Digitálne umenia

Študijný program prepája výtvarné umenie a dizajn s počítačovými technológiami. Reaguje na rýchlo sa meniaci svet, v ktorom je dôležité vedieť sa učiť nové zručnosti a kde široká škála moderných digitálnych technológií zbližuje vizuálnych umelcov s programátormi. Okrem praktického využitia počítačov v tvorivom procese sú náplňou programu aj spoločenský rozmer vplyvu digitálnych technológií na človeka a inovatívne výrazové prostriedky, ktoré digitálne technológie umelcom poskytujú. Medziodborový charakter programu prepája študentov s akademickými a komerčnými subjektmi v oblasti umenia, informačných technológií či dátovej vedy ale aj v oblastiach humanitných, spoločenských a historických vied. Ateliérová tvorba sa okrem štandardných foriem zameriava napríklad na interaktívne digitálne diela, experimenty vo virtuálnej realite a rozšírenej realite (AR/VR), dátové vizualizácie, videohry, interaktívne inštalácie zapájajúce návštevníka a iné.

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/digitalne-umenia/

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/studijne-programy/?v=8X0Q4WO0#pr%20bc%20DU

 Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa programu Digitálne umenia má tvorivé kompetencie v oblasti digitálneho obsahu, orientuje sa v počítačovom myslení a dizajne, ovláda základy programovania. Vie tvorivo prepájať rôzne prístupy a technológie.

Uplatní sa ako slobodný umelec alebo ako tvorca počítačovej grafiky a animácií, vizualizácií a infografiky, interaktívneho digitálneho obsahu... Popri nezávislej voľnej tvorbe má tvorba absolventov digitálneho umenia svojich odberateľov v médiách, marketingu, videohernom a kreatívnom priemysle. Múzeá, galérie a vzdelávanie tiež využívajú tvorbu digitálnych umelcov v podobe rôznych interaktívnych aplikácií.

Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v študijných programoch zameraných na oblasti Dizajnu, Výtvarného umenia, Architektonickej tvorby. Môže sa tiež uchádzať o magisterské štúdium v oblasti informačných technológií aj v oblasti humanitných, spoločenských a historických vied.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa može prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse).

Uchádzač vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU najneskôr do 20. 11. 2023. Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 21. 11. 2023 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

- profesijný životopis

- úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia Nostrifikáciu dokladu vydanú  okresným úradom – odborom školstva)

- pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)

- doklad o zaplatení poplatku

- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podpísaný/á ......

nar. ......

bytom .....

týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by moholi nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

V ......................    dňa ......................

Podpis .....................................Doplňujúce informácie

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/digitalne-umenia/

Požiadavky na domáce práce – portfólio 

Uchádzač odovzdáva 3 celky:

·         A – Domácu prácu vypracovanú na základe zadanej témy. K vypracovanej práci pripojte aj textový opis vášho                  riešenia a motivácie, max 300 slov.

·         B – Videovizitku

·         C – Portfólio prác v rozsahu cca 10 ks

A – Povinná úloha:

·         Téma: „Dych“

·         Začína náš život, sprevádza nás a aj ho ukončuje. Mení sa pri trápení, námahe a smiechu; jeho kvalitu ovplyvňuje klíma i prostredie. Dýcha všetko živé: ľudia, zvieratá, sci-fi i mýtické bytosti. Dych má rôzne formy, odvodené slová aj významy. Nebojte sa nadýchnuť. Interpretujte a spracujte tému dychu po svojom. Vdýchnite život do niečoho nápaditého, krásneho či provokatívneho..

·         Máte na výber z rôznych foriem spracovania, vyberte si jednu formu a vypracujte podľa zadaného rozsahu a formy:

·         2D/3D grafika, fotka, grafický dizajn

·         Môžete vytvoriť sériu grafík, 3D scénu (render), fiktívnu reklamu, fotokoláž... Prekvapte nás.

·         Architektonický návrh, zásah do verejného priestoru. Odovzdávate návrh vo forme skíc a/alebo 3D modelu, prípadne fotokoláž s reálnym priestorom. 3D model vyrenderujte aj do obrázkov alebo videa.

·         Virtuálna alebo rozšírená realita. Textový návrh funkcionality aplikácie, skice vizuálu. Môže byť aj skutočná implementácia vo forme spustiteľnej aplikácie.

·         Videohra, interaktívne prostredie

·         Odovzdávate Art Design Document a Game Design Document ak ide o návrh alebo spustiteľnú aplikáciu ak hra bola implementovaná

·         Video, animácia, Videosúbor v dĺžke do 3 minút.

·         Infografika

·         Statické obrázky a/alebo PDF prezentácia a/alebo interaktívna online vizualizácia

·         Interaktívna inštalácia v priestore

·         Návrh rozpracovaný formou skíc alebo digitálneho 3D modelu plus návrh funkcionality inštalácie a jej interakcie s návštevníkom

·         Iné

·         Vítame aj iné formy, rozsah a podobu diela iného typu konzultujte, prosím, individuálne.

B – Videovizitka

Nakrúťte krátke video o sebe a o svojej motivácii študovať digitálne umenia. Max 3 minúty. Formát súboru MP4, rozlíšenie maximálne 1920x1080. Videovizitka nie je hodnotená, jej cieľom je predstaviť sa nám.

