Ekológia lesa

Ekológia lesa predstavuje integrovaný študijný odbor, ktorý skúma ekosystém lesa, ekologické základy jeho produkcie a trvalej udržateľnosti, kde nadväzuje na poznatky  z Geológie, Bioklimatológie,  Pôdoznalectva, Botaniky, Fyziológie a ekofyziológie lesných drevín, Geobiocenológie a typológie lesných spoločenstiev, ktoré ďalej a na vedeckej úrovni skúma a prehlbuje.  Predmety študijného programu sú postavené tak, aby pokrývali všetky tieto oblasti a umožňovali získanie transdisciplinárneho a integrovaného pohľadu na mechanizmy, utvárajúce biologickú diverzitu lesov na všetkých jej úrovniach (Ekopedológia, Ekológia vegetácie, Fytogeografia a historická variabilita lesných ekosystémov, Ekológia živočíchov). Následne na túto oblasť nadväzuje súbor predmetov zameraných na lesné spoločenstvá a ich prírodné a antropogénne disturbancie (Patofyziológia lesných drevín, Globálne zmeny klímy, Bioklimatologické a ekofyziologické aspekty disturbančnej ekológie, Zákonitosti rastu a produkcie lesa, Analýza a modelovanie lesných ekosystémov, Prírodné lesné ekosystémy, ich štruktúra a metodické postupy ich výskumu, Podpora priestorového rozhodovanie v lesnej krajine). Konečným vyústením je aplikácia týchto princípov do modernej Ochrany lesa (Integrovaná ochrana lesa a ekosystémov, Ekológia lesa, Aktivizácia škodlivých činiteľov a realizácia protiopatrení, Ochrana prírody a ekosystémov, Krajinná ekológia). Súčasťou súboru povinných resp. povinne voliteľných predmetov sú predmety zamerané na všeobecné metodologické aspekty, ako aj spracovanie dát a ich priestorovú interpretáciu (Metodológia vedeckej práce, Viacrozmerné štatistické metódy a geoštatistika, Geoinformatika,) a predmety rozširujúce všeobecný základ odboru (výber z Katalógu predmetov LF a TU).

 Uplatnenie absolventov

Absolvent tretieho stupňa doktorandského štúdia v študijnom odbore ochrana lesa, študijného programu ekológia lesa nadobudne schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú, výskumnú a vedeckú činnosť v oblasti multidisciplinárnej analýzy lesných ekosystémov na základe osvojenia si najnovších poznatkov biogeochémie lesného prostredia, lesníckej genetiky a ekofyziológie, ekológie lesa, ako aj biogeografie a štúdia historickej variability lesných ekosystémov a krajiny, ako aj na ňu nadväzujúcej syntézy poznatkov teórie a praxe ochrany a manažmentu lesov ako komplexných a adaptívnych ekosystémov. Ovláda vedecké metódy výskumu a monitoringu aplikovateľné v ekologicky orientovanom lesnom hospodárstve. Dôraz sa kladie na ekosystémový a interdisciplinárny prístup chápania lesného ekosystému. Je schopný samostatne skúmať procesy prebiehajúce v lesných ekosystémoch, uskutočňovať samostatne klasifikáciu prírodných podmienok, lesných spoločenstiev, monitoring zmien biodiverzity na všetkých hierarchických úrovniach, ako aj odvodzovať odporúčania pre trvalo udržateľné využívanie lesných ekosystémov, metódy ochranárskej krátkodobej, dlhodobej a priestorovej prognostiky, vypracovanie opatrení integrovanej ochrany lesa a úprav odolnostného potenciálu lesných ekosystémov. Absolventi študijného odboru ochrana lesa, študijného programu ekológia lesa sú spôsobilí zastávať funkcie vo viacerých oblastiach – špecialista resp. riadiaci pracovník v lesníckej výrobe, arboristike a komunálnom lesníctve, špecialista resp. riadiaci pracovník v hospodárskej úprave lesov (fytocenologický a ekologický prieskum, monitoring zdravotného stavu lesov), riadiaci pracovník v štátnej správe lesného hospodárstva, špecialista resp. riadiaci pracovník v oblasti ochrany prírody resp. manažmentu životného prostredia, národných parkov a iných úrovní chránených území, vysokoškolský resp. stredoškolský učiteľ či vedecko-výskumný pracovník v konkrétnej špecializácii odboru.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí:

 • písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium),
 • z ústneho pohovoru pred komisiou.

V pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie - podľa zvolenej témy. V rámci prijímacieho konania sa zohľadnia aj ďalšie aktivity uchádzača, ako napr. ŠVOČ, publikačná činnosť,atď.Doplňujúce informácie

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí:

 • písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium),
 • z ústneho pohovoru pred komisiou.

V pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie - podľa zvolenej témy. V rámci prijímacieho konania sa zohľadnia aj ďalšie aktivity uchádzača, ako napr. ŠVOČ, publikačná činnosť,atď.Podmienky pre zahraničných študentov

Dosiahnutie príslušného vzdelania alebo jeho ekvivalentu v zahraničí musí zahraničný uchádzač o štúdium doložiť dokladmi potvrdzujúcimi dosiahnutie príslušného vzdelania.

Uchádzač o štúdium zo zahraničia je povinný predložiť fakulte overený doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania príslušného stupňa a kópiu pasu. Na základe predložených dokladov, úspešného prijímacieho konania a v prípade, že uchádzač podlieha režimu školného a poplatkov spojených so štúdiom pre zahraničných študentov, po predložení dokladu o zaplatení preddavku školného za prvý akademický rok, vydá fakulta uchádzačovi akceptačný list ku štúdiu. Akceptačný list podpisuje dekan. Po získaní akceptácie na štúdium si zahraničný uchádzač o štúdium, ak podlieha vízovej povinnosti, požiada o udelenie zodpovedajúceho typu víza. V prípade, že vízum nebude uchádzačovi udelené, univerzita mu školné bez omeškania vráti.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nie je možné bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206106Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané katedrami v príslušných študijných programoch. Tlačivo pre prihlášku na doktorandské štúdium je: "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň". Termín podania prihlášky je do 31. mája na dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen. Prílohy k prihláške: notársky overená fotokópia diplomu,dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (okrem absolventov LF TU vo Zvolene), motivačný životopis, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, doklad o uhradení manipulačného poplatku. Taktiež je potrebné doložiť rámcový projekt k téme dizertačnej práce.Forma prijímacej skúšky

písomná, ústnaTesty

test z cudzieho jazyka, pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  05.06.2023 - 09.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  25.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1250 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101         

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX       

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie: - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 10:59

Upozorniť na neaktuálne údaje