Audiovizuálne štúdiá

Predmetom štúdia  sú dejiny, teória a kritika filmového a televízneho umenia.

Štúdium je bakalárske, denné a trvá 3 roky. Po absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok absolvent získa titul bakalár. Talentovaní absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky.

Predpokladom pre prijatie je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, znalosť jedného svetového jazyka, dobré ovládanie spisovnej slovenčiny a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky. Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú absolvovanú maturitnú skúšku, je podmienené jej vykonaním najneskôr do dňa zápisu.

Od uchádzača sa očakáva základná orientácia v histórii domácej i svetovej kinematografie, oboznámenie sa so základmi všeobecnej estetiky v rozsahu stredoškolského učiva. Je vítané, ak uchádzač má za sebou už publikačnú (recenzentskú či odbornú) činnosť.



Uplatnenie absolventov

Svojím zameraním a ponukou štúdia je Katedra audiovizuálnych umení (KAS), na ktorej sa realizuje študijný program Audiovizuálne štúdiá, napojená na medzinárodné myslenie a teoretické vzdelávanie o umení pohyblivého obrazu (film studies). Filmová teória je dnes progresívnym neuzatvoreným priestorom, kde možno manévrovať širokou škálou poznania humanitných vied. Medziodborová filmová veda podnecuje všímavosť, vyžaduje a kultivuje originálne myslenie a schopnosť analýzy. KAS nás učí vedieť čítať a rozumieť aj iným umeleckým médiám či kultúrnym a mediálnym kontextom. Teoretické bádanie o filme je dobrodružstvom, ktoré nám mnohé prezrádza o svete okolo nás.

 

Naše absolventky a absolventi sa uplatňujú ako kritici a kritičky na rôznych pozíciách v médiách a svojím profesionálne vytvarovaným názorom tak ovplyvňujú a formujú pohľad iných ľudí na film. Ako akademičky a akademici fungujú vo vysoko expertnom prostredí, zúčastňujú sa filmologických konferencií, publikujú v odborných časopisoch či píšu odborné publikácie.

 

KAS nie je len o filmovej kritike a vede. Absolventky a absolventi KAS sa uplatňujú aj ako festivaloví dramaturgovia a dramaturgičky, pracujú v produkčných či distribučných spoločnostiach či na kreatívnych pozíciách v komerčnom prostredí.

 

Jednou z výhod teoreticky zameranej Katedry audiovizuálnych štúdií je jej zasadenie do prostredia umeleckého laboratória. Na škole sú študenti v úzkom kontakte s realizačnými ateliérmi, čo otvára dvere networkingu a novým možnostiam kreatívneho uplatnenia.

 

Absolventi bakalárskeho štúdia (Bc.) získajú teoretické a praktické poznatky z oblasti dejín a teórie filmového umenia a multimédií a zvládnu ich použiť pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Môžu sa uplatniť v kultúrnej publicistike a  žurnalistike, v rozhlase a TV, reklame a PR,  klubovej či programovo-dramaturgickej práci s filmom, kultúrnych strediskách, výskumných pracoviskách SFÚ a SAV, ako aj vo filme a multimédiách či v oblasti umeleckého dokumentu. Vzhľadom na svoje komunikačné schopnosti a odborné vedomosti sú schopní zapojiť sa do európskych kultúrnych programov ako Kreatívna Európa, Media a pôsobiť pri sprístupňovaní tzv. mediálnej gramotnosti. Absolventi sú schopní komunikovať v angličtine za použitia odbornej terminológie.

 

Viac o Katedre audiovizuálnych štúdií na:

kas.vsmu.sk

https://www.facebook.com/katedraudiovizualnychstudii/

Absolvent je schopný komunikovať v angličtine a ovláda odbornú terminológiu v ďalšom jazyku.



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všetky podmienky nájdete v prospekte: 

Študijný program: Audiovizuálne štúdiá – PROSPEKT K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 28. – 29. január 2021
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 7. 12.2020
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 7. 1. 2021
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 8



Doplňujúce informácie

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.sk



Podmienky pre zahraničných študentov

Totožné ako pre domácich študentob



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522



 • Podanie prihlášky na štúdium

  11.12.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.01.2021 - 29.01.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
8


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (papierová forma)
 • papierový doklad o zaplatení poplatku k prijímacím skúškam (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. Pri platbe poplatku uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP21-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP21-Jana-Kovacova). PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO VYTLAČENEJ PRIHLÁŠKY

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 09.11.2021 20:57

Upozorniť na neaktuálne údaje