Ekotechnika

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Ekotechnika získané poznatky z ochrany ovzdušia, čistenia a ochrany vôd, minimalizácie, skladovania, likvidácie, recyklácie odpadov, získavania druhotných surovín, monitorovania a legislatívnej ochrany ŽP môžu využívať pri posudzovaní a výbere výrobných techník pre ekotechniku  v požadovaných ekologických kvalitách a systémoch BAT, EVABAT a pod.  Získajú vedomosti o metódach konštruovania jednotlivých častí strojov a zariadení, výrobných technológií a prevádzke strojných zariadení využijú v rôznych odvetviach priemyslu, strojárskych i iných podnikoch výroby a služieb. Dokážu riešiť praktické odborné a organizačné úlohy prevádzky a údržby v doprave a manipulácii s materiálom. Budú schopný pracovať v útvaroch životného prostredia vo výrobných prevádzkach  a v útvaroch štátnej správy na rôznych stupňoch pri posudzovaní, hodnotení, projekčnej  a poradenskej činnosti energetických ako i ekologických ukazovateľov pri využívaní  zdrojov energií, priemyselných technológií a výrob. Ich uplatneniu okrem spomenutého bude aj v automobilovom priemysle a v prevádzkach techniky určenej pre lesníctvo a poľnohospodárstvo.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku zvlášť,
 • poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom,
 • ústrižok o zaplatení poplatku, resp. potvrdenie o úhrade prevodným príkazom uchádzači priložia k prihláške (nalepiť na 3. stranu prihlášky),
 • súčasťou prihlášky je životopis,
 • na prihláške potvrdzuje stredná škola správnosť údajov za prvé tri roky štúdia a po ukončení štúdia, absolvent pošle overené kópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia; uchádzači ktorí maturovali pred rokom 2017 posielajú overené kópie všetkých vysvedčení zo strednej školy.


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú i prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy. Body, získané za priemerný prospech budú násobené koeficientmi podľa druhu strednej školy: koeficient 1 pre gymnáziá, 0,8 pre stredné školy technického zamerania, 0,6 pre ostatné stredné školyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Natália KučerováForma prijímacej skúšky

Výberové konanie bez účasti uchádzačov o štúdium. • Deň otvorených dverí

  07.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2018 - 30.04.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.06.2018 - 15.06.2018

 • Zaslanie vysvedčenia do

  08.06.2018

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2018 - 31.07.2018

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  15.08.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Jančíková – jana.jancikova@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 16.10.2017 08:56

Upozorniť na neaktuálne údaje