Aplikovaná geoinformatika a geodézia

Predmety študijného odboru sú postavené tak, aby poskytovali komplexný prehľad poznatkov potrebných pre pochopenie a osvojenie si problematiky aplikovanej geoinformatiky a geodézie.Uplatnenie absolventov

Bakalársky študijný program aplikovaná geoinformatika a geodézia. Absolvent študijného programu nachádza uplatnenie vo všetkých oblastiach s potenciálom využitia geografických informácii, najmä pôdohospodárstve (lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo), ochrane prírody, manažmente prírodných zdrojov a krajiny, rezorte geodézie a kartografie ale aj štátnych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach, verejnej samospráve ako aj v podnikateľskom sektore najmä na úrovni výkonných a nižších riadiacich funkcií. Môže podnikať a dodávateľsky poskytovať údaje a služby a riešenia vo vyššie uvedených oblastiach.

Dokáže analyzovať a riešiť základné a praktické, informačne, technicky, technologicky a organizačne orientované úlohy  pri vytváraní, spracovaní, analýze a využívaní geografických informácii a na ich spracovanie vhodných technológii a informačných systémov v širokom spektre aplikačných oblastí. Jeho odborný profil je preto  zameraný na získanie potrebných teoretických  a praktických vedomostí a poznatkov z odboru geodézie a kartografie ako aj informatického, technického a technologického základu geoinformatiky. Tieto sú doplnené nevyhnutným rozsahom súvisiacich a doplňujúcich vedomostí a poznatkov z geografie. Zároveň má primerané vedomosti, schopnosti a zručnosti z aplikačných oblastí s dôrazom na pôdohospodárstvo, manažment prírodných zdrojov a krajiny, štátnu správu a verejnú samosprávu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program aplikovaná geoinformatika a geodézia  pozostáva z písomnej skúšky z matematiky (test). Písomná skúška bude vyhodnotená v deň jej uskutočnenia. Bodové vyhodnotenie písomnej časti prijímacieho konania bude uverejnené pod Vašim registračným číslom. Výsledok prijímacieho konania nájdete na internetovej stránke http://is.tuzvo.skDoplňujúce informácie

Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplnenú prihlášku vytlačiť  priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť strednou školou študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a zaslať na dekanát fakulty.

Uchádzači, ktorí maturovali skôr prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy a vypíšu v prihláške študijný priemer známok  jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčeníPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na študijný program aplikovaná geoinformatika a geodézia budú bez prijímacích skúšok  podľa kapacitných možností prijatí absolventi:

 • gymnázií, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1.– 4. do 2,25 vrátane  alebo  priemer za maturitu do 2,25 vrátane,
 • ostatných stredných škôl s maturitou, ktorí dosiahli priemer výročných vysvedčení v ročníkoch 1. –  4. do  2,00 vrátane  alebo  priemer za maturitu do 2,00  vrátane,
 • absolventi gymnázií, resp. ostatných druhov stredných škôl, ktorí dosiahli z maturitných skúšok z matematiky známku 1 alebo 2.

V prípade prekročenia stanovenej kapacity plánovaného počtu  študentov na prijatie, bude pre určenie poradia rozhodujúci  prospech zo strednej školy (výročné vysvedčenia a maturita). Uchádzači, ktorí nedosiahli stanovený  prospech, môžu byť prijatí len na základe výsledkov   z  prijímacích skúšok.

V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vyplnenú prihlášku vytlačiť  priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť strednou školou študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a zaslať na dekanát fakulty.

Uchádzači, ktorí maturovali skôr prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy a vypíšu v prihláške študijný priemer známok  jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení.

K prihláške priložiť životopis a kópiu dokladu  o úhrade administratívneho  poplatku za prijímacie konanie a zaslať na Dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.Forma prijímacej skúšky

test • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 31.03.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2020 - 09.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 08.11.2019 09:23

Upozorniť na neaktuálne údaje