Architektonická tvorba

https://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-architektonickej-tvorby/Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Architektonická tvorba – architekt bakalár – získa teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti projektovania a architektúry a dokáže ich používať pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Primerane ovláda technologické a konštrukčné postupy.
Absolvent sa môže uplatniť:
v tímovej projektovej práci, vo výstavníctve a reklame, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, môže byť činný v kultúrnych inštitúciách a osvetovej práci a v nižších funkciách verejnej správy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Dodatočné prijímacie pohovory:

Prihlášku na dodatočné prijímacie pohovory na študijný program si môže podať uchádzač, ktorý neabsolvoval prijímacie pohovory na študijný program architektonická tvorba v riadnom termíne.

Uchádzač vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU najneskôr do 24. 5. 2022. Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 25. 5. 2022 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

- profesijný životopis

- úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia Nostrifikáciu dokladu vydanú  okresným úradom – odborom školstva)

- pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)

- doklad o zaplatení poplatku

- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podpísaný/á ......nar. ......bytom .....týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by moholi nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

V ......................    dňa ......................

Podpis .....................................Doplňujúce informácie

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/prijimacie-konanie-v-riadnom-termine/architektonicka-tvorba/ 

Požiadavky na domáce práce - portfólio1/2 portfólia široký vejár výtvarných zručnosti a záujmov

 • Napr. zátišia, exteriéry, busta, maľba, fotografia, socha, design, grafika ..... 
 • Riadne označené autorstvo a či je práca robená pod pedagogickým dohľadom (výtvarný kurz, prípravný kurz, stredná škola, iné ...) alebo samostatnou prácou

1/2 portfólia špecifické zadania dokumentujúce intenzívny záujem o architektúru

 • Kresby skice podľa skutočnosti – interiér, exteriér, objekt
 • Analytické kresby ukazujúce premýšľanie o štruktúre, konštrukcii, textúrach, materialite, skladobnosti, formálnych postupoch a transformáciách 
 • Návrhy jednoduchých architektúr, architektonických objektov, konštrukcií alebo štruktúr. Zachytené v škiciach, kresbách, výkresoch (pôdorysy, rezy, pohľady), priestorových zobrazeniach (perspektíva, axonometria ...), fyzických modeloch (fotodokumentácia výsledku aj spôsobov konštruovania), digitálnych 3D modelov (fotodokumentácia stavov modelovania, vizualizovania, definovania parametrických vzťahov)

Motivačný list

 • Kto je uchádzač a prečo sa uchádza štúdium architektúry práve na  VŠVU a čo očakáva uchádzač od tohto typu školy
 • Motivačný list kreatívnou formou predstaviť uchádzačov intenzívny záujem o architektúru

Forma odovzdávania prác:

 • Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 1. 6. 2022 od 12.00 hod. do 3. 6. 2022 do 8.00 vloží spolu s motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/; prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške dňa 1. 6. 2022 do 12.00. Portfólio a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu architektura. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác - téma, názov.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 1. kolo – Dištančne bez účasti uchádzača.
  – hodnotenie digitálneho portfólia a motivačného listu
 2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1. kola. Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

Zadania môžu mať charakter návrhu jednoduchých architektonických, konštrukčných, priestorových objektov komplexne spracovaných na rôznych úrovniach reprezentácie.

 • Analýza problému / text, esej, skice, kresby ...

 • Koncept /text, skice, kresby ...

 • Fyzicky model ...

 • Výkresy ... 

 • Priestorové zobrazenie ...

 • Text ...

Alebo môžu mať charakter viacerých kratších zadaní testujúcich schopnosti, zručnosti a pohotovosť uchádzača jednotlivo

 • Kreslenie architektonického priestoru podľa skutočnosti alebo špekulatívna, analytická kresba

 • Modelovanie priestorových štruktúr

 • Grafické úlohy

 • Konceptuálne úlohy

 • Priestorová interpretácia textu, grafiky alebo obrazu

Vypracované zadania sa odovzdávajú fyzicky – ako kresby na výkresoch a ako priestorové modely

– test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.

