Elektronické systémy a spracovanie signálov

Moderné elektronické systémy sú charakteristické tým, že ide spravidla o zložité inteligentné elektronické (smartelektronické) zariadenia, ktoré pracujú spravidla autonómne na základe komunikácie (interakcie) s iným zariadením (tzv. M2M systémy, z angl. machine-to-machine interaction) so zámerom napĺňať definované ciele v M2M sústavách smartelektronických zariadení alebo v bezprostrednej interakcii s človekom s cieľom poskytovať človeku služby a/alebo znalosti nutné pre jeho rozhodovanie. Tieto zložité inteligentné elektronické systémy sú založené na integrácii poznatkov z oblasti elektronických obvodov, metód spracovania signálov, senzorov a informačných a komunikačných technológií. Ako príklady elektronických systémov vyššie špecifikovaného typu možno uviesť smartfóny, inteligentné televízne prijímače, inteligentné domy, systémy asistenčných služieb pre vodičov motorových vozidiel, vybrané zariadenia lekárskej elektroniky, radarové systémy na lokalizáciu osôb v mimoriadnych situáciách, systémy hlasovej komunikácie človek-stroj, koncové zariadenia pre koncepciu tzv. internetu vecí, senzorové siete v automobiloch, senzorové siete na monitorovanie stavu životného prostredia, inteligentné meracie a monitorovacie systémy, atď.Uplatnenie absolventov

Vychádzajúc z takto špecifikovaného obsahu pojmu moderný inteligentný elektronický systém, je vzdelávanie v 3. stupni štúdia v študijnom programe elektronické systémy a spracovanie signálov orientované tak, že absolvent študijného odboru 5.2.13 elektronika (3. stupeň) v tomto programe má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí elektroniky s dôrazom na elektronické obvody, číslicovú elektroniku, teóriu systémov, číslicové spracovanie signálov, meraciu techniku, rádioelektroniku, optoelektroniku, fotoniku, senzoriku, ako aj z oblasti informačných a komunikačných technológií. Tieto poznatky, ktoré zodpovedajú úrovni súčasného stavu svetového poznania a výskumu, vie absolvent tvorivo spracovať a spájať, vie analyzovať a riešiť neštandardné problémy zložitého charakteru a navrhnuté riešenia aplikovať v praxi. Kombináciou poznatkov z rôznych oblastí elektroniky a informačných a komunikačných technológií vie navrhovať zložité inteligentné elektronické systémy a ich súčasti, ktoré sú charakteristické vysokým stupňom inovatívnosti.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia patrí počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium. Externá forma doktorandského štúdia v tomto študijnom programe v štandardnej dĺžke (5 rokov) je platené štúdium (900 Eur / rok).

Témy dizertačných prác sú zverejnené na web stránke FEI do konca marca.

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlaskyPodmienky pre zahraničných študentov

Znalosť anglického jazyka (English language)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lubomir.bena@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

 K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForma prijímacej skúšky

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Skúška z jazyka prebieha formou testu. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 13.06.2018

 • Zaslanie vysvedčenia do

  18.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač už publikoval) (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 900 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062018
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – alena.pietrikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 11.04.2018 20:47

Upozorniť na neaktuálne údaje