Automobilová mechatronika

Bakalársky študijný program pripravuje kvalifikovaných a kreatívnych mechatronikov, ktorí majú potrebné vedomosti z matematiky, fyziky, informatiky, elektrotechniky, mechaniky a stavby strojov. Študijný program umožňuje získať poznatky o princípoch mechatronických systémov z pohľadu riadenia, elektroniky, mechaniky, programovania ale aj z pohľadu samotnej konštrukcie mechatronických systémov. Hlavný dôraz je kladený na mechatronické systémy automobilov a elektromobilov. Rozvíja schopnosť analyzovať dané technické problémy a hľadať optimálne riešenia využitím komplexného pohľadu na daný problém, ktorý umožňuje mechatronika. Spája hlboké prírodovedné poznatky a technický pohľad na problémy, čím zabezpečuje veľkú univerzálnosť absolventa pri uplatnení v priemyselnej praxi.

Uplatnenie absolventov
Bakalársky študijný program Automobilová mechatronika je navrhnutý tak, aby každý absolvent tohto programu, teda študent, ktorý obhájil bakalársku prácu a splnil všetky predpísané podmienky na ukončenia bakalárskeho štúdia, hoci aj s najslabším prospechom, získal požadované teoretické poznatky, praktické návyky a zručnosti v zmysle definovaného profilu absolventa. Projektové práce, či už explicitne alebo implicitne vyjadrené v učebných plánoch, vyžadujú od študenta aplikovanie získaných teoretických vedomostí a praktických zručností v plnom rozsahu. Základom úspešného uplatnenia absolventov študijného programu Automobilová mechatronika v praxi sú vedomosti získané z oblasti tvorby modelov, riadenia a diagnostiky mechatronických systémov, informačného zabezpečenia riadiacich, komunikačných a užívateľských systémov, využitia smart technológií a metód výpočtovej inteligencie ako aj praktické vedomosti a zručnosti pre projektovanie riadiacich, informačných a komunikačných systémov. Absolventi študijného programu Automobilová mechatronika sa uplatnia vo výskume, vývoji, projekcii a prevádzke mechatronických systémov vo všetkých oblastiach života spoločnosti, najmä v aplikáciách v automobilovom priemysle, ale tiež vo výrobných procesoch, pri návrhu, vývoji diagnostike a prevádzke komplexných mechatronických systémov a v technicko-ekonomických a manažérskych procesoch.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium-na-akademicky-rok-2021-2022.html?page_id=3759Doplňujúce informácie

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre prijatie uchádzača je nevyhnutné doručiť notárom overenú kópiu certtifikátu znalosti slovenského jazyka na úrovni B1.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2023 - 30.04.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    05.06.2023 - 14.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
300


Aktuálny počet podaných prihlášok:
376


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • vysvedčenie za 2. a 3. ročník (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

Variabilný symbol platby:

  • Systémom vygenerovaný (8-miestne číslo) pri podaní elektronickej prihlášky
  • 6106 pri podaní papierovej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje