Ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní

Uplatnenie absolventov

Uplatniteľnosť absolventov je daná povolaniami, na ktoré je absolvent štúdia pripravený. Absolventi študijného programu Ekonómia a manažment v obchodnom podnikaní v druhom stupni (Ing.) v študijnom odbore Ekonómia a manažment získavajú v súlade s Dublinskými deskriptormi a zároveň v zmysle národného kvalifikačného rámca absolventi študijného programu získajú 7. úroveň kvalifikácie (SKKR 7) a môžu sa uplatniť okrem iných v týchto povolaniach:
- 2423002 Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov,
- 2431002 Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu,
- 2421002 Špecialista riadenia systému kvality,
- 2421003 Projektový špecialista (projektový manažér),
- 2421001 Špecialista optimalizácie procesov,
- 2422002 Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

bližšie info: https://www.ismpo.sk/prijimacie-konanie.htmlPodmienky pre zahraničných študentov

základné podmienky prijatia na štúdium študijného programu určené VŠPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bližšie info: https://www.ismpo.sk/prijimacie-konanie.htmlKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Michaela KmecováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je potrebné nalepiť na vyznačené miesto v prihláške.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí bude  uchádzačom o štúdium doručené poštou, na adresu ich trvalého bydliska.Forma prijímacej skúšky

bližšie info: https://www.ismpo.sk/prijimacie-konanie.htmlTesty

bližšie info: https://www.ismpo.sk/prijimacie-konanie.html • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2023 - 31.08.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2023 - 31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1400 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 10:17

Upozorniť na neaktuálne údaje