Aplikovaná informatika

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia aplikovanej informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, realizovať a starať sa o komplexné systémy informačno-komunikačných technológií a robiť samostatne výskum s vysokou mierou tvorivosti. Absolvent získal hlboké znalosti v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, predovšetkým v oblasti počítačových a komunikačných sietí včítane mobilných sietí a internetu vecí s vedomím si potreby bezpečnosti prenosu dát, v decentralizácii v rámci cloud computing a v paralelizácii výpočtov umožňujúcich spracovávanie veľkých objemov dát. Ďalej získa znalosti vo webových technológiách a sociálnych sieťach s dôrazom na interakciu človeka s počítačom, ktoré mu umožnia navrhovať a využívať aplikácie informatiky vo firemnom podnikaní, prírodných a spoločenských vedách, medicíne, vo vzdelávaní, bankovníctve, priemysle a ďalších odvetviach.Uplatnenie absolventov

Absolvent

-       získa ucelené druhostupňové vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na mobilné a počítačové siete, na decentralizáciu spracovania veľkých objemov dát a na webovské technológie s dôrazom na využitie umelej inteligencie pri interakcii človeka s počítačom,

-       nadobudne skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov,

-       naučí sa kriticky aplikovať vedomosti z aplikovanej matematiky, z architektúry pevných a mobilných komunikačných sietí, z návrhu paralelizácie výpočtov v rámci cloud computingu a spracovania veľkých dát, z technológie web rozhrania a tvorby aplikácií pre sociálne siete a počítačové hry, pričom bude schopný zvoliť najvhodnejšie metódy, techniky a prostriedky tak z technologickej oblasti ako aj z oblasti umelej a výpočtovej inteligencie,

-       bude schopný vykonávať výskum a vývoj v oblasti sieťového prepojenia heterogénnych systémov včítane paralelných výpočtov a firemných web rozhraní, nachádzať vlastné riešenia problémov a tvorivo implementovať vyvinuté prístupy v rôznych aplikačných oblastiach,

-       bude mať zažité právne, ekonomické, spoločenské a morálne súvislosti svojej profesie v jej spoločenskom koncepte,

-       bude pripravený tak na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovaní vedeckej kariéry, ako aj na bezprostredný vstup do odbornej praxe, kde bude schopný participovať v softvérovom tíme, aj ho prípadne viesť,

-       osvojí si potrebu iniciatívne si vyhľadávať a samostatne používať cudzojazyčnú odbornú literatúru v rámci celoživotného vzdelávania.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. 

Súčasťou prihlášky je životopis a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Ďalšou súčasťou je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov alebo doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov v bakalárskom štúdiu (overené kópie alebo originály) okrem absolventov UCM v Trnave, ktorí doložia len kópie.

Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil bakalársky študijný program na FPV UCM alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní na magisterský študijný program sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v 1. stupni štúdia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže  prijímacia komisia FPV  požadovať vykonanie prijímacích skúšok.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku). • Deň otvorených dverí

  16.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  04.03.2019 - 30.04.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.05.2019 - 16.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom
 • životopis
 • potvrdenie o zaplatení PK


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:   11807

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniela Šimková – daniela.simkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 13.03.2019 13:43

Upozorniť na neaktuálne údaje