Ekonometria a operačný výskum

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, odvetví a národného hospodárstva.

Absolvent študijného programu Ekonometria a operačný výskum

 • vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti mikroekonomických a makroekonomických systémov

Absolvent si osvojí

 • zásady vedeckej práce, väzby výskum – hospodárska prax, vedecké formulovanie problému, jeho matematickú transformáciu do ekonomicko-matematického modelu, právne aspekty fungovania ekonomického systému, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov za pomoci súčasných informačných technológií, rozvoj vedného odboru a prínos pre hospodársku prax,
 • štruktúru a proces vedeckého objasňovania ekonomických javov, faktov a ich súvislosti.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave je absolvovanie študijného programu druhého stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.12, 3.3.24, 3.3.25 alebo v príbuznom odbore a absolvovanie prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie
 • Neúplné prihlášky sa vrátia na doplnenie. Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti.
 • Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.
 • Najneskôr 10 dní pred konaním prijímacej skúšky na tretí stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku.
 • V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na tretí stupeň štúdia nevydá vysoká škola, na ktorej absolvoval druhý stupeň štúdia, diplom o ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na prijímacej skúške potvrdenie o ukončení druhého stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom predloží najneskôr v termíne stanovenom príslušnou fakultou.


Podmienky pre zahraničných študentov

čl. 1 ods. 14 Spoločných zásad prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Aktuálne informácie o prijímacom konaní:

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FHI EU v Bratislave na akademický rok 2015/2016.
http://www.fhi.sk/files/dokt-stud/Zasady-prijimacieho-konania-2015_2016.pdf

Prihláška: http://www.minedu.sk/data/att/5429.pdf

Adresa na podávanie prihlášok:     

Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov

Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 BratislavaForma prijímacej skúšky

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je posúdenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási.

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná a tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. Do komisie môže byť prizvaný školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Prijímaciu komisiu menuje dekan FHI. • Deň otvorených dverí

  07.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.04.2015 - 10.06.2015

 • Konanie prijímacej skúšky

  30.06.2015 - 30.06.2015

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu
 • overená fotokópia dodatku k diplomu
 • overená fotokópia vysvedčenia
 • potvrdenie o zaplatení poplatku
 • projekt dizertačnej práce (SJ, AJ)
 • zoznam doteraz publikovaných prác (nepovinné)
 • potvrdenie o praxi v prípade ID (nepovinné)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

(1)          Poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza na túto adresu:

a)    FHI EUBA,

b)   číslo účtu: IBAN: SK4781800000007000080671, 

c)    SWIFT: SPSRSKBA,

d)   Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača (bez lomítka), u uchádzačov bez slovenského rodného čísla uviesť dátum narodenia v tvare: ddmmrr (napr. pre 2.5.1996 – 020596),

e)    Špecifický symbol: 151030003.

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Lenka Kuklišová – lenka.kuklisova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 11.05.2015 10:28

Upozorniť na neaktuálne údaje