Biotechnológie

Profil absolventa

Absolvent doktorandského štúdia je vyprofilovaný ako vedecký pracovník v oblasti biologických, chemických a príbuzných disciplín. Doktorand si osvojí podstatu biochemických procesov a ich vzájomných regulovaných väzieb na molekulovej a bunkovej úrovni i nástroje riadenia a modelovania biotechnologických procesov. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov biochémie, bioanalytických metód, molekulárnej biológie, enzymológie, bioinžinierstva i molekulovej medicíny. Má solídne poznatky z rôznych oblastí biotechnológie, hlavne v oblasti priemyselných, medicínsko-farmaceutických, environmentálnych a poľnohospodárskych (rastlinných aj živočíšnych) biotechnológií. Súčasne ovláda princípy moderných metód počítačového modelovania molekúl a molekulových procesov. K príslušnej doktorandskej téme ovláda experimentálne práce, vie ich naplánovať, vykonať a exaktne vyhodnotiť. Na základe experimentálneho poznania prehlbuje svoje teoretické znalosti. Vo svojej práci je spôsobilý tvorivo myslieť a aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy, ale aj predkladať nové technologické, eventuálne metodické riešenia a  aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v praxi, ako aj pre rozvoj študijného odboru.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov

Absolvent nachádza široké uplatnenie v odbore biotechnológií ako aj v príbuzných odboroch, predovšetkým vo vedecko-výskumných inštitúciách, na pracoviskách univerzít a vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ale súčasne aj výrobných podnikoch so silným  inovačným potenciálom a tiež v „high-tech“ firmách. Keďže ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov biochémie, bioanalytických metód, molekulárnej biológie, enzymológie, bioinžinierstva i molekulovej medicíny, a má dobré poznatky z rôznych oblastí biotechnológií, hlavne v oblasti priemyselných, medicínsko-farmaceutických, environmentálnych, potravinárskych a poľnohospodárskych (rastlinných aj živočíšnych) biotechnológií, jeho uplatnenie bude čoraz širšie a perspektívnejšie s ohľadom na perspektívy rozvoja vedomostnej spoločnosti. Jeho potenciál rastie aj so spôsobilosťou tvorivo myslieť a aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy do výskumnej praxe, ale aj predkladať nové technologické, eventuálne metodické riešenia a  aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov vo výrobnej praxi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na doktorandský študijný program:

O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné), rámcový projekt k téme dizertačnej práce a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Forma prijímacej skúšky

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.  • Deň otvorených dverí

    16.02.2018

  • Konanie prijímacej skúšky

    14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:    11907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK5981800000007000071919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 09.01.2019 15:00

Upozorniť na neaktuálne údaje