Ekonómia a právo

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Hodnotenie prijímacieho konania: 100 % hodnotenie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

Uchádzač vypĺňa elektronickú prihlášku na štúdium prostredníctvom Akademického informačného systému Ekonomickej univerzity v Bratislave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skForma prijímacej skúšky

Písomný testTesty

- písomné overovanie predpokladov logického myslenia;

- vedomostný test zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača z poskytnutých možností, a to v rozsahu učiva strednej školy.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.06.2020 - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie na študijný program Ekonómia a právo sa uvádzajú tieto údaje:

* názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare NHF EP EUBA

* IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

* variabilný symbol:

-rodné číslo uchádzača (bez lomítka)

-u uchádzačov bez rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)

* špecifický symbol:

-Národohospodárska fakulta – 1010013

 

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ:

SWIFT: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

 

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín

Banka príjemcu:

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovakia

BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

Sprostredkujúca banka príjemcu**:

Vseobecna uverova banka, a.s.

Mlynske Nivy 1

829 90 Bratislava

Slovakia

BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 12.10.2019 11:40

Upozorniť na neaktuálne údaje