Divadelná dramaturgia a réžia

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

- štrukturálna analýza a tvorivé aplikácie interpretácie dramatického textu,

- tvorba dramaturgických a režijných koncepcií,

- realizácia javiskovej predstavy,

- súčasné trendy v  metodológii tvorivých postupov v  odbornostiach   divadelného umenia,

- umelecký výkon,Uplatnenie absolventov

Absolvent - študijného programu  Divadelná dramaturgia  a réžia získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie tvorby v  divadelnom umení z  pohľadu historického a súčasného, vie sa orientovať v  systéme tvorivých postupov a metód umeleckej tvorby a aplikovať ich v  tvorivom procese. Získa schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu, formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti, skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu.

Absolvent študijného odboru umenie-divadelné získa tvorivé schopnosti, umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede, interpretačné a realizačné techniky jednotlivých zložiek divadelného umenia, javiskovú predstavivosť, orientáciu vo vzťahoch k  dramatickému textu, priestoru a času, poznanie významu pojmu aj funkcie tvorivosti a osobitosti a chápanie nevyhnutnosti ich prítomnosti vo svojej práci.

Absolvent dokáže pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Špecifické podmienky pre prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia  sú uverejnené na www.fdu.aku.skDoplňujúce informácie

Termín konzultácií:

1. termín 10.02.2021  od 10:00 do 13:00 hod.      

2. termín máj 2021- po individuálnej dohode

Na termín individuálnej konzultácie sa záujemca prihlásiť najmenej 10 pracovných dní pred stanoveným termínom –  mailom: ingrid.dobisova@aku.sk.

Záujemcovia o konzultáciu sa musia 3 pracovné dni pred konzultáciou ohlásiť na mailovej adrese -  dobisova@aku.sk

Súčasne s prihláškou je potrebné doručiť povinné práce


Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. októbra 2020 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk


Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

        Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške.
 • Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.
 • Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské štúdium zasielajú s prihláškou overenú kópiu   maturitného vysvedčenia ( Dodatok nie je potrebné overovať!! ). Bežné vysvedčenia za štúdium  neposielať!!!
 • Tí uchádzači, ktorí ešte nezmaturovali, vypíšu do prihlášky prospech za 1., 2., 3. ročník len   koncoročné známky a za 4. ročník známky získané na pol roku.
 • Životopis je povinnou prílohou k prihláške.  
 • Fakulta záujemcom poskytuje konzultácie – rozpis je zverejnený na webovom sídle  FDU AU –    www.fdu.aku.sk – AKTUALITY. Poplatok za konzultácie je 10,00 €.  Na  konzultáciu je potrebné sa nahlásiť najmenej 3 dni pred stanoveným termínom –   telefonicky: 048/4320 320, mailom: dobisova@aku.sk . Poplatok sa platí v hotovosti na študijnom oddelení pre jej začatím.
 • Prijímacie skúšky sú anonymné, verejnosti neprístupné.
 • Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.
 •  Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITY
 • Prihlášky posielať :

  v elektronickej forme:

  Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

   na adresu:

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

  Fakulta dramatických umení

  J. Kollára 22

  974 01 Banská Bystrica

  v písomnej forme

  • Tlačivo si uchádzač zakúpi v predajni ŠEVT, resp. vyhľadá na internete a vyplnenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle na vyššie uvedenú adresu poštou
 • Prihlášku na bakalárske vysokoškolské štúdium  je potrebné vyplniť podľa pokynov  a doplniť životopisom.
 • Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie   potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).
 • Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.


Forma prijímacej skúšky

talentová skúškaTesty

vedomostné (všeobecný prehľad, humanitná oblasť, dráma a divadlo) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 16.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  02.08.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  20.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačeý doklad z výpisu). 

Vo výnimočných prípadoch je možnosť úhrady priamo na prijímacom konaní po dohode so študijným oddelením na mail adrese: ingrid.dobisova@aku.sk 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 19.02.2021 12:33

Upozorniť na neaktuálne údaje