Ekonomika a manažment verejnej správy

The programme is designed to prepare students for professional and managerial positions in public agencies, governmental departments and administrative entities and non-profit organisations offering knowledge in economics, regional science and public administration. The Faculty offers degrees on: a) Bachelor level (three/four years of study); and b) Master level (another two/three years of study).



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

no entrance examinations



Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

fulfillment of the legislative condition, filing the application within the specified time



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306

email: Tatiana.Sorokova@tuke.sk



Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Úhrada je možná prevodným príkazom na účet.
 • Fakulta akceptuje štandardnú papierovú prihlášku (ŠEVT) alebo vytlačenú elektronickú prihlášku z rozhrania  https://eprihlaska.tuke.sk/ , na ktorej bude doklad o zaplatení poplatku a doložený životopis.
 • Následne fakulta zašle uchádzačovi informáciu o prijímacom konaní s uvedením termínu prijímacích skúšok, resp. s možnosťou náhrady prijímacej skúšky.
 • Uchádzači, ktorí maturujú v súčasnom školskom roku, zašlú overené fotokópie maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za posledný ročník poštou/osobne. Za predchádzajúce ročníky potvrdí na prihláške známky na vysvedčeniach škola. Na prijímacom konaní sú zvýhodnení študenti, ktorí absolvujú maturitu z matematiky.
 • Uchádzači, ktorí nematurujú v tomto šk. roku, doložia fotokópie vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
 • V prípade bilingválneho štúdia u uchádzačov, ktorí nematurujú v tomto školskom roku, je potrebné doložiť fotokópie vysvedčení z 1., 2., 3. a 4.ročníka a overené fotokópie vysvedčenia z 5. ročníka a maturitného vysvedčenia.


Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky



 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  07.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 570 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 570 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

40 EUR – papierová prihláška

30 EUR – e-prihláška (prostredníctvom rozhrania Elektronická príhláška)

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 

IBAN :  SK29 8180 0000 0070 0015 1417

Variabilný symbol: 2019

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 15:44

Upozorniť na neaktuálne údaje