Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Absolventi majú schopnosť nachádzať moderné a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti mediálnej a komunikačnej praxe. Sú schopní tvorivo aplikovať poznatky najmä v oblasti tvorby knižnično-informačných fondov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov. Ovládajú prácu s IK technológiami, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie informačných zdrojov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom. Môžu sa uplatniť ako tvorcovia obsahov, alebo manažéri mediamatických informačných systémov, konzultanti v oblasti  informačných  systémov,  tvorcovia  kurzov  pre  e-learning,  správcovia  podnikových  informačných a znalostných báz. Po absolvovaní štúdia môžu samostatne podnikať v oblasti masmédií, zabezpečovať informačný servis pre štátnu správu, tretí sektor alebo pracovať ako špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií, ekonomiku a manažment mediamatických systémov.

Podrobné informácie o študijných programoch:

 •       učebné plány
 •       informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo majú schopnosť nachádzať moderné a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti knižnično-informačnej praxe. Sú schopní tvorivo aplikovať poznatky najmä v oblasti tvorby knižnično-informačných fondov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov. Ovládajú prácu s IK technológiami, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie informačných zdrojov, analýzu informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom. Môžu sa uplatniť ako tvorcovia obsahov, alebo manažéri mediamatických informačných systémov, konzultanti v oblasti informačných systémov, tvorcovia kurzov pre e-learning, správcovia podnikových informačných a znalostných báz. Po absolvovaní štúdia môžu samostatne podnikať v oblasti masmédií, zabezpečovať informačný servis pre štátnu správu, tretí sektor alebo pracovať ako špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií, ekonomiku a manažment mediamatických systémov.  

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom študijnom odbore alebo v študijnom programe obsahovo súvisiacim so študijným programom mediamatika a kultúrne dedičstvo. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači – absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá realizovaného na FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA. Absolventi z iných vysokých škôl toho istého študijného odboru alebo študijného programu obsahovo súvisiacieho so študijným programom mediamatika a kultúrne dedičstvo: uchádzač si zvolí tri knihy alebo články z navrhnutého zoznamu odbornej literatúry (zoznam zverejní Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied UNIZA na webovej stránke) a absolvuje ústny pohovor. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA. Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva dekan fakulty.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

 

 Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o študijných programoch:

• učebné plány,

• informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, študujúci v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom študijnom odbore alebo v študijnom programe obsahovo súvisiacim so študijným programom mediamatika a kultúrne dedičstvo. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači – absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá realizovaného na FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Mgr. Eva Škorvagová, PhD.

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom študijnom odbore alebo v študijnom programe obsahovo súvisiacim so študijným programom mediamatika a kultúrne dedičstvo. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači – absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá realizovaného na FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA. Absolventi z iných vysokých škôl toho istého študijného odboru alebo študijného programu obsahovo súvisiacieho so študijným programom mediamatika a kultúrne dedičstvo: uchádzač si zvolí tri knihy alebo články z navrhnutého zoznamu odbornej literatúry (zoznam zverejní Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied UNIZA na webovej stránke) a absolvuje ústny pohovor. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA. Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva dekan fakulty.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

 

Forma prijímacej skúšky

Absolventi z iných vysokých škôl toho istého študijného odboru alebo študijného programu obsahovo súvisiacieho so študijným programom mediamatika a kultúrne dedičstvo: uchádzač si zvolí tri knihy alebo články z navrhnutého zoznamu odbornej literatúry (zoznam zverejní Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied UNIZA na webovej stránke) a absolvuje ústny pohovor. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA. Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva dekan fakulty. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2023 - 21.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
72


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade za PK (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Fakulta humanitných vied

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN:       SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

konštantný symbol:           0308

variabilný symbol:             10832 - magisterské štúdium

Spôsob úhrady:  platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet. Pri úhrade je potrebné uviesť meno uchádzača/platiteľa.

Doklad o úhrade:   doklad o zaplatení je úpotrebné poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925.

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. V prípade elektronickej prihlášky je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v systéme Elektronická prihláška.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách, resp. programoch fakulty UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu a program so zaplatením príslušného poplatku.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Eva Trúchla – eva.truchla@fhv.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 25.09.2022 18:27

Upozorniť na neaktuálne údaje