Ekológia - zručnosti a adaptácie

Štúdium  reaguje na meniace sa požiadavky spoločnosti na životné prostredie sídel a kultúrnej krajiny, s dôrazom na adaptácie na zmeny klímy a uplatňovanie postupov na zabezpečenie funkčnosti, atraktívnosti a biodiverzity životného prostredia.

Z nosných tém jadra znalostí sa program zameriava najmä na predmety: globálna a krajinná ekológia, ekológia ekosystémov, náuka o krajine (fyzická a socio-ekonomická), prírodné zdroje obnoviteľné a neobnoviteľné (horniny, pôda, voda, ovzdušie, žiarenie, biota), geografické informačné systémy, environmentálne právo, životné prostredie SR, ochrana prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov človeka na prostredie,  ďalej predmety ekofilozofického kontextu, environmentálnej výchovy a manažmentu.

Naprieč celým štúdiom je zdôrazňovaný praktický aspekt výučby, z tohto dôvodu je dôraz kladený na odbornú prax, ktorá je povinná v rámci dvoch ročníkov so zameraním na pôsobenie NGO s činnosťou zameranou na ochranu a tvorbu životného prostredia, a v druhom roku na rezortné organizácie s dôrazom na rezort životného prostredia.Uplatnenie absolventov

Absolvent získava na jednej strane teoretický prehľad o ekologických vzťahoch so zameraním na krajinnú sféru v kombinácii s antropogénnymi zložkami krajinných ekosystémov (urbánne a agrárne ekosystémy, socioekonomické sféry). Tieto nielen chápe, ale dokáže aj efektívne analyzovať, vyhodnocovať a aplikovať v praxi, s využitím zručností zameraných na širokospektrálne použitie GIS, zobrazovacích a projektových metód, vegetačných úprav a návrhov a manažmentu zelenej infraštruktúry s dôrazom na adaptačné opatrenia na mitigáciu klimatických extrémov a podporu biodiverzity a zlepšovanie životných podmienok v urbánnom a agrárnom prostredí. Taktiež pôsobí v oblasti enviro-výchovy, propagácie agendy spojenej s ekologizáciou spoločnosti, je advokátom základných princípov na poli udržateľného života, rozvoja ľudskej spoločnosti, humanizmu a etických prístupov k životu a ochrane prírody. Prínosná je aj rozsiahla odborná prax v prostredí NGO a rezortu životného prostrediam vnútra a pôdohospodárstva. Štúdium v 1. stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni.

Bakalár je spôsobilý vykonávať odborné činnosti na nižšej riadiacej úrovni úradov štátnej správy a miestnej samosprávy, v organizáciách životného prostredia, ochrany prírody, v hospodárskej sfére i v mimovládnych organizáciách. Je vysoko uplatniteľný v súkromnej sfére, ako špecialista na GIS technológie. Uplatnenie nachádza aj na úrovni samospráv v pozícii referenta pre životné prostredie a zeleň.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Študenti budú prijímaní na štúdium na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, odst.1, Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia stredoškolského štúdia. Hodnotí sa priemer koncoročných vysvedčení posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole a priemer z maturitnej skúšky z ústnej teoretickej a praktickej časti.

Termín podania prihlášky: do 31.marca 2021.Doplňujúce informácie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú priebežne zverejňované na www.tuzvo.sk.

V prípade záujmu, záujemcom o štúdium radi pripravíme informačný a poznávací blok kedykoľvek (po predchádzajúcej dohode). Podmienky pre zahraničných študentov

Fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zahraničných študentov (mimo EÚ). Pre našich študentov a zahraničných študentov z krajín EÚ toto potvrdenie nie je potrebné.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Osobitné podmienky nie sú. Na štúdium sú prijímaní uchádzači s najlepším prospechom zo strednej školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Absolventi, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania, predložia najneskôr do 15.6.2021:

originál alebo overenú kópiu vysvedčení z posledných dvoch rokov štúdia na strednej škole

- originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Administratívny poplatok 35 € (za podanie elektronickej prihlášky) je spojený s organizačným zabezpečením prijímacieho konania. V prípade záujmu o viaceré študijné programy sa administratívny poplatok platí za každý študijný program. V tomto prípade je potrebné zaslať prihlášku na každý študijný program zvlášť. V prípade zaslania elektronickej prihlášky, je potrebné túto vytlačiť, podpísať a zaslať aj poštou.

Administratívny poplatok uhradia uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom  a potvrdenie o úhrade pošlú spolu s prihláškou na štúdium. V opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

Fakulta akceptuje len elektronické prihlášky.  • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2020 - 31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2021 - 18.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2021 - 15.08.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  25.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, BIC kód: SPSRSKBAXXX
Účet: 7000271101/8180, IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol: 81300003 (pri elektronickej prihláške číslo vygenerované systémom)
Konštantný symbol: 0179

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Andrea Zacharová, PhD. – andrea.m.zacharova@gmail.com
Posledná aktualizácia: 22.09.2020 13:41

Upozorniť na neaktuálne údaje