Ekonomika podniku

Absolvent študijného programu je schopný analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia. Má hlboké znalosti z operatívneho riadenia podnikov a strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokáže pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch, zvládne organizáciu manažérskej práce a manažérskej komunikácie.

Uplatnenie absolventov
Všeobecné a odborné znalosti z oblasti ekonomiky, podporené jazykovými zručnosťami, predurčujú absolventa uplatniť sa v manažérskych funkciách na vrcholovom stupni riadenia podniku poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskeho priemyslu ako manažér univerzalista i špecialista. Vzhľadom na komunikačné zručnosti absolventov budú sa môcť uplatniť aj v podnikoch so zahraničnou účasťou, či v podnikaní v medzinárodnom obchode.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania plnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať plnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech na 1. stupni štúdia a výsledky štátnej bakalárskej skúšky.

Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech na 1. stupni štúdia a výsledky štátnej bakalárskej skúšky.Doplňujúce informácie

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej /alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov.
Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené v zmysle § 57 odseku 1 Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ o nasledovné hľadiská:
- sociálne hľadisko (siroty, polosiroty),
- telesne handicapovaní uchádzači,
- zahraniční Slováci.
Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť, na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb, určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo
príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Programová komisia študijného programu Ekonomika podniku navrhla podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre daný študijný program so zohľadnením osobitostí pre študentov so špecifickými potrebami na svojom zasadnutí dňa 3. novembra 2022.

Podmienky a pravidlá prijímacieho konania pre študijný program Ekonomika podniku boli prerokované v Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre dňa 1.12.2022.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Anna Mravcová, PhD.,
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM,
tel.: 037/641 4746,
e-mail: anna.mravcova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ. Prostredníctvom jednej prihlášky sa môžu prihlásiť aj na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie). Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie je nutné priložiť k prihláške. Bez potvrdenia o zaplatení poplatku nebude prihláška zaevidovaná. Uchádzač dostane iba jedno vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí, komplexne za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.

Povinnými prílohami prihlášky sú:
- životopis (originál podpísaný uchádzačom),
- overenú kópiu kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (okrem uchádzačov z FEM SPU v Nitre),
- originál výpisu absolvovaných skúšok, potvrdený študijným oddelením príslušnej fakulty, resp. vysokej školy (okrem uchádzačov z FEM SPU v Nitre),
- potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho.Forma prijímacej skúšky

Termín zasadnutia prijímacej komisie 7.7.2023  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2023 - 09.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Aktuálny počet podaných prihlášok:
52


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 40,- €

Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu, alebo internet bankingom. Fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .

Spôsob úhrady poplatku za prihlášku:
názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
konštantný symbol (KS) 0558
variabilný symbol (VS) číslo prihlášky
špecifický symbol (ŠS) 101900721
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia:
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.
Adresa pre zasielanie dokumentov: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Študijné oddelenie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Dagmar Čitáryová – Dagmar.Citaryova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 29.09.2023 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje