Archívnictvo

Študijný program Archívnictvo je koncipovaný ako trojstupňové bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium (študijný program Pomocné vedy historické):
- prvý stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky;
- druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky;
- tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.). so štandardnou dĺžkou 4 roky.

Jednoodborové, trojročné bakalárske štúdium odborného a vedeckého smeru sa skladá  z piatich didakticky navzájom previazaných hlavných predmetových blokov, ktorými sú:

a) archívnictvo (základné predmety – archívna teória, dejiny archívnictva, ochrana a konzervácia archívnych dokumentov, archívna prax, správa registratúry a správa dokumentov)
b) pomocné vedy historické (základné predmety – diplomatika, paleografia, kodikológia, epigrafia, chronológia, heraldika, sfragistika, genealógia, metrológia, numizmatika, historická geografia, historická kartografia, historická demografia a historická štatistika, archontológia)
c) dejiny správy (s osobitným zameraním na verejnú správu, súkromnú správu a cirkevnú správu na území Slovenska od najstarších čias do súčasnosti)
d) história (slovenské a všeobecné dejiny v upravenom rozsahu)
e) cudzie jazyky (klasická, stredoveká aj novoveká latinčina, moderná a stredoveká nemčina, súčasná i staršia maďarčina).

Štúdium je orientované nielen teoreticky, ale aj prakticky. Preto je súčasťou štúdia aj archívna prax, ktorú študenti každoročne absolvujú vo vybranom archíve doma alebo v zahraničí.Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu Archívnictvo sú schopní spravovať registratúry štátnych, verejných a súkromných organizácií, spoločností a podnikov. Ako odborní pracovníci archívov môžu zabezpečovať predarchívnu starostlivosť a preberanie archívnych dokumentov od pôvodcov registratúr. Ďalej evidujú archívne dokumenty, starajú sa o ich ochranu, vyhotovujú archívne pomôcky a pripravujú archívne dokumenty na ich využívanie bádateľmi a ostatnými záujemcami. Majú znalosti o archívnej teórii a praxi, o archívnej terminológii a legislatíve, uplatňujú vedomosti z pomocných vied historických, histórie, využívajú špeciálne jazykové školenie. Môžu sa úspešne uplatniť vo všetkých typoch archívov, v registratúrach rozličných inštitúcií, ale sú kvalifikovaní aj pre výkon iných administratívno-správnych činností vo verejnej a súkromnej sfére. Taktiež môžu pracovať v múzeách, galériách, v osvetových, kultúrno-spoločenských a iných podobných zariadeniach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Doplňujúce informácie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Vzhľadom na zvýšené zaťaženie zraku pri štúdiu niektorých predmetov (čítanie rukopisov, nápisov a pod.) je študijný program archívnictvo pre uchádzačov s okuliarmi nad 4 dioptrie zdravotne nevhodný!!!Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program archívnictvo budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz s. r. o.  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2019 - 28.02.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    08.12.2018 - 25.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2018 21:53

Upozorniť na neaktuálne údaje