C – Portfólio

Odovzdajte výber z vašej doterajšej tvorby v rozsahu cca 10 prác. Vhodné oblasti tvorby sú: kresba a maľba (aj digitálne formy), fotografia, video, animácia, 3D modelovanie, infografika a dátová vizualizácia, architektúra, grafický dizajn, webdizajn, počítačové aplikácie a hry, používateľské rozhrania, performance, inštalácia, spoločenský aktivizmus, online marketing. Diela môžu byť aj vo fáze návrhu.

Technické požiadavky na odovzdávanie portfólia:

Portfólio odovzdávate v jedinom PDF súbore. V tomto súbore je každé jedno dielo na samostatnej strane (alebo viacerých stranách) spolu s názvom a krátkou anotáciou diela. Ku každému dielu je aspoň 1 obrázok (alebo fotografia, screenshot, render...). Ak dielo existuje online, pripojte k anotácii aj hyperlink. Strany v súbore sú orientované na šírku (1920x1080px alebo 297x210mm)

Ak vaše portfólio obsahuje videá alebo animácie, zoraďte všetky ako po sebe idúce segmenty do jedného videosúboru. Pred každým segmentom je obrazovka s názvom diela a vaším menom, prípadne aj s krátkou anotáciou. Formát súboru MP4, rozlíšenie 1920x1080.

Ak vaše portfólio obsahuje aj počítačové programy, demá alebo hry, tieto odovzdávajte v spustiteľnej podobe pre Windows alebo Mac a zbaľte ich všetky do jedného ZIP súboru.

Forma odovzdávania prác:

 • Všetky súbory (domáca práca, videovizitka, portfólio) uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 12. 2023 od 12.00 hod. do 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) vloží prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 1. 12. 2023 do 12.00.
 • Všetky súbory musia byť pomenované vo formáte: meno_priezvisko_položka (napr. Andrea_Schwartz_Videointroduction.mp4)

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo

·         Dištančne bez účasti uchádzača.

·         hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio).  Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

·         hodnotenie povinnej úlohy. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo

·         Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

·          Tvorba výtvarných úloh podľa zadania komisie. Napríklad stvárnenie príbehu kresbou, ideový návrh funkcionality a grafický návrh používateľského rozhrania aplikácie, návrh loga či kampane na danú tému...

·         Každý člen prijímacej komisii hodnotí každú úlohu v šesťbodovej stupnici (0-5bodov) v prípade, že je zadaná celodenná úloha hodnotí sa jedenásťbodovej stupnici (0-10bodov).

·         Pohovor s uchádzačom pred komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach. Pýtame sa uchádzačov na ich záujmy mimo školy, rozprávame sa o obľúbených knihách, filmoch, videohrách. Zaujíma nás, čo uchádzačov oslovilo v umení, kultúre či spoločenskom dianí, alebo ktorí autori ich inšpirujú a prečo. Každý člen prijímacej komisii hodnotí pohovorv šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

·         Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia všesťbodovej stupnici (0-5bodov).

Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške:

 • Ceruzka a guma pre skicovanie
 • Čierny liner alebo pero na obťahovanie skíc
 • Pastelky, fixky, farby (nepovinné)

Odporúčané zdroje:

 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Mirzoeff, N.: Jak vidět svět. Artmap 2019.
 • Gibson, W. : Neuromancer
 • Liou Cch’-sin: Problém tří těles
 • Ted Chiang: Pribehy vášho života, Výdych
 • Blade Runner (film, r. Ridley Scott, 1982)
 • Pi (film, r. Darren Aronofsky, 1998)
 • Dear Esther (videohra, The Chinese Room, 2012)
 • The Stanley Parable (videohra, Wreden & Pugh, 2013)
 • Baba is You (videohra, Hempuli, 2021)

Konzultácie – digitálne umenia

Konzultácie sa konajú on-line. V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

András Cséfalvay:csefalvay@vsvu.sk

Matej Novotný:novotny@vsvu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na VŠVU vo všetkých študijných programoch je dvojkolová. Prvé kolo prebehne dištančným (bez účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha na všetkých študijných programoch prezenčne a trvá dva dni.

Dôležité termíny prijímacieho konania:

 • od 21. 9. 2023 do 20. 11. 2023 – termín podania prihlášky
 • 20. 11. 2023 – deadline zaplatenia poplatku za prihlášku
 • 21. 11. 2023 – deadline odoslania prihlášky a príloh poštou
 • 1. 12. 2023 od 12.00 hod. – 7. 12. 2023 do 8.00 hod. (ráno) termín odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania
 • 1. kolo – 12. – 13. 12. 2022 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 1.12.2023 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 2. kolo – prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 1. – 2. 2. 2024 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách, ktoré budú počas prijímacích skúšok oznamované

Viac informácii o požiadavkách na domáce práce – portfólio uchádzača a špecifikácia úloh počas prijímacieho konania v rámci jednotlivých študijných programoch nájdete: Podmienky prijatia/Doplňujúce informácie • Podanie prihlášky na štúdium

  21.09.2023 - 20.11.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.12.2023 - 02.02.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.09.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
9


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje
 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: “šesťmiestne číslo začínajúce číslom 24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 240037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2023 14:20

Upozorniť na neaktuálne údaje