Divadelná dramaturgia a réžia

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

- štrukturálna analýza a tvorivé aplikácie interpretácie dramatického textu,

- tvorba dramaturgických a režijných koncepcií,

- realizácia javiskovej predstavy,

- súčasné trendy v  metodológii tvorivých postupov v  odbornostiach   divadelného umenia,

- umelecký výkon,Uplatnenie absolventov

Pripraviť a v samostatnej režijnej koncepcii realizovať divadelnú inscenáciu, prípadne projekt v televízii a filme.

Schopnosť organizovať nešpecificky divadelné kultúrne aktivity so scénologickou dimenziou, orientácia v problematike organizácie kultúrnych aktivít lokálneho, regionálneho i celoštátneho významu. Pripravenosť autorsky vstúpiť do procesu prípravy materiálu pre divadelnú tvorbu (dramatizácie, úpravy, autorské texty). Nepovinné pedagogické štúdium umožňuje pôsobenia absolventa aj v systéme umeleckých škôl a konzervatórií.

Predpokladané zamestnanecké pozície sú predovšetkým : divadelný režisér, filmový režisér, televízny režisér, režisér show programov a režisér formátov seriálového typuInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
   • Úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Divadelná dramaturgia a réžia
   • Uchádzač, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej vysokej škole (v príbuznom odbore),  predloží práce v stanovenom termíne podľa vlastného výberu a zoznam realizovaných cvičení, seminárnych prác a skúšok z odborných profilových predmetov.
   • Uchádzač v stanovenom termíne podá prihlášku na magisterské štúdium.
   • Uchádzač spĺňa stanovené kritériá – ukončený prvý stupeň bakalárskeho štúdia v príslušnom alebo príbuznom odbore, preukáže sa vlastným tvorivým dielom, spravidla naštudovanou bakalárskou inscenáciou a má predpoklady rozvíjať talentové a vedomostné dispozície v magisterskom stupni vzdelávania.


   Doplňujúce informácie

   Doručenie povinných prác súčasne s prihláškou

   Elektronická prihláška na štúdium:
   Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. februára 2021(sprístupnené)
   na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
   uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
   Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)   Podmienky pre zahraničných študentov
   • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
   • zahraniční uchádzači platia administratívny poplatok  v hotovosti, pri prezentácii na prijímacom konaní.


    Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

    Mgr.art. Jana Ovšonková

    e-mail: jana.ovsonkova@aku.sk
    tel.:+421 908 669 932    Všeobecné informácie k prijímacej skúške

    Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia podľa akreditovaných magisterských  študijných programov sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk    Forma prijímacej skúšky

    talentová skúška    • Podanie prihlášky na štúdium

     31.05.2021

    • Konanie prijímacej skúšky

     - 17.06.2021

    • Podanie dodatočnej prihlášky

     02.08.2021

    • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

     20.08.2021

    Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
    Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

    Posielajte mi novinky

    Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
    5


    Prílohy
    • životopis (papierová forma)
    • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
    • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
    • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


    Ročné školné
    Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
    Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

    Poplatok za prijímacie konanie
    písomná prihláška: 30 €
    elektronická prihláška: 20 €

    Fakturačné údaje

    Banka: Štátna pokladnica
    Účet: 7000067813/8180

    IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

    Variabilný symbol: 501

    Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

    Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

    Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
    Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

    Posielajte mi novinky

    Detail študijného programu

    HelpDesk

    0911 154 882
    0911 154 214

    helpdesk

    Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
    Posledná aktualizácia: 16.03.2021 12:27

    Upozorniť na neaktuálne údaje