Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Uplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa štúdia študijného programu „Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia“ nájde uplatnenie v praxi v nasledovných pozíciách:

- asistent manažéra v podnikoch a inštitúciách – dokáže vykonávať operatívne úlohy, zabezpečiť kontakty v rámci podniku i mimo neho, samostatne vypracovať podklady pre manažéra z cudzojazyčných zdrojov a komunikovať v písomnej a ústnej forme podľa potrieb podniku.

- prekladateľ v rámci podniku – dokáže prekladať relevantné dokumenty z východiskového do cieľového jazyka, vyhľadať, analyzovať a spracovať prekladové materiály v cudzích jazykoch pre potreby podniku.

- pracovník v oblasti zahraničných vzťahov, obchodu, politiky a kultúry – dokáže v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu v cudzích jazykoch, organizovať podujatia podporujúce medzinárodné vzťahy, obchod, medzinárodnú politiku a kultúru.

 - pracovník v oblasti štátnej, verejnej správy a samosprávy - dokáže zabezpečiť medzinárodnú spoluprácu v rámci miest a regiónov, nadväzovať kontakty so zahraničnými inštitúciami.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanieDoplňujúce informácie

                                                                                                                                      Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

tel.: +421 2 6729 5323

e-mail: katarina.seresova@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

písomná formou testovTesty

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanie  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2021 - 31.03.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    13.06.2022 - 16.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – juhasz@euba.sk
Posledná aktualizácia: 21.01.2022 15:49

Upozorniť na neaktuálne údaje