Automobilová mechatronika

Bakalársky študijný program pripravuje kvalifikovaných a kreatívnych mechatronikov, ktorí majú potrebné vedomosti z matematiky, fyziky, informatiky, elektrotechniky, mechaniky a stavby strojov. Študijný program umožňuje získať poznatky o princípoch mechatronických systémov z pohľadu riadenia, elektroniky, mechaniky, programovania ale aj z pohľadu samotnej konštrukcie mechatronických systémov. Hlavný dôraz je kladený na mechatronické systémy automobilov a elektromobilov. Rozvíja schopnosť analyzovať dané technické problémy a hľadať optimálne riešenia využitím komplexného pohľadu na daný problém, ktorý umožňuje mechatronika. Spája hlboké prírodovedné poznatky a technický pohľad na problémy, čím zabezpečuje veľkú univerzálnosť absolventa pri uplatnení v priemyselnej praxi.

Uplatnenie absolventov
Bakalársky študijný program Automobilová mechatronika je navrhnutý tak, aby každý absolvent tohto programu, teda študent, ktorý obhájil bakalársku prácu a splnil všetky predpísané podmienky na ukončenia bakalárskeho štúdia, hoci aj s najslabším prospechom, získal požadované teoretické poznatky, praktické návyky a zručnosti v zmysle definovaného profilu absolventa. Projektové práce, či už explicitne alebo implicitne vyjadrené v učebných plánoch, vyžadujú od študenta aplikovanie získaných teoretických vedomostí a praktických zručností v plnom rozsahu. Základom úspešného uplatnenia absolventov študijného programu Automobilová mechatronika v praxi sú vedomosti získané z oblasti tvorby modelov, riadenia a diagnostiky mechatronických systémov, informačného zabezpečenia riadiacich, komunikačných a užívateľských systémov, využitia smart technológií a metód výpočtovej inteligencie ako aj praktické vedomosti a zručnosti pre projektovanie riadiacich, informačných a komunikačných systémov. Absolventi študijného programu Automobilová mechatronika sa uplatnia vo výskume, vývoji, projekcii a prevádzke mechatronických systémov vo všetkých oblastiach života spoločnosti, najmä v aplikáciách v automobilovom priemysle, ale tiež vo výrobných procesoch, pri návrhu, vývoji diagnostike a prevádzke komplexných mechatronických systémov a v technicko-ekonomických a manažérskych procesoch.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4430Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre študentov zo Slovenskej republiky.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Zdravotne postihnutí študenti sa v prípade potreby môžu obrátiť na Pedagogické oddelenie fakulty.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portálForma prijímacej skúšky

Žiadna  • Deň otvorených dverí

    24.10.2018

  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.01.2020 - 30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Aktuálny počet podaných prihlášok:
132


Prílohy
  • vysvedčenia za 2. a 3. ročník 4-ročnej školy


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

Variabilný symbol platby:

  • Systémom vygenerovaný (8-miestne číslo) pri podaní elektronickej prihlášky
  • 6106 pri podaní papierovej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 01.06.2020 13:03

Upozorniť na neaktuálne údaje