Aplikovaná mechanika

Absolvent

- získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná mechanika,

- bude mať prehĺbené znalosti z problematiky mechaniky tuhých a poddajných telies a prostredia,

- bude schopný vykonávať dynamickú a pevnostnú analýzu zložitých strojných zariadení,

- bude schopný využívať pri modelovaní moderné softvérové prostriedky (ADAMS, ANSYS, MATLAB, AUTOCAD a pod.),

- získa znalosti v oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies a prostredia, ktoré mu umožnia samostatne viesť projekty vývoja strojných zariadení,

- dokáže analyzovať, navrhovať a konštruovať rozsiahle technické riešenia zahrňujúce mechanické sústavy a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,

- nájde uplatnenie vo vedecko-výskumných , vývojových a projekčných organizáciách pri riešení problematiky mechanických a mechatronických systémov,

- bude pripravený na štúdium podľa študijného programu doktorandského (tretieho stupňa ) štúdia v študijnom programe Aplikovaná mechanika.Uplatnenie absolventov

Strojárstvo historicky patrí k najstarším a najprepracovanejším odborom technických vied. Má výnimočné postavenie až dodnes aj v tom, že každý z technických (aj mnohých netechnických) odborov potrebuje pre svoj rozvoj odborné znalosti z tohto odboru. Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika má možnosť uplatnenia vo všetkých strojárskych podnikoch pričom je adaptabilný tak, že sa môže bez väčších problémov uplatniť aj v príbuzných odboroch (hutníctvo, elektrotechnika, doprava, energetika a pod.) Môže pracovať vo výskumných a vývojových zariadeniach, projekčných kanceláriách, technických a priemyselných podnikoch, poradenských firmách ako aj v obchodných firmách zaoberajúcich sa nákupom a predajom strojov a zariadení. Keďže má znalosti z podnikania, organizácie a riadenia výroby ako aj z manažérskych činností uplatní sa tiež v technickej oblasti verejného sektora (technické služby, životné prostredie a pod.)Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímanie na štúdium sa uskutoční formou výberového konania, prijímacie skúšky sa nekonajú.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

Na prihláške je možné uviesť iba jeden študijný program.Doplňujúce informácie

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2019 - 31.05.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2019 19:57

Upozorniť na neaktuálne údaje