Počítačové modelovanie a mechanika strojov

Absolvent študijného programu denného a externého doktorandského štúdia „Počítačové modelovanie a  mechanika strojov“ pozná súčasný stav rozvoja študijného odboru, ovláda a tvorivo rozvíja vedecké metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení a tvorí sofvér pre nové aplikácie v rôznych oblastiach technickej praxe a interdisciplinárneho inžinierstva. Rozvíja počítačovo orientované a inžinierske výpočtové metódy a aplikuje ich pri návrhu mechanických sústav v strojárstve, v stavebníctve, v priemysle a elektrotechnike. Formuluje matematicko-fyzikálne modely mechanických polí a ich interakcií v klasických i nových technologických materiáloch ako sú kompozity, smart materiály, piezoelektrické materiály, a pod. Rozvíja experimentálne metódy mechaniky a uplatňuje ich v spojení s výpočtovými metódami pri identifikácii a analýze mechanických prvkov a sústav, ako aj pri stanovovaní ich spoľahlivosti a životnosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa niektorého z príbuzných inžinierskych študijných programov. V odôvodnených prípadoch o príbuznosti rozhoduje prijímacia komisia. Výber uchádzačov sa uskutoční na základe dosiahnutých študijných výsledkov v inžinierskom stupni štúdia a forma prijímacieho konania je osobný pohovor pred členmi prijímacej komisie.Forma prijímacej skúšky

osobný pohovor pred členmi prijímacej komisie • Deň otvorených dverí

  22.11.2017

 • Deň otvorených dverí

  07.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  25.06.2018 - 28.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                              banka:  Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

konštantný symbol:    0308

variabilný symbol:       10233

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 22.09.2017 17:04

Upozorniť na neaktuálne údaje