Dentálna hygiena

Uplatnenie absolventov

Dentálny hygienik je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, schopný v rámci parametrov svojich klinických kompetencií pracovať samostatne pod dohľadom zubného lekára na jeho Odporúčanie vykonávať činnosti v preventívnej, liečebnej následnej starostlivosti o stomatologických pacientov / klientov v oblasti hygieny dentálnej na prevencie úsekoch, záchovnej stomatológia, parodontológia , Ortodoncia, implantologie v ambulantných aj lôžkových zariadeniach, na onkologických pracoviskách, v zariadeniach pre mentálne telesne postihnutých, školách školských zariadeniach. Spolupracuje pri výskumných epidemiologických štúdiách z oblasti stomatológie, zapája sa do publikačnej, výskumnej mnohých ďalších aktivít z oblasti dentálnej hygieny.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá pre prijatie - externá forma (8 semestrov)

1. ukončené úplné stredoškolské vzdelania s maturitou

2. prijímacie konanie pozostáva z troch častí:

časť 1) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva

časť 2) skúška manuálnej zručnosti: modelovanie podľa predlohy bodové hodnotenie 0 -10 bodov

časť 3)  písomný test z  vedomostí z oblasti prevencie a dentálnej hygieny. 60% úspešnosť

                                             

         Odporúčaná literatúra:

          LEPORI, Luis Raul. 2018. Zubné lekárstvo – miniatlas. ARW DK Media Poland, 2018. ISBN  978-83-949243-1-7.

          KOVAĽOVÁ, E. a kol. 2017. Parodontológia II. Prešov: Vydavateľstvo Michal Vaško, 2017.  ISBN 97-80-8198-005-3.  

!!! Uchádzač aby uspel, musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania. !!!

3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti).

Upozornenie: Dekan FZO si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.
Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Pre prijatie na zvolený študijný odbor platia rovnaké, vyššie uvedené podmienky prijatia ako pre slovenských uchádzačov.

Uchádzačom sa odporúča absolvovať prípravný kurz slovenského jazyka organizovaný ÚJOP UK. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 

 

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                        a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do externej formy štúdia nemusia vyplniť, ani dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Ako doklad o ukončení stredoškolského vzdelania doložia k prihláške len úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 31.03.2019 na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

080 01 Prešov

 

8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!

9/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictvaForma prijímacej skúšky

Externá forma:

Prijímacie konanie pozostáva z troch častí:

časť 1) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva

časť 2) skúška manuálnej zručnosti: modelovanie podľa predlohy bodové hodnotenie 0 -10 bodov

časť 3)  písomný test z  vedomostí z oblasti prevencie a dentálnej hygieny 60% úspešnosť

                                                                  

         Odporúčaná literatúra:

          LEPORI, Luis Raul. 2018. Zubné lekárstvo – miniatlas. ARW DK Media Poland, 2018. ISBN 978-83-949243-1-7.

          KOVAĽOVÁ, E. a kol. 2017. Parodontológia II. Prešov: Vydavateľstvo Michal Vaško, 2017. ISBN 97-80-8198-005-3.  

Uchádzač  musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania. Ak v niektorej časti prijímacej skúšky dosiahne hodnotenie 0 bodov, nebude úspešný v prijímacom konaní a nemôže byť prijatý.

 

 Testy
 • písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (60% úspešnosť) (pri rovnosti počtu bodov u viacerých uchádzačov sa berie do úvahy študijný priemer zo  strednej školy)
 • písomný test z vedomostí z oblasti prevencie a dentálnej hygieny (60% úspešnosť) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 

Zahraniční študenti uhradia poplatok:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

                            Radlinského 32

                            810 05 Bratislava

IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

*************************

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – zuzana.farkasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.03.2019 20:32

Upozorniť na neaktuálne údaje