Baníctvo a geotechnika

Uplatnenie absolventov

Tento študijný program je orientovaný na oblasť využívania zemskej kôry. V zásade sa jedná o technické štúdium zamerané na technologické činnosti vykonávané v podzemí, ako sú:

 • razenie prieskumných štôlní a razenie tunelových rúr
 • výstavba diaľničných a železničných tunelov
 • budovanie špeciálnych energetických kolektorov a odvodňovacích kanálov
 • mikrotunelovanie v zástavbách veľkých miest a priemyselných aglomerácií
 • budovanie ekologických stavieb v podzemí
 • výstavba hlbinných úložísk rádioaktívnych odpadov
 • hlbinná a povrchová ťažba nerastných surovín
 • rozpojovanie hornín a materiálov energiou výbuchu
 • deštrukčné práce v podzemí a na povrchu.

Po ukončení uvedeného študijného programu majú študenti možnosť študovať v medzinárodnom študijnom programe - European Geotechnological and Environment Study Programm (EGEC), ktorý prebieha v anglickom jazyku na viacerých európskach univerzitách s možnosťou získania medzinárodne uznávaného certifikátu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaDoplňujúce informácie

Odporúčaný počet uchádzačov-študentov pre otvorenie študijného programu:
- v dennej forme štúdia je 20
- v externej forme štúdia je 12Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva. • Deň otvorených dverí

  07.11.2016

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2017

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.06.2017

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.08.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD. – lubica.kozakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 23.05.2017 11:11

Upozorniť na neaktuálne údaje