Aplikovaná ekonómia

Absolvent bakalárskeho študijného programu Aplikovaná ekonómia pracuje na odborných pozíciách v súkromnom a verejnom sektore, ktoré vyžadujú ekonomické vedomosti, analytické zručnosti, ako aj samostatné koncepčné ekonomické myslenie. Dokáže kriticky analyzovať ekonomické javy a procesy, a syntetizovať vedomosti o ekonómii, ekonomike a ekonomickej analýze. Je schopný  identifikovať a riešiť komplexné spoločenské problémy a navrhovať kreatívne praktické riešenia založené na ekonomických princípoch. Má vysokú úroveň ekonomickej a finančnej gramotnosti, veľmi dobrú informačnú gramotnosť a je schopný kultivovane komunikovať v cudzom jazyku. Absolvent má široké vedomosti v oblasti mikroekonómie, makroekonómie, vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií a podnikovo-hospodárskych náuk, a do praxe aplikovateľné vedomosti zo štatistiky, ekonometrie  a ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analytických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Tieto zručnosti zahŕňajú získanie a spracovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, a ich štatistickú a ekonometrickú analýzu prostredníctvom moderných softvérov. Má schopnosť efektívne komunikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, viesť pracovné tímy, ale aj riešiť samostatne problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a výsledky  tímu.  Absolvent nájde uplatnenie na rôznych pozíciách špecialistov v ekonomických a analytických sekciách firiem, vo verejnej a štátnej správe, ministerstvách, poradenských a konzultačných firmách na Slovensku i v zahraničí. Absolventi tohto študijného programu môžu pokračovať v štúdiu na 2. stupni v ŠP Aplikovaná ekonómia, resp. v štúdiu na iných ekonomicky zameraných študijných programoch. 

 

Študijný programsauskutočňuje aj v anglickom jazyku, pretože jeho ambíciou je  rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s partnerskými univerzitami smerom k dvojitým diplomom. Jeho zámerom je poskytovať atraktívne vzdelanie pre zahraničných študentov, podporovať internacionalizáciu NHF EUBA, zapájanie zahraničných profesorov do výučby a poskytovať atraktívne vzdelanie v regióne SVE. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 1. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

 Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: 

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 29.02.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    26.03.2024 - 26.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 90 €
elektronická prihláška: 90 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke https:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

ázvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 27.11.2023 10:01

Upozorniť na neaktuálne údaje