Archeológia

Obsahom študijného programu archeológia (2. stupeň - Mgr.) je prehĺbenie znalostí o hnuteľných a nehnuteľných archeologických nálezoch a pozostatkoch ľudskej činnosti. Základné kurzy výučby sú zamerané na praveké, protohistorické, stredoveké a včasnonovoveké osídlenie Európy s jej kultúrnym dedičstvom od najstaršieho obdobia. Študentom poskytnú základnú orientáciu v materiálnej kultúre archeologických kultúr v Európe, načrtnú spektrum aktuálnych odborných otázok a poskytnú vedomosti potrebné na riešenie odbornej problematiky v širšom európskom kontexte. Počas magisterského stupňa majú študenti pomerne širokú možnosť voliť si povinne voliteľné a výberové predmety, či už z archeológie, alebo z príbuzných odborov ako napr. história, etnológia, dejiny umenia, religionistika atď., prípadne zo spektra aplikovaných prírodných vied, ako aj  technických disciplín. Osobitné miesto patrí povinnému predmetu Odborná prax, v rámci ktorého študent dostáva priestor na overenie svojich teoretických vedomostí priamo v teréne pri odkrývaní, analýze a dokumentácii nálezových situácií.Uplatnenie absolventov

Absolvent programu nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri archeologickom terénnom výskume a práci s publikovaným materiálom alebo inými prameňmi, tvorivo a s modernou počítačovou podporou aplikuje získané poznatky tak v praxi, ako aj na úrovni interdisciplinárnej spolupráce (história, etnológia, pomocné vedy historické, dejiny umenia, religionistika geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, atď.). Po získaní odbornej spôsobilosti pre terénny výskum metodicky usmerňuje a riadi tím pracovníkov základného terénneho výskumu, ako aj pri spravovaní nálezového fondu. Absolvent bude pripravený publikovať výsledky terénneho výskumu a nálezových fondov v odborných periodikách, prípadne monograficky. Rovnako získa základy v prezentovaní výsledkov archeologického bádania formou výstav, stálych expozícií, budovaním archeologických parkov a náučných chodníkov a prednášok na odborných podujatiach, kolokviách, konferenciách.

Po skončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa na úrovni odborného pracovníka v múzeách, vedeckých ústavoch SAV, pamiatkových úradoch, štátnej a verejnej správy, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, ak postačuje VŠ vzdelanie 2. stupňa.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z od roku 2010 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/pk/mgr/Doplňujúce informácie

Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Profilové sú nasledovné kurzy, resp. ich ekvivalenty: Paleolit, Neolit, Eneolit, Doba bronzová, Doba halštatská, Doba laténska, Slovensko v dobe rímskej, Prví Slovania na území Slovenska a Avari, Veľká Morava, Stredoveká a postmedieválna archeológia 1Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/pk/mgr/info-sp/ Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 2358,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK od roku 2010 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/pk/mgr/  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (elektronická forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Konštantný symbol: 0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 18.03.2024 21:40

Upozorniť na neaktuálne údaje