Ekonomika a manažment verejnej správy

Charakteristika absolventa študijného programu a znalostí, ktoré nadobudne:

 • ovláda základné teórie, pojmy  a fakty všeobecného systému ekonómie a ekonomiky s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém,
 • je schopný systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, má základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovláda metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo verejnej správe,
 • dokáže aplikovať teoretické poznatky pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí subjektov verejnej správy,
 • je schopný posúdiť reálnosť navrhovaných opatrení na základe analýzy ekonomických faktov  a platných zákonov.
 • ovláda základné  metódy a techniky regionálnych analýz, písania a manažmentu projektov,  základné metódy regionálnej a priestorovej analýzy a výskumné a štatistické metódy,
 • ovláda základné metódy navrhovania a praktickej realizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, miest a obcí.
 • ovláda dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.


Uplatnenie absolventov

Profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie:

 • je schopný spolupracovať na projektoch ekonomického a sociálneho rozvoja príslušnej úrovni verejnej správy,
 • je schopný využívať   metódy a nástroje  národohospodárskej, regionálnej a komunálnej politiky,
 • je schopný zabezpečovať  operatívnu  činnosť na jednotlivých úsekoch verejnej správy,
 • je schopný navrhovať, písať a implementovať základné projekty v oblasti verejnej správy, miestneho a regionálneho rozvoja.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/i-stupen-bakalarske-studiumBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania(čo uchádzač preukazuje predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia)a podanie písomnej alebo elektronickej prihlášky na štúdiumKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.
email: tatiana.sorokova@tuke.sk
telefón: 055/602 3306Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 570 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:46

Upozorniť na neaktuálne údaje