Avionické systémy

Štúdium programu je zamerané na získanie vedomostí z leteckej elektrotechniky, elektroniky, informačných a komunikačných systémov a systémov riadenia lietadiel, čo je vyjadrené pojmom avionika (AVIONICS: AVIation – letectvo,  electrONICS - elektronika).
Absolventi štúdia získajú znalosti a praktické zručnosti z využívania a ovládania palubných elektronických a elektrických systémov, letových prístrojov, rádiotechnických a rádionavigačných systémov, snímačov letových informácii a autopilotov, lietadlových meteorologických radarov a protizrážkových systémov, dokážu analyzovať a riešiť technické problémy s využitím moderných kontrolno-meracích a diagnostických zariadení. Získajú základné vedomosti z aerodynamiky, dizajnu lietadiel a leteckých motorov a tiež základné informácie o pozemných systémoch poskytujúcich komunikačnú, navigačnú a radarovú službu pri riadení leteckej prevádzky.Uplatnenie absolventov

Praktické znalosti absolventov študijného programu z oblasti konštrukčného riešenia a lietadlovej zástavby avionických systémov im vytvárajú predpoklady pre uplatnenie sa v domácich i zahraničných leteckých spoločnostiach a firmách. Zvládnutie moderných leteckých technológií je dobrým základom pre úspešné uplatnenie sa aj v iných oblastiach dopravy a priemyslu, v elektrotechnických a počítačových firmách, v automobilovom priemysle a pod., najmä so zameraním na oblasti: elektronické systémy, mikroelektronika, optoelektronika a mikrosystémy, senzorika, moderné informačné a komunikačné technológie, inteligentné systémy riadenia.
Absolventi bakalárskeho štúdia môžu získať medzinárodný certifikát špecialistu- avionika pre prácu na leteckej technike v súlade s európskymi leteckými predpismi. Získané vedomosti im vytvárajú predpoklad na pokračovanie v nadväzujúcom druhom stupni vysokoškolského štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa (bakalárske štúdium) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Všetky informácie o ponúkaných študijných programoch, o priebehu prijímacieho konania a podmienkach prijatia na štúdium nájdete na internetovej stránke www.tuke.sk/lf - pre uchádzačov alebo na Študijnom referáte Leteckej fakulty. Prijímacie konanie na štúdium na Leteckej fakulte prebieha v zmysle zásad uvedených v Poriadku prijímacieho konania Technickej univerzity v Košiciach (Príloha 1 k Štatútu TUKE).

Výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční pre každý študijný program osobitne, výlučne na základe výsledkov ich štúdia na strednej škole a ich bodového umiestnenia v rebríčku po súčte bodov podľa tabuľky kritérií hodnotenia uchádzačov o bakalárske štúdium. Zvýhodnení budú absolventi strednej školy, ktorí maturovali z matematiky.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku na štúdium je možné podať v papierovej forme poštou, elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška - vyplnenie a vytlačenie formulára a v papierovej forme zaslanie poštou) alebo osobne na Študijnom referáte LF.

Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa na jednej prihláške prihlásuje na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program. Overenie kópií požadovaných dokladov je možné urobiť bezplatne na Študijnom referáte LF TUKE (po predložení originálov dokumentov a ich kópií). Neúplne vyplnené alebo neskoro podané prihlášky na štúdium nebudú prijaté. Osobné údaje na prihláške musia byť úplné a pravdivé, čo potvrdzuje uchádzač svojim podpisom. Pravdivosť a úplnosť údajov o dosiahnutých študijných výsledkoch na strednej škole a vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou (2. strana prihlášky). Maturanti v školskom roku 2016/2017 zašlú/doručia úradne overené kópie vysvedčenia za posledný ročník a maturitného vysvedčenia dodatočne - ihneď po ich získaní.
Súčasťou prihlášky musia byť:
•    úradne overené kópie vysvedčení za všetky ročníky a maturitného vysvedčenia
•    životopis (podpísaný uchádzačom),
•    doklad o úhrade manipulačného poplatku, resp. kópia (nalepiť na 3. stranu prihlášky).

Podanie elektronickej prihlášky, priebeh prijímacieho konania a informácie o jeho výsledkoch sa uskutočňujú cez akademický informačný systém MAIS: https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Každému uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, bude zaslané rozhodnutie o prijatí a ďalšie informácie o zápise na štúdium. Každému uchádzačovi, ktorý nebude prijatý na štúdium, bude zaslané rozhodnutie o neprijatí so zdôvodnením a poučením o možnom ďalšom konaní.
V zmysle §58, ods. 9 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase informáciu, či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    09.06.2017

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    11.08.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Radoslav Šulej, PhD. – radoslav.sulej@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 02.05.2017 16:59

Upozorniť na neaktuálne údaje