Inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky budú schopní efektívne pôsobiť pri optimalizovaní, projektovaní, riadení, kontrolovaní, usmerňovaní,  prevádzkovaní, podnikaní a obchodovaní s príslušnými energetickými a dopravnými zariadeniami. Absolventi získajú z aplikovaných vedných disciplín dobrý odborný základ a praktické skúsenosti nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s výrobou, dopravou, distribúciou, akumuláciou a využívaním energií. Opierajú sa o vedomosti súvisiace so základmi konštrukcie, technológie práce a využívaním energetických prevádzok pri dodržiavaní environmentálnych  limitov. V priebehu štúdia budú schopní využívať technické výpočty a simulácie s použitím moderných softwarových prostriedkov. Budú rozumieť vzájomným súvislostiam pri výrobe energií za dodržiavania environmentálnych podmienok ochrany životného prostredia. Nájdú uplatnenie vo všetkých podnikoch na výrobu rôznych druhov energií a vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, kde sa dopravné stroje a zariadenia využívajú.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie bude prebiehať bez účasti uchádzačov o štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana ŠtímeľováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia. • Deň otvorených dverí

  06.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 31.07.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.08.2019 - 19.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Jančíková – jana.jancikova@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 18.10.2018 09:05

Upozorniť na neaktuálne údaje