Ekonomika podniku

Absolvent študijného programu je schopný analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia. Má hlboké znalosti z operatívneho riadenia podnikov a strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokáže pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, zvládne organizáciu manažérskej práce a manažérskej komunikácie.

Uplatnenie absolventov
Všeobecné a odborné znalosti z oblasti ekonomiky, podporené jazykovými zručnosťami, predurčujú absolventa uplatniť sa v manažérskych funkciách na vrcholovom stupni riadenia podniku poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskeho priemyslu ako manažér univerzalista i špecialista. Vzhľadom na komunikačné zručnosti absolventov budú sa môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou, či v podnikaní v medzinárodnom obchode.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech za 1. stupeň štúdia a výsledky  štátnej bakalárskej skúšky. Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené  v zmysle § 57  odseku 1 Zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ o nasledovné hľadiská:1.       sociálne hľadisko (siroty, polosiroty) 2.       telesne handicapovaní uchádzači    3.       záujem zahraničných Slovákov 4.       regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní) 

 Doplňujúce informácie

Absolventi študijného programu sú schopní analyzovať zložité manažérske a ekonomické vzťahy v podniku. Dokážu formulovať marketingové stratégie podnikateľských subjektov. Majú znalosti z riadenia ľudských zdrojov, strategického a finančného manažmentu a odbytovej stratégie, či agrárneho marketingu podniku. Okrem manažérskych znalostí sú zdatní v ekonomických a finančných analýzach podniku, riešení podnikateľských rizík a daňových systémov subjektov, majú potrebné vedomosti z medzinárodného marketingu, obchodného práva a ďalších predmetov korešpondujúcich s obsahom študijného programu.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr.Anna Mravcová, PhD., tel. 037/641 4746, e-mai.: anna.mravcova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • K prihláške doložiť:
 • životopis (originál podpísaný uchádzačom),
 • overená kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (len  uchádzači z iných vysokých škôl),
 • originál výpisu absolvovaných skúšok s uvedením celoštudijného priemeru, potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (len  uchádzači z iných vysokých škôl),
 • doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
 • v prípade, že sa pre príslušný študijný program vybraný študentmi naplnia počty nad stanovený normatív, uchádzači sa preradia na študijný program, kde sa normatívne stavy nenaplnili.


Forma prijímacej skúšky

Výberové konanie bez prítomnosti uchádzača - júl 2022. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na  študijný program II. stupňa štúdia na FEM pre akademický rok 2022/2023 je:

-          pri elektronickej prihláške – 40 € - POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

POPLATOK platíte cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

                        Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 

konštantný symbol (KS) 0558,

variabilný symbol (VS) vygeneruje systém ,

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

                        Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN: SK 408180000000 7000066247, 

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – špecifický symbol + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).                                                                             

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Dagmar Čitáryová – Dagmar.Citaryova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje