Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

Súčasnosť označujeme aj ako dobu informačnú a digitalizácia sa stala súčasťou poznávania histórie. V prvom ročníku štúdia sa oboznámite so základmi archívnictva aj muzeológie a od druhého ročníka si môžete vybrať buď modul Archívnictvo alebo modul Muzeológia. Súčasťou oboch modulov sú spoločné predmety zamerané na využitie digitálnych technológií pri poznávaní minulosti.

Modul Archívnictvo – vyštudovaní archivári/archivárky sú pripravení na spracovanie a sprístupňovanie dát z neustále rastúceho množstva historických (najmä písomných) prameňov. Na rozdiel od bežného štúdia histórie, kde prevažujú teoretické vedomosti, tí naši sa priamo učia čítať historické písomnosti (antické nápisy, stredoveké listiny, barokové listy či úradné knihy). Získajú na Slovensku najširší súbor poznatkov z pomocných vied historických – vďaka heraldike spoznajú vývoj erbov, s pomocou sfragistiky prečítajú a interpretujú pečate, vďaka numizmatike porozumejú vývoju platidiel, na genealógii sa naučia praktické zhotovovanie rodokmeňov atď. Štúdium je flexibilné a aj v module archívnictvo sa môžu ďalej špecializovať na staršie pramene (a potom sa uplatniť v pamäťových inštitúciách), alebo sa môžu zamerať na súčasný písomný materiál (a následne pracovať v registratúrach komerčných firiem či verejných organizácií).

Modul Muzeológia – absolventi sú pripravení pôsobiť v rámci múzeí, galérií, pamäťových inštitúcií a úradov spojených s ochranou a riadením kultúrneho dedičstva (odborná ochrana a správa, prezentácia, propagácia). Získajú základné vedomosti z dejín Slovenska a múzejníctva, dejín pamiatkovej ochrany ako aj z  teórie odboru a príslušnej legislatívy. V rámci teoretických i praktických predmetov sa oboznámia s tvorbou múzejnej zbierky, tezauračnými a evidenčnými procesmi. Spoznajú konkrétne historické (najmä hmotné) pramene. Získajú teoretické a praktické skúsenosti v moderných trendoch a metódach múzejnej komunikácie (napr. výstavná činnosť, využívanie moderných technológií a interaktívnych prvkov v múzejnej praxi). Štúdium je flexibilné a umožňuje odborovú špecializáciu.

Študijný program Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva je garantovaný medzinárodne uznávanými odborníkmi, na Slovensku je jedinečný a ponúka dva stupne štúdia – bakalárske (3 roky) a magisterské (2 roky). Po ukončení VŠ-štúdia môže absolvent pokračovať ďalej na externej (5 rokov) alebo dennej forme (4 roky) doktorandského štúdia v programe Slovenské dejiny. Štúdium je v oboch moduloch orientované prakticky. Preto je jeho súčasťou aj prax, ktorú študenti každoročne absolvujú v archíve, múzeu alebo podobnej pamäťovej inštitúcii na Slovensku alebo v zahraničí (dobré kontakty najmä s Rakúskom, Českou republikou a Maďarskom).

 

OBSAH ŠTÚDIA

Štúdium v module ARCHÍVNICTVO pripravuje na prvom stupni štúdia (titul Bc.) najmä na prácu so starším písomným materiálom (stredoveké a ranonovoveké písomnosti). Predmety sa delia do 3 základných skupín:
1) pomocné vedy historické (základné predmety, ktoré študentom umožnia čítať a kriticky hodnotiť písomné historické pramene) – napr. diplomatika (úradné písomnosti), kodikológia (knižné texty), epigrafia (historické nápisy), paleografia (historické písma), chronológia (historické spôsoby merania času), heraldika a sfragistika (erby a pečate), genealógia (rodové vzťahy), metrológia (historické miery), historická geografia a topografia a ďalšie,
2) archívnictvo (dejiny archívov, základy archívnej teórie a praxe, úvod do ochrany a konzervácie archívnych dokumentov, základy správy registratúry),
3) dejiny správy (princípy fungovania historických spoločností, kompetencie jednotlivých predstaviteľov moci – so špecializáciou na územie Slovenska).

Štúdium v module MUZEOLÓGIA na prvom stupni štúdia (titul Bc.) zoznámi študentov s múzejným fenoménom, hmotnými prameňmi, procesmi tezaurácie a múzejnej komunikácie. Kurzy sa delia do 3 základných skupín:

1) úvod do štúdia (dejiny múzejníctva a pamiatkovej ochrany vo svete a na Slovensku, súčasná sieť a organizácia slovenského múzejníctva, súčasná legislatíva, zbierkotvorná a vedeckovýskumná činnosť múzeí, evidencia zbierkového fondu, digitalizácia zbierok a využívanie moderných technológií pri spracovaní zbierok, základy konzervácie a reštaurovania zbierok),
2) pamäťové inštitúcie (inštitucionálne zakotvenie múzeí a ostatných pamäťových inštitúcií v rámci slovenskej kultúry, oboznámenie sa s jednotlivými múzejnými činnosťami v rámci aplikovanej muzeológie/muzeografie),
3) múzejná komunikácia (výstavníctvo, múzejná pedagogika, využívanie moderných komunikačných technológií a interaktívnych prvkov).

Oba moduly majú SPOLOČNÉ PREDMETY z ďalších 3 oblastí:

4) história (predmety zo slovenských aj všeobecných dejín v menšom rozsahu oproti študijnému programu História),
5) digitálne historické predmety (základné v súčasnosti používané info-systémy pre archívy a múzeá, zaujímavá vizualizácia historických dát získaných z prameňov),
6) cudzie jazyky (bez znalosti jazykov sa nedá porozumieť historickým textom, preto ponúkame latinčinu ako jazyk starších prameňov a nemčinu alebo maďarčinu nielen ako jazyk novších písomností ale aj ako živé jazyky, ktoré zvyšujú uplatniteľnosť absolventov v zahraničí).

Študenti si časť študijného programu v oboch moduloch môžu zostaviť sami podľa vlastného záujmu z kurzov ponúkaných našou fakultou či univerzitou (výberové predmety). Jeden semester zo štúdia je možné absolvovať na partnerských zahraničných univerzitách. Kompletný študijný program je prístupný na webe katedry.Uplatnenie absolventov

Absolventi môžu pracovať vo verejných alebo súkromných archívoch, registratúrach väčších firiem, informačných pracoviskách štátnych, verejných, súkromných organizácií, pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie, knižnice). Obidva moduly vytvárajú aj predpoklady pre zamestnanie v akademickom prostredí (univerzity, akadémia). Množstvo absolventov pracuje v administratívno-správnych a riadiacich pozíciách v štátnej sfére (napr. na zahraničných zastupiteľstvách) ako aj vo verejnej a súkromnej oblasti (napr. redakcie, vydavateľstvá). Vďaka genealógii a heraldike je možnosť praxovať aj ako súkromný genealóg (napr. pre zahraničnú klientelu). Keďže v súčasnosti plynú z národných ako aj európskych zdrojov enormné financie na digitalizáciu historického dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti, tak naši absolventi budú ideálnymi pracovníkmi pre takéto veľké európske či celoslovenské projekty. Na pracovné pozície pripravujeme študentov už počas štúdia praxou v domácich aj zahraničných archívoch či múzeách. Študent/ka sa tak s potenciálnymi domácimi alebo zahraničnými zamestnávateľmi zoznámi už hneď po prvom ročníku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/Doplňujúce informácie

Študijný program je vhodný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o dejiny a historické pramene ako aj o ich praktické využitie pre súčasnú spoločnosť. Na rozdiel od bežného historika sa v module Archívnictvo naučia spravovať aj súčasné „živé“ dokumenty a môžu sa uplatniť aj v registratúre podnikov, bánk, ministerstiev či iných veľkých organizácií. V module Muzeológia sa im zase otvára väčšia perspektíva práce s trojrozmernými (aj novšími) prameňmi.

Na študijný program prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili celoštátneho alebo krajského kola Dejepisnej olympiády a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.

Uchádzači, ktorí sa zúčastnili celoštátneho alebo krajského kola Dejepisnej olympiády a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/info-sp/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz s. r. o.  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.12.2023 - 29.02.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    09.12.2023 - 23.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
  • potvrdenie o olympiáde (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:54

Upozorniť na neaktuálne údaje