Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

Študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia podnecuje zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebne vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum – vývoj aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v oblasti analytickej chémie, ako aj v hraničných disciplínach, zviazaných s analytickou chémiou. Ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu v aplikačných oblastiach analytickej chémie a prináša riešenia s využitím spektrálnych, separačných, elektrochemických a ďalších inštrumentálnych metód (nukleárnych, termických, magnetochemických, a i.). Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientovane experimenty, zamerane na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Je obvykle hlbšie špecializovaný na niektoré problémové okruhy, ako sú analýza zložiek v multikomponentných matriciach, stopová analýza, výskum nových materiálov, a pod. Prispieva k získaniu rozhodnutia (decision making) aj v oblastiach presahujúcich rámec analytickej chémie. Napr. vykonáva činnosť v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe - pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, klinickej a farmaceutickej chémii, potravinárstve, a inde. Ma základné manažérske schopnosti, zamerane na uplatňovanie aplikovanej analytickej chémie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a ma tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných vedomostí absolvent študijného programu je tiež spôsobilý vyučovať špecializovane chemické predmety na vysokej škole.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na doktorandský študijný program:

O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium. Pre doktorandské štúdium je súčasťou prihlášky overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe, vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinné), rámcový projekt k téme dizertačnej práce a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy.

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Beata Vranovičová, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program (poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku).Forma prijímacej skúšky

Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka. • Deň otvorených dverí

  16.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 14.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.07.2019 - 04.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe (papierová forma)
 • vysvedčenie zo štátnej skúšky, stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • Zaslanie ústrižku o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:   11907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. – ladislav.huraj@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 05.03.2019 09:20

Upozorniť na neaktuálne údaje