Ekonómia

Študijný program Ekonómia pripravuje absolventov schopných vykonávať originálny výskum na hranici poznania z medzinárodného hľadiska venujúci sa zásadným ekonomickým otázkam našej doby. Jeho absolventi majú dôkladné vedomosti z ekonómie a jej aplikácií v rôznych oblastiach, schopnosti uvažovať systematicky a vedia tvorivo používať kvantitatívne metódy na riešenie zásadných ekonomických problémov. Schopnosti a kompetencie si osvojujú od popredných ekonómov a zároveň rozvíjajú svoj vlastný výskumný program. Svoje uplatnenie nájdu na akademických pozíciách v medzinárodnom prostredí, perspektívne na riadiacich pozíciách vo verejnom sektore, ako hlavní výkonní pracovníci v súkromnom sektore, ale aj v renomovaných výskumných a medzinárodných organizáciách.  Môžu získať pozície na univerzitách, ako výskumníci v centrálnych bankách a iných domácich a medzinárodných inštitúciách, alebo ako konzultanti alebo iní profesionáli v súkromnom sektore.  Rozsiahle medzinárodné väzby univerzity umožňujú, že okrem medzinárodne uznávaných domácich univerzitných vyučujúcich absolvujú predmety vyučované odborníkmi z popredných univerzít z celého sveta, vrátane  napr.UniversityofViennaa WUWien,UniversityofCoimbra, CERGE-EI,ChapmanUniversity.  Študenti sa samostatne venujú originálnemu výskumnému programu, na ktorý úzko dohliadajú a vedú ho členovia fakulty. V tomto smere spolupracujú najmä so svojím školiteľom.  Pravidelné výskumné semináre s pozvanými zahraničnými odborníkmi, výskumný doktorandský seminár, a ďalšie akademické aktivity prispievajú k ich vlastnému rozvoju smerom k osobnosti, ktorá je schopná prijať zodpovednosť za vedenie výskumu v danom vednom alebo profesionálnom obore, prezentovať výsledky výskumu pred medzinárodnou odbornou komunitou a prispievať k rozvoju spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku. 

 

Študijný program sa realizuje v anglickom jazyku. Pripravuje absolventov, ktorísú konkurencieschopní na medzinárodnom pracovnom trhu. Reflektuje skutočnosť, že ekonomický výskum na európskejúrovni je realizovaný v anglickom jazyku. Prispieva k internacionalizácii a otvorenosti vzdelávaniana Národohospodárskej fakulte EUBA.Uskutočňujesa prostredníctvom medzinárodnej spolupráce s partnerskými inštitúciami, aktívnym zapojením zahraničnýchprofesorov a lektorov do výučbyado výskumných aktivít a seminárovdoktorandov. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 3. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 3. stupeň sú zverejnené na stránke

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 3. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 3. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    09.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    30.06.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 32 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/doktorandske-studium/2023/vp_%C4%8D._1-2023_%C4%8Fal%C5%A1ie_podmienky_prijatia_na_%C5%A1t%C3%BAdium_%C5%A1tudijn%C3%BDch_programov_3._stup%C5%88a_%C5%A1t%C3%BAdia_na_nhf_eu_v_bratislave_na_ak._rok_2023_2024.pdf

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 09:21

Upozorniť na neaktuálne údaje