Ekonómia a právo

Spoločný študijný program ekonómia a právo (ďalej len "EaP") predstavuje jedinečný študijný program  v oblasti vzdelávania v Slovenskej republike. Zameraný je na prípravu odborníkov širokého profilu. Absolventi tohto študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonómia a manažment a v odbore právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Nadobudnú poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi študijného programu EaP získajú počas štúdia kvalitné odborné teoretické základy z ekonomickej aj právnej oblasti. Ide o základy z problematiky ekonómie, financií, bankovníctva, poisťovníctva, z problematiky hospodárskej či sociálnej politiky, ako aj z problematiky rímskeho, ústavného, európskeho, správneho či obchodného práva v úzkom prepojení na najnovšie poznatky praxe.  Poznatky získané počas štúdia umožňujú absolventom efektívnejšie a komplexnejšie prepájať ekonomické a právne poznatky a aplikovať ich v praxi.

Absolvent spoločného študijného programu EaP:

•  nadobudne súčasne poznatky zo všeobecného ekonomického a právneho základu, pričom si osvojí právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života,

•  osvojí si schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej a miestnej správe, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných vzťahov,

•  dokáže porozumieť obsahovým a procedurálnym problémom právnej praxe, ovláda základy pre poskytovanie právneho poradenstva v oblasti správneho práva a čiastočne občianskeho a obchodného práva,

•  teoretické východiská výučby študijného odboru právo sú základom pre získanie zručností pri interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čím dosiahnuté Bc. vzdelanie umožňuje absolventovi správnu orientáciu v častých zmenách právnych predpisov a v širokej škále právnych názorov,

•  nadobudne predpoklady pre analytické schopnosti a schopnosť syntézy právnych myšlienok a právnych textov, logicky sa orientuje v systéme právnych predpisov a správne aplikuje právne normy, pričom riešenú problematiku posudzuje komplexne a berie do úvahy všetky ekonomické a právne aspekty,

•  efektívne spracúva a využíva informácie z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s judikátmi, je vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie a práva,

•  všetky získané poznatky je schopný sformulovať do uceleného ústneho a písomného prejavu,

•  nájde uplatnenie prakticky v každej oblasti národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych a miestnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach.

Študijný program vertikálne pokračuje aj na druhom stupni štúdia, kde sa orientuje na sprostredkovanie komplexnejších znalostí určených pre absolventov a pre kľúčové profesie zamerané na problematiku ekonómie a práva súčasne.

Absolventi študijného programu EaP s ekonomicko-právnymi základmi sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach.Uplatnenie absolventov

Medzi hlavné vzdelávacie ciele tohto študijného programu patria:

•          schopnosť porozumieť a rozvíjať základné vedomosti a poznatky z oblasti ekonómie ako aj práva

•          schopnosť prepojiť získané vedomosti a poznatky v intenciách ekonomicko-právnych súvislostí

•          schopnosť aplikovať kritické myslenie a analytické schopnosti a formovať základné hypotézy v ekonomickej a právnej teórii s využitím moderných informačných technológií.

 

Medzi hlavné vzdelávacie výstupy patria:

•          získať základné znalosti na výkon kľúčových povolaní s aspektom prepojenia ekonomického a právneho prístupu

•          identifikovať a prepojiť základný ekonomický a právny pojmový aparát, pochopiť princípy a súvislosti ekonomicko-právnej teórie s praxou

•          aplikovať teoretické ekonomicko-právne poznatky v praxi s cieľom  navrhovať vlastné komplexné riešenia ekonomicko-právnych problémov

•          analyticky a kriticky myslieť pri praktických postupoch s využitím informačných technológií.

Absolvent študijného programu EaP je po skončení štúdia schopný pracovať samostatne ale aj v rámci širšieho odborného tímu, je schopný analytického a kritického myslenia. Je pripravený formou písomnej ako aj ústnej prezentácie pripravovať nové návrhy riešenia ekonomicko-právnych problémov, so zameraním na problematiku financií, podnikového hospodárstva, účtovníctva v úzkom prepojení s právnou podstatou. Absolvent je schopný pripravovať komplexné ekonomicko-právne riešenia problémov verejnej ako aj v súkromnej správe.

Počas štúdia absolvent získa tak teoretické ako aj praktické zručnosti. Je schopný prepájať ekonomický a právny prístup pri riešení komplexných ako aj čiastkových problémov. Bude schopný identifikovať základné nedostatky a problémy ekonomicko-právnej povahy. Súčasne je schopný najmä využitím moderných informačných technológii kontinuálne rozširovať svoje poznatky z ekonómie a práva. Po skončení štúdia v rámci profesionálneho rastu je schopný pokračovať v štúdiu na 2. stupni štúdia v rámci študijného programu právo a ekonómia, ako aj v rámci širokého spektra výlučne ekonomických respektíve výlučne právnických študijných programov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač má primeraný všeobecný prehľad v oblasti náuky o spoločnosti, dejín a logického myslenia, cudzieho jazyka (anglického alebo nemeckého) a matematiky

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Hodnotenie prijímacieho konania: 100 % hodnotenie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

Uchádzač vypĺňa elektronickú prihlášku na štúdium prostredníctvom Akademického informačného systému Ekonomickej univerzity v Bratislave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skForma prijímacej skúšky

Písomný testTesty

- písomné overovanie predpokladov logického myslenia;

- vedomostný test zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka podľa výberu uchádzača z poskytnutých možností, a to v rozsahu učiva strednej školy.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.06.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie na študijný program Ekonómia a právo sa uvádzajú tieto údaje:

* názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare NHF EP EUBA

* IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

* variabilný symbol:

-rodné číslo uchádzača (bez lomítka)

-u uchádzačov bez rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)

* špecifický symbol:

-Národohospodárska fakulta – 1010013

 

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ:

SWIFT: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

 

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín

Banka príjemcu:

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovakia

BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

Sprostredkujúca banka príjemcu**:

Vseobecna uverova banka, a.s.

Mlynske Nivy 1

829 90 Bratislava

Slovakia

BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.04.2023 15:25

Upozorniť na neaktuálne údaje