Aplikovaná ekonómia

Absolventi inžinierskeho študijného programu Aplikovaná ekonómia ovládajú empirickú ekonómiu a prácu s dátami a štatistikou, čo im dáva významnú konkurenčnú výhodu na trhu, a vedia sa uplatniť vo viacerých odboroch. Najčastejšie však pracujú ako ekonomickí analytici a špecialisti vo verejnom aj v súkromnom sektore vrátane riadiacich funkcií, a to v regionálnom, národnom a medzinárodnom prostredí. V súkromnom sektore a neziskových organizáciách sa uplatňujú na pozíciách, ktoré vyžadujú komplexné ekonomické vedomosti a analytické zručnosti. Medzi typické pracovné pozície v súkromnom sektore patria pozície v analytických tímoch veľkých firiem (napr. biznis analytik, dátový manažér, ekonomický konzultant). Vo verejnom sektore pracujú na vedúcich pozíciách zaoberajúcich sa ekonomickou analýzou a prognózami, analýzou a tvorbou verejných politík, finančnou analýzou a pod. Absolvent má všeobecné a odborné  vedomosti v oblasti mikroekonómie a makroekonómie, analýzy údajov a hodnotenia politík a strategických rozhodnutí, ktoré vie aplikovať v špecializovaných oblastiach, napríklad v industriálnej ekonómii, behaviorálnej ekonómii, ekonómii trhu práce, urbánnej a regionálnej ekonómii, či ekonomickom rozvoji. Vie uplatniť vedomosti na hodnotenie a inovatívne riešenie problémov v širších odvetvových, regionálnych, národnýcha medzinárodných kontextoch. Dokáže sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické a sociálne princípy, ako aj  princípy etického správania sa v akademickom a pracovnom prostredí, je schopný kontinuálne sa vzdelávať a prijímať konštruktívnu formu kritiky. Absolvent vie integrovať vedomosti z rôznych oblastí, pričom vie formulovať úsudky aj v prostredí obmedzenej informovanosti  a v meniacom sa dynamickom prostredí.Vo svojej práci vie uplatniť pokročilé vedomosti a zručnosti z ekonómie, ekonometrie, štatistiky a ekonomickej analýzy a prognózy na hodnotenie dopadov udalostí, opatrení a rozhodnutí, analýzu efektívnosti a produktivity, či komplexných štruktúrnych súvislostí a priestorových aspektov. Vie aplikovať pokročilé metódy ekonomického výskumu na analýzu prierezových, priestorových a panelových údajov a časových radov, použitím moderných softvérov. Absolvent vie na profesionálnej úrovni prezentovať aj obhajovať svoje argumenty pred odbornýmpublikom ako aj pred verejnosťou. Je schopný riadiť pracovné skupiny aj v komplexnom  prostredí, ktoré vyžaduje nové prístupy a kritické myslenie, preberá zodpovednosť za prácu celej skupiny a vie vyhodnotiť dosahovanie výkonnostných ukazovateľov nie len analytických tímov. Absolvent je medzinárodne uplatniteľný, schopný pracovať multikultúrnom prostredí. Absolvent študijného programu môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe. 

 

Študijný programzodpovedá porovnateľným študijným programov v zahraničí auskutočňujesaaj v anglickom jazyku,pretože jeho ambíciou je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s partnerskými univerzitamismerom k dvojitým diplomom.Jehozámeromje poskytovať atraktívne vzdelanie pre zahraničných študentov, podporovať internacionalizáciu NHF EUBA, zapájaniezahraničnýchprofesorov do výučbya poskytovať atraktívne vzdelanie v regióne SVE. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.05.2024 - 02.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke https://nhf.euba.

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 27.11.2023 10:15

Upozorniť na neaktuálne údaje