Chemické procesy vo výrobe materiálov

Absolvent je odborník s vybudovaným technologickým a teoretickým základom odboru hutníctvo, rozšíreným o niektoré všeobecné témy odboru chemické technológie. Vie samostatne riešiť menej náročné odborné úlohy v prieniku odborov hutníctvo a chemické technológie; vie pracovať v tíme a podieľať sa aj na riešení náročnejších úloh zameraných na efektívne využívanie, rozvoj a inováciu technologických procesov v hutníctve, chemickom spracovaní nerastných surovín a vo  výrobe anorganických nekovových materiálov. Rozumie technickým, ekonomickým a právnym disciplínam v rozsahu potrieb odboru; chápe podstatu interdisciplinarity a vzájomné súvislosti, pozná potrebné teórie, koncepty a metódy odboru umožňujúce zhromaždiť údaje a vykonať analýzu problému pre výkon technických alebo riadiacich funkcií; rozumie možnostiam, podmienkam a obmedzeniam využitia teórií, konceptov a metód v technickej praxi. Vie samostatne riešiť typické technické a softvérové úlohy s využitím štandardných postupov odboru; na základe rámcovo definovaného zadania vie samostatne realizovať menej náročný výskumný projekt, vyhľadať, utriediť a prezentovať informácie relevantné pre riešenie zverenej úlohy, prípadne aj navrhovať jednoduché inovatívne postupy. Je schopný rýchlo sa adaptovať v prevádzkovej praxi v rámci výroby a spracovania kovov, chemického spracovania nerastných surovín alebo výroby anorganických nekovových materiálov  a komunikovať s príslušnými technikmi a inžiniermi; je schopný prevádzkovať jednotlivé zariadenia aj technologické celky, má základnú orientáciu v metodike experimentu a práci v laboratóriu, v presnosti a spracovaní výsledkov laboratórnych meraní a prevádzkových údajov, ako aj v oblasti systémov riadenia. Komunikuje odborne v anglickom jazyku.Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený zastávať funkciu technológa, pracovať v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore v rámci výroby a spracovania kovov, chemického spracovania nerastných surovín alebo výroby anorganických nekovových materiálov (napríklad žiaruvzdorných materiálov). Preukazuje vedomosti umožňujúce úspešný vstup do inžinierskeho štúdia.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

-bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 04.05.2020 09:31

Upozorniť na neaktuálne údaje