– pohovor s uchádzačom pred katedrovou komisiou, kde uchádzač preukáže svoj prehľad v odbore, na ktorý sa hlási; súčasťou pohovoru je aj diskusia o domácich prácach

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

rysovacia doska A2, kresliace pomôcky (ceruzky, uhlík, rudka a pod.,), pomôcky na zhotovenie modelov – orezávač, nožnice, lepidlá, trojuholník/pravítko

pozn.: materiál na grafické a priestorové úlohy – papier, kartón atď. – uchádzači obdržia na skúškach

Literatúra

 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Frampton, K.: Moderní architektúra. Praha: Academia, 2004.
 • Gossel, P., Leuthauserova, G.: Architektura 20.století. Taschen, 2003.
 • Haas, F.: Architektúra 20.století. Praha: SPN, 1985.
 • Hollingsworth, M.: Architektura 20.století. Bratislava: Columbus, 1993.
 • Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava: Pallas, 1971.
 • Kusý, M.: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Bratislava: Pallas, 1976.
 • Moravčíková, H., Dulla, M.: Architektúra na Slovensku v 20.stor. Bratislava: Slovart, 2003.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie. Bratislava, 2000.
 • Tichá, J. (Ed.): Architektura v informačním věku. Zlatý řez, 2006.
 • Tichá, J. (Ed.): Architektura na prahu informačního věku. Zlatý řez, 2001.
 • Koolhaas, R.: Třeštící New York. Praha: Arbor Vitae, 2007.
 • Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018. Slovart.
 • Mitášová M., Ševčík J., Česká a slovenská architektura 1971 – 2011, Akademie výtvarných umění, 2013
 • Švácha R., Tichá J., Sršňová M., Euroamerické architektonické myšlení 1936-2011, Zlatý řez, 2019

časopisy

 • Architekt (CZ), ERA21 (CZ), Arch, Architektúra a Urbanizmus, Projekt, príp. AD (UK), Domus (IT)

web

 • archinfo, dezeen, divisare, afasia

Konzultácie – Architektonická tvorba

Konzultácie sa konajú on-line. V prípade záujmu o konzultáciu alebo informácie k prijímacím pohovorom kontaktujte pedagógov:

doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD.

Odborný asistentE-mailhalada@vsvu.sk

Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD.

Vedúci prípravného kurzuOdborný asistentVedúci katedryE-mail

holocsy@vsvu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na VŠVU je dvojkolová. Prvé kolo prebehne dištančným (bez účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha  prezenčne a trvá dva dni.

Dôležité termíny prijímacieho konania:

 • od 25. 3. 2022 do 24. 5. 2022 – termín podania prihlášky
 • 24. 5. 2022 – deadline zaplatenia poplatku za prihlášku
 • 25. 5. 2022 – deadline odoslania prihlášky a príloh poštou
 • 3. 6. 2022 08:00hod (ráno) deadline odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania
 • 1. kolo – 6. – 9. 6. 2022 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 3.6.2022 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 14. 6. 2022 – uchádzačom, ktorí postúpia do 2. kola, bude doručené oznámenie o postupe do 2. kola a pozvánka s inštrukciami k 2. kolu
 • 2. kolo – prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 27. – 28. 6. 2022 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách, ktoré budú počas prijímacích skúšok oznamované

Viac informácii o požiadavkách na domáce práce – portfólio uchádzača a špecifikácia úloh počas prijímacieho konania v rámci jednotlivých študijných programoch nájdete: Podmienky prijatia/Doplňujúce informácie • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 30.11.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.12.2021 - 04.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.09.2022

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  06.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

vo výške 50,- € za prihlášku je potrebné uhradiť  bankovým prevodom najneskôr 24. 5. 2022

 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: “šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 220037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Fee of € 50 must be paid by bank transfer  no later than November 30, 2021.

 • Account number: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variable symbol: 648 003
 • Specific symbol: a six-digit number starting with the number 22, followed by a four-digit number consisting of the registration number of the application, before which it is necessary to add zeros.
  Example: if the registration number of the application is 37, the specific symbol will be 220037
 • Additional information: applicant’s surname

In case of payments from abroad, it is necessary to provide the following details:

 • Account owner: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Bank: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • Purpose of payment: variable symbol 648 003
 • Specific symbol: a six-digit number starting with the number 22, followed by a four-digit number consisting of the registration number of the application, in front of which it is necessary to add zeros.
  Example: if the registration number of the application is 37, the specific symbol will be 220037
 • Additional information: applicant’s surname

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 25.03.2022 13:42

Upozorniť na neaktuálne údaje