijné programy: Elektronické zbraňové systémy, Elektronické systémy. Príprava absolventa je v súlade s najnovšími poznatkami prírodných, technických, humanitných, spoločenských a vojenských vied pre adaptabilné velenie a riadenie vojenských jednotiek. Študijný program je navrhnutý tak, aby umožňoval študentom zvoliť si predmety z jedného zo štyroch modulov povinne voliteľných predmetov patriacich do oblasti elektronických zbraňových systémov ozbrojených síl SR. Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl, je pripravený na ďalšie samostatné celoživotné vzdelávanie v oblasti obrany vlasti.

Teoretické vedomosti

Absolvent:

 • má vedomosti o vedení, velení, riadení, plánovaní, organizovaní, kontrole a hodnotení vojenských jednotiek
 • pozná a chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa na moderné elektronické zbraňové systémy, a to konkrétne:
 1. rádiolokačné a navigačné systémy (vojenská odbornosť A30: ČŠ 412, 413; vojenská odbornosť A70: ČŠ 660, 661, 664)
 2. systémy protivzdušnej obrany (vojenská odbornosť A10: ČŠ 300,302, 310, 311, 313, 329, 336, 362, 373, 380, 388)
 3. mobilné komunikačné systémy (vojenská odbornosť C10: ČŠ 600, 601, 602, 607, 654)
 4. systémy elektronického prieskumu a elektronického boja (vojenská odbornosť I10: ČŠ 670, 680)
 • má vedomosti o prevádzke, riadení a bojovom použití týchto systémov takým spôsobom, ktorý vyžaduje súdobý vojenský konflikt
 • pozná teóriu, praktické postupy a nástroje nahodnotenie a zavádzanie elektronických zbraňových systémov do výzbroja.

Spôsobilosti

Absolvent je spôsobilý:

 • viesť, veliť, riadiť, plánovať, organizovať, kontrolovať a hodnotiť malú vojenskú jednotku; pracovať ako štábny dôstojník jednotky a útvaru
 • používať v boji a udržiavať moderné elektronické zbraňové systémy, a to konkrétne:
 1. rádiolokačné a navigačné systémy (vojenská odbornosť A30: ČŠ 412, 413; vojenská odbornosť A70: ČŠ 660, 661, 664)
 2. systémy protivzdušnej obrany (vojenská odbornosť A10: ČS 300,302, 310, 311, 313, 329, 336, 362, 373, 380, 388)
 3. mobilné komunikačné systémy (vojenská odbornosť C10: ČŠ 600, 601, 602, 607, 654)
 4. systémy elektronického prieskumu a elektronického boja (vojenská odbornosť I10: ČŠ 670, 680)
 • pracovať na projektoch vyzbrojovania obsahujúcich identifikáciu problému, analýzu, návrh, konštrukciu a implementáciu výzbroje a techniky ozbrojených síl vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie, pričom zohľadňuje definovanú špecifikáciu
 • pôsobiť vnárodnom aj medzinárodnom prostredí.


Uplatnenie absolventov

Študijný program je transformovaným pokračovateľom predchádzajúcich študijných programov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánikav oblasti elektronických zbraňových systémov, aj keď v minulosti mali uvedené študijné programy rôzne názvy a boli zaradené v rôznych odboroch predchádzajúcej sústavy študijných odborov. Absolventi uvedených študijných programov našli uplatnenie na technických aj manažérskych (veliteľských) pracovných pozíciách v ozbrojených silách SR, v medzinárodných štáboch a štáboch NATO, vrátane pôsobenia v mierových zboroch a vo vojnových konfliktoch napr. v Iraku, Afganistane, afrických štátoch, Cypre, Balkáne ai. Absolventi našli uplatnenie na funkciách od funkcií pre najnižšie dôstojnícke hodnosti až po generálske funkcie veliteľov (náčelníkov) v medzinárodných štáboch vo vojnových konfliktoch, viacerí boli alebo sú na najvyšších funkciách, a to veliteľov druhov síl ozbrojených síl SR, náčelníka generálneho štábu a zástupcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl SR.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.Doplňujúce informácie

Študijné programy sú určené pre profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe, ktorí skončili bakalárske štúdiumKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Profesionálni vojaci v dočasnej štátnej službe, ktorí získali bakalárske vzdelanie, sú prijímaní na vysokoškolské štúdium druhého stupňa po splnení základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa, ak bakalárske vzdelanie získali v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a na základe výsledkov prijímacej skúšky, ktorou sa overuje dosiahnutie požadovanej miery ich schopností na štúdium. Posúdenie príbuznosti študijného odboru vykoná prijímacia komisia. Vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje v externej forme.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa vykonáva formou písomných vedomostných testov z tém jadra znalostí prvého stupňa daného študijného odboru pre jednotlivé študijné programy. Čas na vypracovanie testu je 60 minút a na úspešné vykonanie testu je potrebné dosiahnuť najmenej 60 bodov z maximálneho počtu 100 bodov. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2021 - 20.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.05.2021 - 12.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (okrem absolventov Akadémie ozbrojených síl) (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overené doklady o absolvovaní I. stupňa vysokoškolského štúdia (okrem absolventov Akadémie ozbrojených síl) (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 300 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 10 €
elektronická prihláška: 10 €

Fakturačné údaje

(poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou)
(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky)

- Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2021
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Posledná aktualizácia: 06.04.2021 18:34

Upozorniť na neaktuálne údaje