Dentálna hygiena

Uplatnenie absolventov

Dentálny hygienik je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, schopný v rámci parametrov svojich klinických kompetencií pracovať samostatne pod dohľadom zubného lekára na jeho Odporúčanie vykonávať činnosti v preventívnej, liečebnej následnej starostlivosti o stomatologických pacientov / klientov v oblasti hygieny dentálnej na prevencie úsekoch, záchovnej stomatológia, parodontológia , Ortodoncia, implantologie v ambulantných aj lôžkových zariadeniach, na onkologických pracoviskách, v zariadeniach pre mentálne telesne postihnutých, školách školských zariadeniach. Spolupracuje pri výskumných epidemiologických štúdiách z oblasti stomatológie, zapája sa do publikačnej, výskumnej mnohých ďalších aktivít z oblasti dentálnej hygieny.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá pre prijatie - externá forma (8 semestrov)

1. ukončené úplné stredoškolské vzdelania s maturitou

2. prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:

časť 1) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a základov prevencie a ústnej hygieny

časť 2) skúška manuálnej zručnosti: modelovanie podľa predlohy bodové hodnotenie 0 -10 bodov

                                            

         Odporúčaná literatúra:

          LEPORI, Luis Raul. 2018. Zubné lekárstvo – miniatlas. ARW DK Media Poland, 2018. ISBN  978-83-949243-1-7.

          KOVAĽOVÁ, E. a kol. 2017. Parodontológia II. Prešov: Vydavateľstvo Michal Vaško, 2017.  ISBN 97-80-8198-005-3.  

!!! Uchádzač aby uspel, musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania. !!!

3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti).

Upozornenie: Dekan FZO si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.
Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Pre prijatie na zvolený študijný odbor platia rovnaké, vyššie uvedené podmienky prijatia ako pre slovenských uchádzačov.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 

 

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                        a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do externej formy štúdia nemusia vyplniť, ani dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Ako doklad o ukončení stredoškolského vzdelania doložia k prihláške len úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 31.03.2020 na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

080 01 Prešov

 

8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!

9/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictvaForma prijímacej skúšky

Externá forma:

Prijímacie konanie pozostáva z dvoch častí:

časť 1) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a základov prevencie ústnej hygieny

časť 2) skúška manuálnej zručnosti: modelovanie podľa predlohy bodové hodnotenie 0 -10 bodov

                                                               

         Odporúčaná literatúra:

          LEPORI, Luis Raul. 2018. Zubné lekárstvo – miniatlas. ARW DK Media Poland, 2018. ISBN 978-83-949243-1-7.

          KOVAĽOVÁ, E. a kol. 2017. Parodontológia II. Prešov: Vydavateľstvo Michal Vaško, 2017. ISBN 97-80-8198-005-3.  

Uchádzač  musí byť úspešný v každej časti prijímacieho konania. Ak v niektorej časti prijímacej skúšky dosiahne hodnotenie 0 bodov, nebude úspešný v prijímacom konaní a nemôže byť prijatý.

 

 Testy
 • písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a základov prevencie a ústnej hygieny (60% úspešnosť) 


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 

Zahraniční študenti uhradia poplatok:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

                            Radlinského 32

                            810 05 Bratislava

IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

*************************

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2019 09:20

Upozorniť na neaktuálne údaje