Biomedicínske inžinierstvo

Štúdium umožňuje získať absolventovi vedomosti technického ako teoretického základu lekárskych disciplín v oblasti funkcie biologických objektov, biochemických, fyziologických a patofyziologických procesov, vedomosti o lekárskej technike, moderných prostriedkoch biomedicíny, princípoch ich činnosti, podmienkach prevádzky a ich bezpečného použitia pre diagnostické a liečebné účely. Absolventi majú teoretické znalosti z fyzikálno-matematických, prírodných, spoločensko vedných a ostatných súvisiacich vedných odborov. Študium je ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent získa vedomosti z predmetov teoretického i technického základu ako i z teoretického základu lekárskych disciplín s dôrazom na stavbu a funkcie biologických objektov, biochemických, fyziologických a patofyziologických procesov. Získa základné vedomosti o lekárskej technike a jej aplikáciách, moderných prostriedkoch biomedicíny, o princípoch ich činnosti, podmienkach prevádzky a ich bezpečného použitia pre diagnostické a liečebné účely. Je schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach zdravotníckych zariadení alebo iných prevádzok a laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať so zdravotníckym personálom. Uplatní sa ako odborný pracovník v lekárskych, biologických laboratóriách, pri prevádzkovaní biomedicínskej techniky, v obchodných a servisných organizáciách.

Softvérové zručnosti: Jazyk C, MATLAB, EAGLE.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) ku dňu prijímacieho konania.

Prijímacie konanie na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pre akademický rok 2019/2020 sa uskutoční formou výberového konania. Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky z predmetov matematika a fyzika dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy. Osobná účasť uchádzača na prijímacom konaní je povinná pre študijný program multimediálne technológie. Pre všetky ostatné študijné programy nie je osobná účasť  potrebná (nekoná sa ústna ani písomná prijímacia skúška).Doplňujúce informácie

Pri nesplnení základných podmienok pre prijatie na štúdium, nezaslaní požadovaných príloh alebo dokladu o zaplatení na uvedené číslo účtu a uvedený variabilný symbol, resp. ak z údajov v prihláške nie je možné posudzovať požadované kritériá pre prijatie na štúdium, nebude prihláška akceptovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa v prípade neúčasti, či neúspešnosti v prijímacom konaní uchádzačovi nevracia.

Odvolanie proti rozhodnutiu dekana o prijatie na štúdium - pre všetky stupne štúdia:

Uchádzač môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia dekana (§ 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ak sa chce uchádzač o štúdium zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Poznámka: Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na hore uvedenú adresu do určených termínov!Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači zČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný vČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebočeský jazyk, sa vyžaduje spešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Bez výberového konania

Budú prijatí uchádzači o štúdium (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ktorí splnia aspoň jedno z nasledovných kritérií:

• absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl s priemerom známok z matematiky a z fyziky na koncoročných vysvedčeniach do 2,00 vrátane,

• absolventi gymnázií a absolventi elektrotechnických odborov zo stredných odborných škôl, ktorí zmaturovali z predmetu matematika alebo fyzika s prospechom nie horším ako veľmi dobre.

• V prípade, že sa uchádzač o štúdium na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline zúčastní a uspeje na Olympiáde z matematiky, fyziky, informatiky a elektrotechniky (okresné kolo), ŠVOS (týkajúcej sa elektrotechniky a informatiky) a inej súťaže z oblasti elektrotechniky, bude mu to zohľadnené v prijímacom konaní.

2. Výberové konanie

Do výberového konania budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú hore uvedené kritériá a všetci uchádzači o štúdium študijného programu multimediálne technológie.

• Vo výberovom konaní sa posudzujú výsledky z predmetov matematika a fyzika dosiahnuté počas štúdia na strednej škole,pričom sa zohľadňuje typ absolvovanej strednej školy,

• Osobná účasť uchádzača na prijímacom konaní je povinná pre študijný program multimediálne technológie. Uchádzači o štúdium študijného programu multimediálne technológie absolvujú pohovor, zameraný na zistenie predpokladov uchádzača na štúdium v tomto programe (orientácia v oblasti multimediálnych technológií),

• Pre všetky ostatné študijné programy nie je osobná účasť potrebná (nekoná sa ústna ani písomná prijímacia skúška).

Pravidlá výberového konania

Uchádzači vo výberovom konaní budú zoradení do poradia podľa bodového hodnotenia za dosiahnuté výsledky výlučne z predmetov matematika a fyzika na strednej škole. Počet bodov sa určí ako súčin výsledného priemeru určeného zo známok na koncoročných vysvedčeniach a maturitného vysvedčenia z predmetov matematika a fyzika a koeficientu zohľadňujúceho typ strednej školy TŠ a čísla 100.

Koeficient typu školy:

Gymnázium: TŠ = 1

Stredná odborná škola, elektrotechnické odbory: TŠ = 1,1

Stredná odborná škola, neelektrotechnické odbory: TŠ = 1,5

Pre uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie sa výsledný počet bodov násobí ešte koeficientomMT, ktorý má hodnotu 1 alebo 1,5 (podľa úspešnosti pri pohovore).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Peter Braciník, PhD., prodekan EF pre vzdelávanie, tel.: 041/513 2057, fax: 041/513 1515, e-mail: peter.bracinik@fel.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium bakalárskych študijných programov vyplnia Prihlášku na vysokoškolské štúdium -1. stupeň. Prihlášku je možné vyplniť v elektronickej forme (je uvedená na web stránkach EF ŽU a aj na stránkach MŠVVaŠ SR. Zároveň je ale potrebné poslať prihlášku aj vo vytlačenej forme s podpisom na adresu Elektrotechnickej fakulty ŽU.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

-        životopis

-        potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-        kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy(nemusia byť notársky overené).

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia(nemusia byť notársky overené) do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Forma prijímacej skúšky

Výberové konanie • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 21.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  24.06.2019 - 12.08.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  19.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20,00  €  - treba uhradiť za každú prihlášku zvlášť na adresu: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                                                             banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10331 - denné bakalárske štúdium

10391- externé bakalárske štúdium

10332 - denné inžinierske štúdium

10333 - doktorandské štúdium

10393 - externé doktorandské štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukážkou  na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 25.06.2019 09:54

Upozorniť na neaktuálne údaje