Britské a americké štúdiá

Uplatnenie absolventov

Tento študijný program ponúka špecializáciu v anglickom jazyku a lingvistike, literárnej vede a kultúre anglicky hovoriacich krajín. 50 partnerských univerzít Erasmus+ v celej EÚ umožňuje našim študentom dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň jazykových znalostí a taktiež vysoké odborné vedomosti. Možnosť získania jazykových certifikátov TOEFL iBT podporuje rozvoj ich zručností, ktoré sú porovnateľné s ich konkurentmi na celom svete. Študenti tohto programu môžu získať dvojité magisterské diplomy na Univerzite Baleárskych ostrovov v Palma de Mallorca v Španielsku.


Lingvistické štúdie poskytujú vynikajúcu príležitosť na získanie detailných znalostí anglického jazyka. Študenti dosiahnu jazykové zručnosti na úrovni C1-C2 a získajú dobré znalosti v oblasti vedeckého štúdia anglického jazyka. Výučba lingvistiky pripraví absolventov pre prácu v oblasti rozpoznávania reči, syntézy text-to-speech, umelej inteligencie, spracovania jazyka, užívateľského výskumu a počítačom sprostredkovaného štúdia jazykov. Študenti sa tiež naučia sofistikované metódy vedeckej práce a sú schopní spolupracovať na vedeckých projektoch, ktoré zahŕňajú výskum v rôznych oblastiach lingvistiky a jazykov. Absolventi tohto programu majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce v medzinárodných a globálnych inštitúciách ako hovorcovia, redaktori, vydavatelia, prekladatelia, školitelia, vedeckí pracovníci a výskumníci a jazykoveda samotná je výborným základom aj pre kariéru prekladateľa.


Program ponúka aj špecializáciu v britskej a americkej literatúre a v literárnej vede. Študenti získajú rozsiahle znalosti o literárnej teórii, dejinách literatúry a štylistiky. Naučia sa interpretovať a analyzovať texty rôznych žánrov a s využitím týchto znalostí a vedomostí sa môžu uplatniť ako spisovatelia, kritici, vydavatelia alebo novinári. Absolventi sa často uplatňujú v oblastiach, kde sú hlavnými prioritami písomný prejav a silné komunikačné zručnosti v angličtine, napríklad v rámci sveta médií a vydavateľstiev, rovnako ako v oblasti reklamy, marketingu alebo styku s verejnosťou.

Tretím pilierom tohto študijného programu sú kultúrne štúdiá, ktoré spájajú anglický jazyk a literatúru s doménou filozofie, politiky, ekonomiky, vedy, náboženstva, estetiky, práva, histórie, sociológie a antropológie. Osobitný dôraz sa kladie na mediálne štúdiá a analýzu mediálnych produktov, ktoré študentov pripravia na pracovné pozície v mediálnej oblasti a v reklamných agentúrach.

Tieto oblasti vzdelávania podporujú a dopĺňajú štúdium jazyka a literatúry a učia študentov kriticky myslieť, argumentovať, formulovať jasné a presvedčivé myšlienky, rozvíjajú tvorivé zručnosti potrebné pri riešení problémov a schopnosti spolupracovať v rôznorodých skupinách. Ide o kľúčové kompetencie potrebné pre prácu v nadnárodných spoločnostiach a tiež na začatie a rozvoj úspešného podnikania.


Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke katedry. http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole" na akademický rok 2019/2010
2. do 12. júla 2019 zaslanie výpisu výsledkov na Bc. stupni štúdia
3. do 12. júla 2019 zaslanie overenej kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu - tí uchádzači, ktorí už absolvovali ŠS.
4. do 26. augusta 2019 zaslanie overenej kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu - tí uchádzači, ktorí absolvovali ŠS po termíne 13. 07. 2018.
- v prípade, že študentovi ešte neboli vydané doklady o ukončení Bc. štúdia, doručí potvrdenie o úspešnom absolvovaní bakalárských štátných skúšok.
Body 2. - 4. neplatia pre absolventov študijných programov Bc. štúdia na UPJŠ v KE.

Prihlášky zaslať na adresu:
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach,
Šrobárová 2  P. O. BOX A-29
040 59  KošiceDoplňujúce informácie

Upozorňujeme uchádzačov o štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, že postúpená verzia elektronickej prihlášky (zverejnená na webovej stránke fakulty www.upjš.sk ) musí byť zhodná s tlačenou verziou prihlášky.


Nový vzor tlačiva prihlášky na VŠ je zverejnený na:
http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku sú prijímaní za rovnakých podmienok ako slovenskí uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.,

beata.gajdosova1@upjs.sk, VoIP: 055 234 7180

Uchádzačovi o štúdium so špecifickými potrebami sa na jeho písomnú žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky musí uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami postúpiť spolu s prihláškou.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia na študijný program Britské a americké štúdia (magisterský stupeň)

1. Základnou podmienkou prijatia na magisterské jednoodborové štúdium Britské a americké štúdia na FF UPJŠ v dennej a externej je ukončené jednoodborové bakalárske štúdium Britské a americké štúdia (titul Bc. v odbore neslovanské jazyky a literatúry)

2. Podmienkou prijatia na magisterský stupeň jednoodborového študijného programu Britské a americké štúdia pre absolventov jednoodborového bakalárskeho štúdia na iných vysokých školách v inom študijnom programe v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Podmienkou prijatia je zároveň súhlas dekana FF UPJŠ, že absolvovaný bakalársky študijný program je dostatočne kompatibilný so študijným programom Britské a americké štúdia na bakalárskom stupni (minimálne 3/5 obsahu predstavujúce jadro študijného programu).

Prijímacia skúška bude pozostávať z písomnej skúšky - testu. Test bude zameraný predovšetkým na profilujúce oblasti britských a amerických štúdií, a to anglickú jazykovedu, základy literárnej vedy, anglofónne literatúry (britská a americká literatúra), britské a americké štúdia (história, inštitúcie, kultúra a umenie vo Veľkej Británii a v USA). Od uchádzačov sa očakáva veľmi dobré zvládnutie vedomostí v rozsahu učebných osnov v študijnom programe Britské a americké štúdia na bakalárskom stupni realizovanom na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.Forma prijímacej skúšky

100% bodov písomný test • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.08.2019 - 26.08.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  26.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Povinné prílohy
 • doklad o úhrade (výlučne bankovým prevodom) poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Klasická priháška : 30,-Euro

Elektronická prihláška: 20,-Euro

*po postúpení elektronickej prihlášky je uchádzač povinný postúpiť v stanovenom termíne aj podpísanú papierovú verziu prihlášky (vytlačenú zo systému AiS2 alebo Portálu VŠ) s príslušnými potvrdeniami.

Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou, teda šekom na pošte).

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180

Číslo účtu: 7000074351

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351

Variabilný symbol: 5997

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Uvedené pokyny je potrebné dodržať pretože inak Vaša platba nebude spárovana k Vašej prihláške.

Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou, teda šekom na pošte).

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Lýdia Bereczová – lydia.bereczova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 11:52

Upozorniť na neaktuálne údaje