Arboristika a komunálne lesníctvo

Vedľa základných prípravných predmetov zahrňuje štúdium podrobné poznanie drevín z taxonomického hľadiska (vrátane najrozšírenejších kultivarov aj z pohľadu tvorby biomasy), základných fyziologických procesov, dôkladné poznanie porúch a chorôb, vrátane ich diagnostiky, stability a mechanických charakteristík stromov, techniky a technológií používaných pri starostlivosti o stromy, znalosť problematiky koncepčnej správy drevín v mestách, komplexné postupy pri zakladaní porastov rýchlorastúcich drevín, starostlivosť o nich, komplexné spracovanie biomasy, znalosť príslušnej legislatívy, fungovanie podnikateľského subjektu.Uplatnenie absolventov

Absolventi budú pripravení pre výkon analytických, hodnotiacich, projekčných, realizačných, správnych a posudzovateľských činností, najmä:

v štátnej, verejnej a komunálnej správe urbánnej vegetácie

v štátnych a súkromných subjektoch zaoberajúcich sa komplexným spracovaním biomasy, arboristikou, na pozíciách, kde je vyžadované vysokoškolské vzdelanie

v štátnej správe a organizáciách ochrany prírody

v nižších pedagogických funkciách v učňovskom školstve

vo výskume drevín a v problematike biomasyVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program arboristika a komunálne lesníctvo  pozostáva z písomnej skúšky z biológie. Písomná skúška bude vyhodnotená v deň jej uskutočnenia. Bodové vyhodnotenie písomnej časti prijímacieho konania bude uverejnené pod Vašim registračným číslom.  Výsledok prijímacieho konania nájdete na  internetovej stránke http://is.tuzvo.skDoplňujúce informácie

Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplnenú prihlášku vytlačiť  priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť strednou školou študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a zaslať na dekanát fakulty.

Uchádzači, ktorí maturovali skôr prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a vypíšu v prihláške študijný priemer známok  jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení.

K prihláške priložiť životopis a kópiu dokladu  o úhrade administratívneho  poplatku za prijímacie konanie a zaslať na Dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacich skúšok môžu byť podľa kapacitných možností prijatí absolventi:

 • gymnázií a stredných odborných škôl lesníckych (resp. záhradníckych), ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1.- 4. do 2,25 vrátane alebo priemer za maturitu do 2,25 vrátane bez ohľadu na typ maturity,
 • ostatných stredných škôl s maturitou, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1. - 4. do 2,00 vrátane alebo priemer za maturitu do 2,00 vrátane bez ohľadu na typ maturity,
 • absolventi gymnázií, resp. ostatných druhov stredných škôl, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky z matematiky známku 1 a 2.

V prípade prekročenia stanovenej kapacity plánovaného počtu  študentov na prijatie, bude pre určenie poradia rozhodujúci  prospech zo strednej školy (výročné vysvedčenia a maturita). Uchádzači, ktorí nedosiahli stanovený  prospech, môžu byť prijatí len na základe výsledkov   z  prijímacích skúšok.

V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplnenú prihlášku vytlačiť  priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť strednou školou študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a zaslať na dekanát fakulty.

Uchádzači, ktorí maturovali skôr prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a vypíšu v prihláške študijný priemer známok  jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení.

K prihláške priložiť životopis a kópiu dokladu  o úhrade administratívneho  poplatku za prijímacie konanie a zaslať na Dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.Forma prijímacej skúšky

písomná z biológie • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 31.03.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2020 - 09.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • overená fotokópia maturitného vysvedčenia + overené fotokópie vysvedčení za 1. až 4. ročníka strednej školy


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 06.11.2019 10:30

Upozorniť na neaktuálne údaje