Globálne financie (Global Finance)

Uplatnenie absolventov

Absolventi tohto spoločného študijného programu bude mať skúsenosť 3 semestrov na Ekonomickej univerzite v Bratislave a 1 semestra na International College NIDA v Bangkoku (Thajsko). Štúdium v členskej krajine Európskej únie a zároveň v hlavnom meste v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti juhovýchodnej Ázie poskytuje vhodné prostredie pre študentov, tak nielenže získané teoretické vedomosti, ale aj relevantné praktické skúsenosti.

Absolvent študijného programu „Globálne financie“ bude disponovať pokročilými znalosťami z financií, bankovníctva a manažmentu aktív. Navyše bude schopný:

 • analyzovať a vyhodnocovať kľúčové javy a súvislosti v oblasti globálnych financií, medzinárodných finančných trhov a medzinárodného finančného prostredia,
 • v praxi aplikovať analytické, kritické a kreatívne myslenie a formulovať vlastné návrhy na riešenie aktuálnych problémov v tejto oblasti,
 • pracovať samostatne, ale aj v kolektíve ako jeho člen, alebo vedúci,
 • pôsobiť v medzinárodnom a interkultúrnom prostredí, rozumieť interkultúrnym rozdielom a efektívne pôsobiť vo finančnom sektore v medzinárodnom prostredí,
 • disponovať hlbokými znalosťami z fungovania ekonomík Juhovýchodnej Ázie s osobitným dôrazom na finančné inštitúcie a trhy v tomto regióne.

 Absolvent vie pracovať ako jednotlivec, ale aj ako člen alebo vedúci pracovného tímu. Je schopný pracovať na ďalšom vlastnom profesionálnom vzdelávaní a udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v tomto odbore.Absolventi študijného programu sa uplatnia na pozíciách vo finančných a iných organizáciách verejného a súkromného sektora pôsobiacich v globálnom prostredí tak v SR, ako aj v zahraničí.

Graduate profile

Graduates of this joint study program will have experience of 3 semesters at the University of Economics in Bratislava and 1 semester at International College of NIDA in Bangkok, Thailand. Studying in a member country of the European Union and at the same time in the capital of the dynamically developing region of Southeast Asia provides a suitable environment for students, so as they not only acquired theoretical knowledge, but also relevant practical experience.

Graduate will dispose with advanced knowledge of finance, banking and asset management. Moreover, graduate will be able to:

 • analyse and evaluate key events and the context of global finance, international financial markets and international financial environment,
 • apply analytical, critical and creative thinking in practice and formulate proposals to address current problems in this area,
 • work independently but also collectively as a member or leader,
 • operate in an international and intercultural environment, understand intercultural differences and to act effectively in the financial sector in an international environment,
 • have a thorough knowledge of the functioning of the economies of Southeast Asia with a focus on financial institutions and markets in the region.

Graduate can work as an individual but as a member or head of the working team. Graduate can work on their own further professional training and keep in touch with the latest developments in this field.

Graduates of the program will be applied to positions in financial and other public and private sector operating in a global environment.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Povinné prílohy

 1. overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 2. overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 3. fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 4. životopis (papierová forma)
 5. certifikát dokladujúci zvládnutie anglického jazyka minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku,
 6. akademická referencia (odporúčanie) s uvedením mena, titulov, pracovnej pozície a inštitúcie referujúceho,
 7. motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie svoje dôvody pre zvolené štúdium, sebahodnotenie predpokladov a schopností pre ďalšie štúdium a svoj príspevok do medzinárodnej študentskej komunity.

 U uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis výsledkov prvého stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači prvý stupeň študovali.

Admission Requirements

General information about admission requirements are available at: http://www.euba.sk/prospective-students/information-for-applicants

Compulsory annexes:

 1. photocopy of Diploma for candidates from other universities (paper copy)
 2. photocopy of certificate of state examination for applicants from other universities (paper copy)
 3. photocopy of the Diploma Supplement candidates from other universities (paper copy)
 4. curriculum vitae (paper form)
 5. certificate of English language proficiency at a level allowing completion of study in English language.
 6. academic reference (recommendation) with the name, title, job and institution,
 7. cover letter in which the applicant shall state its reasons for the selected study, self-assumptions and skills for further study and its contribution to the international student community.

Applicants without Diploma Supplement shall submit a statement of the results of previous study confirmed the study department of that faculty.Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o tomto študijnom programe sa nachádzajú na stránke www.euba.sk/globalfinance           

Specific information related to this study program are available at: www.euba.sk/globalfinance                 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.

Conditions for foreign students

Foreign applicants have the same conditions as candidates from Slovakia. Candidates who have been issued a certificate of a Slovak living abroad under a special regulation are considered as Slovak citizens.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Coordinator for students with special needs

Mgr. Alexandra Jurkovičová

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: alexandra.jurkovicova@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška bude pozostávať z ústneho pohovoru.

The form of the entrance examination:

The entrance exam will consist of an oral interview.Testy

- • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2020 - 30.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2021 - 02.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • certifikát dokladujúci zvládnutie anglického jazyka minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku (papierová forma, elektronická forma)
 • akademická referencia (odporúčanie) s uvedením mena, titulov, pracovnej pozície a inštitúcie referujúceho (papierová forma, elektronická forma)
 • motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie svoje dôvody pre zvolené štúdium, sebahodnotenie predpokladov a schopností pre ďalšie štúdium a svoj príspevok do medzinárodnej študentskej komunity (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Juraj Válek, PhD. – juraj.valek@euba.sk
Posledná aktualizácia: 16.09.2020 12:51

Upozorniť na neaktuálne údaje