Bezpečnostný manažment

Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu bezpečnostných a riadiacich pracovníkov - špecialistov v organizácií, ktorá poskytuje služby ochrany osôb a majetku a riadiacich pracovníkov a špecialistov na základnom stupni riadenia v systéme polície a bezpečnostných služieb. Ovládajú problematiku riadenia bezpečnosti v organizáciách a majú základné znalosti z oblasti princípov činnosti technických prostriedkov ochrany a legislatívy.Uplatnenie absolventov

Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov poskytujúcich služby bezpečnostnej ochrany hmotného či nehmotného majetku občanov, fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík ako aj schopných navrhovať a prevádzkovať integrované systémy elektronickej ochrany objektov. Absolvent získa vedomosti v príslušných technických, ekonomických a spoločenských vedách a schopnosť aplikovať ich na podmienky bezpečnostného manažmentu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredoškolského vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školáchč.131/2002 Z. z.).Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný vČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

a) budú prijatí uchádzači z gymnázií, ktorí v každom z posledných dvoch rokov na strednej škole a z maturity, dosiahli

priemer známok do 1,7 (vrátane);

b) budú prijatí uchádzači z ostatných stredných škôl, ktorí v každom z posledných dvoch rokov na strednej škole a z maturity

dosiahli priemer známok do 1,5 (vrátane);

c) budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných

predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil 60 a viac;

d) budú prijatí uchádzači, ktorí boli úspešnými riešiteľmi (umiestnili sa do 5. miesta) predmetových olympiád a súťaží na

národnej a medzinárodnej úrovni uznaných MŠVVaŠ SR a UNIZA.

Na prijatie uchádzača bez výberového konania stačí splnenie jednej z vyššie uvedených podmienok.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Valéria Móricová, PhD.

e-mail:ValeriaLMoricova@fbi.uniza.sk,

tel. 041/513 67 22Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • poplatok za prijímacie konanie treba uhradiť na adresu:

           Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
           banka: Štátna pokladnica

         číslo účtu v tvare IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026  9933

           variabilný symbol:     10931 - bakalárske štúdium

           konštantný symbol:   0308

 • platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet
 • v prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia 
 • Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).

 • Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933.
 • originál dokladu o zaplatení a životopis  zaslať na adresu fakulty (Ul. 1.Mája 32, 010 26  Žilina) spolu s prihláškou
 • fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášku bez lekárskeho potvrdenia 
 • na štúdiu na fakulte postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača
 • v prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú a externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie
 • použitie elektronickej prihlášky nenahrádza písomnú prihlášku na predpísanom tlačive. Predpísaným tlačivom sa rozumie písomný výtlačok elektronickej prihlášky
 • aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku - následne ju zaslať poštou na hore uvedenú adresu do určených termínov
 • ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, prihlášku je nutné podať osobitne na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku za prijímacie konanie
 • pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.


Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

všeobecné vedomosti • Deň otvorených dverí

  13.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2019 - 12.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
75


Povinné prílohy
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

 banka: Štátna pokladnica

 číslo účtu v tvare IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933

 variabilný symbol:     10931 - bakalárske štúdium

 konštantný symbol:   0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Anna Košútová – Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2018 15:52

Upozorniť na neaktuálne údaje